Job 17:1-16

  • Katuloyan na ebat nen Job (1-16)

    • “Papaliberan ak na saray managludlurey” (2)

    • “Ginawa to ak a pantotongtongan” (6)

    • “Say Lubok so magmaliw ya ayaman ko” (13)

17  “Say espirituk et makapuy la, saray agew ko et nanaupot la;Manaalagar lad siak so ponponan.+   Papaliberan ak na saray managludlurey,+Tan kaukolan kon nengnengen so inkarebelyoso ra.   Komon ta awaten moy iiter ko bilang garantiya, tan iyatol mo. Siopa ni arum a mipasamanod siak tan mamaseguro parad siak?+   Ta agmo imparungtal ed puso ra so pakatebek;+Kanian agmo ra itatandoro.   Nayarin iyopresi ton ikdan iray kakaaro to,Balet ta saray mata na ananak to et onkukuyep la.   Ginawa to ak a pantotongtongan* na saray totoo,+Kanian nilutlutdaan day lupak.+   Kinmuyep lay matak lapud gonigon,+Tan mapmabeng la ray taklay tan bikking ko.   Pankelawan iya na saray maptek a totoon makakanengneng,Tan say sakey ya inosente et nasyosyodotan ed samay mauges.*   Say matunong et mansiasiansia ed dalan to,+Tan say andian na kasalanan* et lalon ombibiskeg.+ 10  Balet, amin yo et nayarin onla dia tan ituloy yoy pisusuppiatan yo,Ta anggapoy aromog kon marunong ed sikayo.+ 11  Anampot la ray agew ko;+Aderal la ray planok, saray pipirawaten na pusok.+ 12  Gagawaen dan agew so labi,Ya ibabaga ra: ‘Asingger lan onliwawa lapud ambilunget la.’ 13  No manalagar ak, say Lubok* so magmaliw ya ayaman ko;+Ilirak so dukolan ko ed kabilungetan.+ 14  Ibagak ed abot,*+ ‘Sika so amak!’ Tan diad bigis, ‘Sika so inak tan agik a bii!’ 15  Kawalaan sirin na ilalok?+ Siopay makanengneng na ilalo parad siak? 16  Onlasur itan* diad abalewetan iran puerta na Lubok*Sano amin kami et manbabansag ya onleksab ed dabok.”+

Paimanod leksab

Literal, “proverbio; bungay-sangi.”
Odino “agmatoor.”
Literal, “samay malinis iray lima to.”
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “lubok.”
Salanti, say ilalok.
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.