Sulat nen Santiago 3:1-18

  • Paamoen so dila (1-12)

    • Aliwan amin et nepeg a magmaliw a managbangat (1)

  • Say karunongan a manlalapud tagey (13-18)

3  Agagik, aliwan amin ed sikayo et nepeg a magmaliw a managbangat, lapud amta tayo a makaawat itayo na mas ambelat* a panangukom.+  Ta amin tayo et naynay a nalilingo.*+ No walay agnalilingo ed panagsalita to, sikatoy perpekto, a nakontrol to met so interon laman to.  No mangiyan tayoy renda ed sangi na saray kabayo pian ontulok ira ed sikatayo, napatulok tayo met so interon laman da.  Nengneng yo met iray barko: Anggano balbaleg iratan tan itutulak na maksil a dagem, saratan et imamaneobra na melmelag a timon inerman so labay a pangipaarapan na samay toon mangokontrol ed satan.  Kanian ontan met, say dila et melmelag a kabiangan na laman, balet ta makapanpasirayew ya alablabas. Nengneng yo ya anggan say melag ya apoy et nayarian ton palioben so maawa-awang a takel!  Say dila et sakey met ya apoy.+ Diad amin a kabiangan na laman tayo, say dila so napno na kaugsan, lapud dudutakan toy interon laman+ tan padadalangen toy interon kabibilay na sakey, tan padadalangen itan na Gehenna.*  Ta say amin a klase na atap ya ayep tan manok tan onkukurong ya ayayep* tan pinalsan walad dayat et papaamoen tan napapaamo na katooan.  Balet say dila et agnapaamo na too. Satan et agnakontrol tan makaderal, a napno na makapatey a samal.+  Uusaren tayo itan pian idayew si Jehova,* say Ama, ingen ta uusaren tayo met itan pian isamba iray totoo a pinalsan “kaulibay na Dios.”+ 10  Diad saksakey a sangi et ompapaway so bendisyon tan samba. Agagik, agmanepeg a nagawa iray bengatla ed onian paraan.+ 11  Kasin ompaway ed saksakey a subol so masamit tan ampait a danum? 12  Agagik, kasin say kiew ya igos et makapanbunga na olibo odino say ubas et makapanbunga na igos?+ Say maasin a subol et agmet mamawala na masamit a danum. 13  Siopa ed sikayo so marunong tan makatalos? Komon ta diad panamegley na maabig a kagagawa to et ipanengneng to ray gawa ya atekepan na inkauyamo a resulta na karunongan. 14  Balet no walad kapusoan yo so alabas ya imon+ tan inkamakolkol,*+ agkayo komon manpapasirayew+ tan mantitila sumpad katuaan. 15  Aliwa iyan karunongan a manlalapud tagey; saya et minumundo,+ inaayep, tan dinedemonyo. 16  Ta say imon tan inkamakolkol* et mamapawalay gulo tan amin a mauges a bengatla.+ 17  Balet say karunongan a manlalapud tagey, unona ed amin et malinis,+ insan mareen,+ makatunongan,+ akaparaan ya ontulok, napno na panangasi tan maong a bunga,+ agmanlalabi,+ agmansimpisimpitan.+ 18  Niarum ni, say bunga na inkatunong et intanem diad mareen iran kipapasen+ parad* saramay mikakareenan.+

Paimanod leksab

Odino “mas estrikto.”
Literal, “natitiror (natutumba).”
Nengnengen so Glosaryo.
Odino “reptilya.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino posiblin, “makasarilin ambisyon.”
Odino posiblin, “makasarilin ambisyon.”
Odino posiblin, “na.”