Job 9:1-35

  • Say ebat nen Job (1-35)

    • Agnayarian na too so misuppiatan ed Dios (2-4)

    • ‘Say Dios et manggagawa na agnausisa iran bengatla’ (10)

    • Agnayarian na sakey a too ya ebatan so Dios (32)

9  Et inmebat si Job, a kuan to:   “Amtak a tua iratay imbagam. Balet panon a nibagan walad katunongan so sakey a too diad kaso to sumpad Dios?+   No walay malabay a misuppiatan ed Sikato,*+Agto makaebat na anggan sakey diad sanlibon tepet To.   Say Dios et makabat so puso to tan mabiskeg ed pakayari.+ Siopay nayarin onsumpa ed sikato ya agnasakitan?+   Iyaalis* to ray palandey ya anggapoy makakaamta;Diad sanok to et dederalen to iratan.   Yeyegyegen toy dalin,Kanian nayuyugayog iray lusek to.+   Say agew et igaganggan ton ag-onsinagTan sasaraan toy liwawa na saray bitewen;+   Sikaton bukor so mangibubuskag ed katawenan,+Tan sikatoy manaakar ed tapew na angkakabaleg a daluyon na dayat.+   Ginawa to ray konstelasyon ya Ash,* Kesil,* tan Kima,*+Tan saray konstelasyon diad abalaten a tawen;* 10  Sikatoy manggagawa na angkakabaleg tan agnausisa iran bengatla,+Saray makapakelaw a bengatla ya agnabilang.+ 11  Sikatoy ondadalan ed abay ko, tan agko nanenengneng;Sikatoy onlalabas ed kawalaan ko, balet agko nabibidbir. 12  Sano walay sasamsamen to, siopay makapuger ed sikato? Siopay makapangibagad sikaton, ‘Antoy gagawaen mo?’+ 13  Agpokpokan na Dios so sanok to;+Anggan saray ontutulong ed Rahab*+ et ondakmomo ed sikato. 14  Nagkalalo la sirin sano onebat ak ed sikatoA nepeg kon pilien a maong iray salitak no misuppiatan ak ed sikato! 15  Anggano wala ak bilang ed katunongan, agak onebat ed sikato.+ Say nagawaan ko labat et mikasi ed ukom ko.* 16  No ontawag ak ed sikato, ebatan to ak kasi? Agak manisian dengelen to ak, 17  Ta dederalen to ak diad panamegley na kalamidadTan paparakelen to ray sugat ko ya anggapoy makasengeg.+ 18  Agto ak abuloyan a makaingas;Puro ampait a bengatla so iiter tod siak. 19  No nipaakar ed pakapanyari, sikato so mabiskeg.+ No nipaakar ed hustisya, ibabaga to: ‘Siopay makapangibagan walay eebatan ko?’* 20  No wala ak ed katunongan, kondenaen ak na mismon sangik;Anggano pansiasiansiaen koy integridad ko,* iyabawag ton nankasalanan* ak. 21  Anggano pansiasiansiaen koy integridad ko,* anggapoy kompiyansak ed sarilik;*Kabusol ko* so bilay ko. 22  Pareho lanlamang so nagagawa. Kanian ibabagak,‘Dederalen to so andiay kasalanan* tan pati say mauges.’ 23  No walay inatey lapud biglan insabi na delap,Elekan to so panermen na andiay kasalanan. 24  Say dalin et inyawat ed samay mauges;+Sasakbongan To ray mata* na saray ukom ditan. Ta no aliwan Sikato, siopa sirin ey? 25  Natan saray agew ko et mas maples nen say mensahero;+Ombabatik iratan ya agmakakanengneng na maabig. 26  Maples iratan ya onlalabas a singa baloton tanubong,Singa saray agilan mansasweng a manadagit ed biktima ra. 27  No ibagak ya, ‘Lingwanan ko lay reklamok,Umanen koy awawey ko tan magmaliw ak a maligsa,’ 28  Ontakot ak nin siansia lapud amin a sakit a naliliknak,+Tan amtak ya agmo ak ipasen ya andiay kasalanan. 29  Siak so ompaway a nankasalanan.* Kanian akin et mansagpot ak ni anta anggapoy nagunggonak?+ 30  No manuras ak ed danum na natutunaw a niebe,Tan mansabon ak na limak,+ 31  Iyan mo ak ed mapitek ya abot,Kanian anggan saray kawes ko et dimlaen da ak. 32  Ta sikatoy aliwan sakey a toon singa siak a nayarik ya ebatan,A nayari kamin manarap diad korte.+ 33  Anggapoy siopaman a nayarin manggaway desisyon* ed baetan min dua,A nayarin magmaliw ya ukom mi.* 34  No itunda to lay panlelewet tod siak*Tan agto ak la taktakoten,+ 35  Agak ontakot a mitongtong ed sikato,Ta agnisipor ed siak so mitongtong a natatakot.

Paimanod leksab

Odino “a mangawit ed Sikato diad korte.”
Odino “Eekalen.”
Nayarin tutukoyen na saya so konstelasyon a Baleg ya Oso (Ursa Major).
Nayarin tutukoyen na saya so konstelasyon ya Orion.
Nayarin tutukoyen na saya so bibitewen a Pleyades diad konstelasyon a Taurus.
Literal, “saray dalem a kuarto na abalaten.”
Nayarin sakey a baleg ya ayep ed dayat.
Odino posiblin, “ed kalaban kod korte.”
Literal, “nayarin mangipatawag ed siak?”
Odino “Anggano anggapoy kasalanan ko.”
Literal, “pikewet.”
Odino “Anggano anggapoy kasalanan ko.”
Odino “agko kabat so kamarerwak.”
Odino “Ipupulisay ko; Agko labay.”
Odino “iramay pansiasiansiaen day integridad da.”
Literal, “kalupaan.”
Literal, “mauges.”
Odino “Anggapoy manamegley.”
Literal, “mangitapew na lima to ed sikamin dua.”
Literal, “ekalen toy baston to manlapud siak.”