Sulat nen Santiago 1:1-27

 • Panangumusta (1)

 • Say panagsungdo et mamawala na liket (2-15)

  • Say asubok a kualidad na pananisia (3)

  • Mantultuloy ya onkerew tekep na pananisia (5-8)

  • Say pilalek et mansumpal ed kasalanan tan ipapatey (14, 15)

 • Amin a maong a regalo et manlalapud tagey (16-18)

 • Idengel tan panumpal ed salita (19-25)

  • Toon onnenengneng ed espiho (23, 24)

 • Malinis tan aliwan marutak a panagdayew (26, 27)

1  Siak, si Santiago,+ ya aripen na Dios tan nen Katawan a Jesu-Kristo, et nansulat ak ed 12 tribu a nitaytayak ed nanduruman pasen: Awat yoy panangumustak!  Agagik, manliket kayo sano nipapaarap kayo ed nanduruman subok,+  lapud amta yo a no gawaen yo itan, sayan asubok a kualidad na pananisia yo et mamawala na panagsungdo.+  Balet abuloyan yon nasumpal na panagsungdo so gagala to, pian magmaliw kayon nagnap tan andiay pakabalawan ed amin a pamaakaran, ya anggapoy pankulangan yo.+  Kanian no walad sikayo so kulang na karunongan, mantultuloy komon ya onkerew ed Dios,+ ta sikatoy mabunlok a mangiiter ed amin tan agmamabalaw,*+ tan niiter itan ed sikato.+  Balet sikatoy mantultuloy komon ya onkerew tekep na pananisia,+ ya agbalot manduaruwa,+ ta samay manduaruwa et singa daluyon na dayat ya itulak-tulak na dagem tan onaarap dia tan diman.  Diad tua, agnepeg ya ilaloan na satan a too a walay antokaman a naawat to ed si Jehova;*  sikatoy sakey a toon agmakapandesisyon,+ a manguman-uman ed saray dalan to.  Balet manliket* komon so pobrin agi lapud sikatoy niyatagey,+ 10  ontan met imay mayaman lapud sikatoy niyabeba,+ ta sikatoy singa rosas ed uma a naandi. 11  Ta no panon a say agew et ombubutay a mansasnit so petang to tan lelenesen toy tanaman, a napapagpag so rosas to tan naaandi so karakpan to, ontan met so mayaman a too a naandi legan ton tutumboken so dalan na bilay to.+ 12  Maliket so too a tuloytuloy a mansusungdo ed subok,+ ta sano sikatoy naabobonan et awaten to so korona na bilay+ ya insipan nen Jehova* ed saramay mantutultuloy a mangaaro ed Sikato.+ 13  Sano nasusubok so sakey, agto komon ibabagan: “Susuboken ak na Dios.” Ta agnayarin suboken so Dios tan agto susuboken so siopaman diad panamegley na mauges iran bengatla. 14  Balet nasusubok so kada sakey sano sikatoy nasagyat tan natangguyor* na dilin pilalek to.+ 15  Tan say pilalek, sano nanlukon,* iyanak toy kasalanan; insan say kasalanan, sano agawaan la, mansumpal ed ipapatey.+ 16  Agkayo palilingo, inad-arok ya agagi. 17  Amin a maong tan sankaabigan* a regalo et manlalapud tagey,+ salanti, manlalapud Ama na saray liwawa ed tawen,+ a sikatoy agmanguuman-uman ya aliwan singa say anino.+ 18  Linawa to a pawalaen itayo diad panamegley na salita na katuaan,+ pian magmaliw itayon sakey a klase na unona iran bunga ed saray pinalsa to.+ 19  Amtaen yo iya, inad-arok ya agagi: Balang sakey et nepeg ya aliston ondengel, agbengatbengat a mansalita,+ matantan a manpasnok,+ 20  ta no say too et manpapasnok, agto nipatnag so inkatunong na Dios.+ 21  Kanian ekal yo so amin a karutakan tan amin a pakapatnagan na kaugsan,*+ tan manpaabeba kayo tan abuloyan yon nitanem ed kapusoan yo so salitan makapangiliktar ed sikayo.* 22  Anggaman ontan, magmaliw kayon mananumpal na salita,+ aliwan dumerengel labat, a papalikdoen yoy sarili yo ed palson panagkatunongan. 23  Ta no say sakey et ondedengel ed salita balet agto itan susumpalen,+ sikatoy singa sakey a toon nenengnengen toy lupa to ed espiho. 24  Ta ninengneng toy sarili to, insan inmalis tan alingwanan ton tampol no antoy itsura to. 25  Balet say toon uusisaen ton maong so ayadyarin ganggan+ a mangiiter na kawayangan tan mantutultuloy ed satan et agmagmaliw a mililingwan a dumerengel noagta mananumpal na kimey; tan sikatoy magmaliw a maliket ed gagawaen to.+ 26  No iisipen na siopaman a too a sikatoy mandadayew ed Dios* balet agto kokontrolen* so dila to,+ papalikdoen toy puso to, tan say panagdayew to et andi-kakanaan. 27  Say paraan na panagdayew* a malinis tan aliwan marutak ed pakanengneng na Dios tan Ama tayo et saya: say pangasikaso ed saray maniirap+ ya ulila+ tan balo,+ tan say pansiansia na sakey ya andian na mantsa ed mundo.+

Paimanod leksab

Odino “agmanaanap na lingo.”
Nengnengen so Apendise A5.
Literal, “manpasirayew.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “naerel a singa diad panamegley na patit.”
Literal, “nannginew.”
Literal, “perpekto.”
Odino “kamarerwa yo.”
Odino posiblin, “tan say dakel a kaugsan.”
Odino “sikatoy relihyoso.”
Odino “agto rerendaan.”
Odino “relihyon.”