Job 37:1-24

  • Imparungtal na natural iran puersa iray makapadinayew a kualidad na Dios (1-24)

    • Sarag na Dios a patundaen iray gagawaen na too (7)

    • ‘Nonot mo iray makapakelaw a kimey na Dios’ (14)

    • Say pakatalos ed Dios et agnarandan na totoo (23)

    • Agnepeg ya isipen na too a sikatoy marunong (24)

37  “Lapud saya et manparok so pusokTan manpukal itan.   Dengel yon maong so dalagurog na boses toTan say karol a manlalapud sangi to.   Ipapaway to itan diad silong na katawenanTan ibabaki toy kirmat to+ anggad saray sampot na dalin.   Kayari na satan et walay ungol;Sikatoy manpapakarol ed panamegley na makapadinayew a boses to,+Tan agto pupugeran itan sano narerengel so boses to.   Diad makapakelaw a paraan et manpapakarol so Dios ed panamegley na boses to;+Sikatoy manggagawa na angkakabaleg a bengatlan agnarandan na pakatalos tayo.+   Ta ibabaga tod niebe, ‘Pelag kad dalin,’+ Tan ed maksil ya uran, ‘Ombalasubos ka.’+   Patutundaen na Dios so amin a gagawaen na tooPian naamtaan na kada too so kimey To.   Saray atap ya ayep et oonlad ungib daTan mansiasiansia ra ed ayaman da.   Say maksil a dagem et onsisiplog manlapud kuarto to,+Tan say betel et manlalapud dagem ed amianen.+ 10  Diad ingas na Dios et napapawala so yelo,+Tan say maawa-awang a danum et onaawet.+ 11  On, pabebelaten toy lurem diad panamegley na angkekelag a tedter na danum;Sikatoy manpapakirmat+ diad lurem; 12  Ontetelek iratan inerman so pangipaarapan tod sikara;Susumpalen da so antokaman ya igaganggan to+ diad tapew na dalin. 13  Balanglan parad panusa*+ odino parad pankaabigan na dalinOdino parad matoor a panangaro, seseguroen ton nagawa itan.+ 14  Dengel mo iya, Job;Mandeen ka tan nonot mon maong iray makapakelaw a kimey na Dios.+ 15  Amtam ta no panon a kokontrolen* na Dios iray luremTan no panon a manpapakirmat manlapud lurem to? 16  Amtam ta no panon ya onleletaw so lurem?+ Saraya et makapakelaw a kimey na samay perpektoy kakabatan to.+ 17  Akin et ompepetang so kawes moSano marendeen so dalin lapud dagem a manlalapud abalaten?+ 18  Sarag mo kasin ibaan so Dios a mangibuskag* ed tawen+A singa anaw-awet ya espihon metal? 19  Ipaamtam ed sikami no antoy ibaga mid sikato;Anggapoy niyebat mi lapud wala kamid ambilunget. 20  Nepeg kasin ipaamtad sikato a labay koy mansalita? Odino wala tay imbaga na siopaman a nepeg ya ipasabid sikato?+ 21  Agda anggan nanengneng so liwawa,*Anggano maliwliwawa ed tawen, Anggad onlabas so dagem tan ipaliis to ray lurem. 22  Diad amianen et ompapaway so balitok a sinag;Say katagyan na Dios+ et makapadinayew. 23  Say pakatalos ed Makapanyarin-amin et agtayo narandan;+Abalbaleg so pakayari to,+Tan agto susumlangen so hustisya to+ tan say daakan ya inkatunong to.+ 24  Kanian sikatoy nepeg a takotan na totoo.+ Ta agto papaboran iramay maniisip a marunong ira.”*+

Paimanod leksab

Literal, “baston.”
Odino “ya igaganggan.”
Odino “mamitpit.”
Salanti, liwawa na agew.
Literal, “marunong so puso ra.”