Job 34:1-37

  • Intandoro nen Elihu so hustisya tan saray paraan na Dios (1-37)

    • Imbaga nen Job ya insiblet na Dios ed sikato so hustisya (5)

    • Say tuan Dios et agbalot manggagaway mauges (10)

    • Si Job et andian na kakabatan (35)

34  Kanian intuloy nen Elihu so ibabaga to, a kuan to:   “Talineng yo ray salitak, sikayo ran marunong;Dengel yo ak, sikayo ran makabat.   Ta susuboken na layag iray salitaNo panon a tatawayan na dila* iray kakanen.   Sikatayon mismo so mangusisa no antoy duga;Mandesisyon tayo no antoy maong.   Ta inkuan nen Job, ‘Wala ak ed katunongan,+Balet insiblet na Dios ed siak so hustisya.+   Kasin mantila ak pian agko naawat so panangukom a manepeg ed siak? Ag-onabig so sugat ko anggano anggapoy kasalanan ko.’+   Wala tay laki a singa si Job,Ya iinumen ton singa danum so panagbalaw?   Nakakaulop to iray manggagaway aliwaTan nakakalimog to ray totoon mauges.+   Ta inkuan to, ‘Anggapoy nagunggona na tooEd pamapaliket tod Dios.’+ 10  Kanian dengel yo ak, sikayo ran lalakin walaay pakatalos:* Agbalot manggaway mauges so tuan Dios,+Agbalot manggaway aliwa so Makapanyarin-amin!+ 11  Ta tumangan to so too unong ed gagawaen to+Tan ipasagmak tod sikato iray resulta na kagagawa to. 12  Ta segurado a say Dios et agmanggagaway mauges;+Agpipikeweten na Makapanyarin-amin so hustisya.+ 13  Siopay angipasen ed sikaton mangasikaso ed dalin,Tan siopay anuro ed sikaton manuley ed interon mundo?* 14  No iteteen toy imano to* ed sikara,No titiponen tan aalaen to so espiritu tan ingas da,+ 15  Amin a totoo* et ompatey,Tan say katooan et ompawil ed dabok.+ 16  Kanian no walay pakatalos mo, imanom iya;Dengel mon maong so ibabagak. 17  Nepeg kasin manuley so sakey a kabusol toy hustisya,Odino kondenaen mo kasi so makapanyari a mangipapatnag na inkatunong? 18  Ibagam ta ed sakey ya ari, ‘Anggapoy kakanaan mo,’ Odino diad saray gagalangen a totoo, ‘Mauges ka’?+ 19  Ta say Dios et agto pipilaan iray prinsipeTan agto papaboran so mayaman nen say mairap-bilay,*+Ta amin da et ginawa na saray lima to.+ 20  Nayarin bigla ran ompatey+ diad pegley-labi;+Mankakkayerker ira insan la ra naandi;Anggan say makapanyari et napapaekal, balet aliwan diad panamegley na lima na too.+ 21  Ta saray mata na Dios et akateen ed saray dalan na sakey a too,+Tan nanenengneng Toy amin a kupbang to. 22  Anggapoy bilunget odino makapal a bilungetA napanamotan na saramay manggagaway aliwa.+ 23  Ta say Dios et agmangigagana na panaon parad siopaman a tooPian onarap ed sikato diad panangukom. 24  Dederalen toy makapanyari ya agto la kaukolan so manimbestigaTan sananey so iiyan tod pasen da.+ 25  Ta amta to no antoy gagawaen da;+Diad labi et tataloen to ra, tan nadederal ira.+ 26  Kakabilen to ra lapud kaugsan daDiad pasen a nanengneng na amin,+ 27  Lapud agla ra ontutumbok ed sikato+Tan ibabaliwala ra so amin a dalan to;+ 28  Sikaray sengegan no akin ya onaakis ed sikato so mairap-bilay,Kanian narerengel to so akis na andiay pakayari.+ 29  Sano manpapareen so Dios, siopay makakondena ed sikato? Sano iyaamot toy lupa to, siopay makanengneng ed sikato? Balanglan diad sakey a nasyon odino diad sakey a too, pareho labat so nagawa, 30  Pian say mauges a too* et agmakapanuley+Tan agto napatitan iray totoo. 31  Ta wala tay siopaman a mangibagad Dios,‘Adusa ak, anggano anggapoy ginawak a kasalanan;+ 32  Ibangat mod siak imay agko anengneng;No walay ginawak ya aliwa, agko la ’tan uliten’? 33  Tumangan to ka kasi unong ed labay mo no ipulisay moy panangukom to? Sikay nepeg a mandesisyon, aliwan siak. Kanian ibagam ed siak no antoy amtam. 34  Saray lalakin walaay pakatalos* et ibaga rad siak—Siopaman a marunong a lakin makakarengel ed siak— 35  ‘Si Job et mansasalita ya andian na kakabatan,+Tan agnapatnagan so aralem a pakatalos ed saray ibabaga to.’ 36  Komon ta nasubok si Job* ed anggad nayarian toLapud oneebat a singa saramay mauges a totoo! 37  Say kasalanan to et aaruman to na panagrebelde;+Diad arapan tayo et sikatoy mantipak tekep na panagmudmoraTan amayamay so ibabaga to sumpad tuan Dios!”+

Paimanod leksab

Literal, “ngalangala.”
Literal, “puso.”
Odino “panaayaman a dalin.”
Literal, “puso to.”
Literal, “laman.”
Odino “gagalangen a too nen say nipaabeba.”
Odino “say agmatoor.”
Literal, “puso.”
Odino posiblin, “Ama, komon ta nasubok si Job.”