Job 20:1-29

  • Saray komaduan imbaga nen Zofar (1-29)

    • Pakalikna to et sikatoy ininsulto nen Job (2, 3)

    • Ipapasen ton mauges si Job (5)

    • Ibabaga ton panliliketan nen Job so kasalanan (12, 13)

20  Et inmebat si Zofar+ a Naamatita, a kuan to:   “Say nagugulon kanonotan ko so mamapakiwas ed siak ya onebat,Lapud nagogonigon ak.   Akarengel ak na panametek a mangiinsulto ed siak;Tan say pakatalos ko* so manadagdag ed siak ya onebat.   Seguradon nensaman ni et amtam la iya,Ta onia lay nagagawa manlapu la nen niiyan so too* diad dalin,+   A say paneyag na marelmeng lapud liket et maganggano labatTan say gayaga na sakey a mauges* et agmanbayag.+   Anggano onaabot lad tawen so inkamapaatagey toTan onsasabi lad lurem so ulo to,   Sikatoy naandi lanlamang ya anggad angga a singa say dutak to;Saramay datin makakanengneng ed sikato et ibaga ra, ‘Iner so kawalaan to?’   Sikatoy onlabas a singa kugip, tan agda la naromog;Sikatoy naandi a singa pasingawey ed labi.   Sikatoy agla nanengneng na samay mata a datin makakanengneng ed sikato,Tan sikatoy agla nanengneng ed pasen to.+ 10  Saray ananak to et onkerew na pabor ed mairap-bilay,Tan ipawil toy kayamanan ya inala tod arum.+ 11  Saray pukel to et wala nid kaksilan,Balet ondukol itan* a kaiba to diad dabok. 12  No masamsamit ed sangi to so kaugsan,No iyaamot to itan ed dalem na dila to, 13  No nanamnamen to itan tan agto iyuulaNoagta pansiasiansiaen to ed sangi to, 14  Say kakanen to et magmaliw ya anakseng ed dalem to,Magmaliw itan a singa dita* na saray kobra diad loob to. 15  Sikatoy angakmon na kayamanan, balet iyuta to lanlamang;Amin itan et ipaway na Dios ed eges to. 16  Supsopen toy dita na saray kobra;Saray pasingil* na maditan uleg so mamatey ed sikato. 17  Agto lan balot nanengneng iray agus na danum,Saray agus na dilo tan mantikilya. 18  Saray produkto to et ipawil to ya agnausar;*Agto napanliketan so kayamanan a nanaalmo tod negosyo to.+ 19  Ta pinairap tan pinaulyanan toy mairap-bilay;Sinamsam toy abung ya agto impaalagey. 20  Balet ag-ondeen so liknaan to;Sikatoy agniliktar na kayamanan to. 21  Anggapo lay nakera ya akmonen to;Kanian agmanbayag so iyaaligwas to. 22  Sano mayamyaman lan maong, sikatoy magmaliw a mapagpaga;Amin ya aliwliwan bengatla et onsabid sikato. 23  Legan ton papanoen so eges to,Idapo na Dios* ed sikato so mandarlang a sanok to,Pauranen to itan ed sikato, a makasabi ya anggad pait to. 24  Sano ibatikan to ray armas a balatyang,Onduyok ed sikato iray pana a manlalapud gansan bekang. 25  Bagoten toy pana a walad beneg to,Sakey a mankirlap ya armas ed apgo to,Tan sikatoy nataktakot.+ 26  Sigpot a kabilungetan so manaalagar ed saray kayamanan to;Say apoy ya agsinibokan na siopaman so mangupot ed sikato;Kadederal so manaalagar ed siopaman ya atilak ed tolda to. 27  Ipaamta na tawen so lingo to;Say dalin et onsumpad sikato. 28  Iyanor na delap so abung to;Onsabi so makmaksil ya agus diad agew na sanok na Dios.* 29  Saya so nabebetangan na mauges a too manlapud Dios,Say ingganggan na Dios a tawiren to.”

Paimanod leksab

Literal, “say espiritu a manlalapud pakatalos ko.”
Odino “katooan; si Adan.”
Odino “na agmatoor.”
Salanti, say kaksilan to.
Odino “apgo.”
Literal, “dila.”
Literal, “tan agto akmonen.”
Literal, “to.”
Literal, “to.”