Job 38:1-41

  • Angiter na leksion si Jehova ed abeban kipapasen na too (1-41)

    • ‘Iner so kawalaan mo sanen pinalsak so dalin’? (4-6)

    • Saray ananak na Dios et inkasil day boses da ed panangirayew (7)

    • Tepetepet nipaakar ed natural iran nagagawa ed kaliberliber (8-32)

    • ‘Saray ganggan a manuuley ed tawen’ (33)

38  Insan inebatan nen Jehova si Job diad panamegley na maksil a dagem:+   “Siopa yay mamapakilot ed simbawakTan mansasalita ya andiay kakabatan?+   Iparaan mo pay inkasika, a singa sakey a laki;Tepetan ta ka, tan ipaamtam ed siak.   Iner so kawalaan mo sanen inletneg koy dalin?+ Ibagam ed siak, no iisipen mon natatalosan mo.   Siopay angiyan na saray sukat to, no bilang ta amtam,Odino siopay angiyunat ditan na lubir a panagsukat?   Antoy angipatoonan na saray lusek to,Odino siopay angiletneg na bato ed suyok to,+   Sanen nambabansag ya inmeyag ed liket iray bitewen ed kabuasan,+Tan amin ya ananak na Dios*+ et inkasil day boses da ed panangirayew?   Tan siopay nansara ed dayat, a kinapotan to itan+Sanen pinmultak itan manlapud eges,   Sanen kinawesan ko itan na saray luremTan binalkot* ko na makapal a bilunget, 10  Sanen inletneg koy panganggaan toTan inikdan ko na saray balewet tan saray puerta,+ 11  Tan inkuan ko, ‘Anggad dia labat so sabien mo, tan agka onlalampas;Anggad dia labat iray ataragey a daluyon mo’?+ 12  Asalim ta la* ya ingganggan so kabuasanOdino impaamta ed palbangon so pasen to,+ 13  A bembenan to ray sampot na dalin Tan paandien to ray mauges?+ 14  Say dalin et nauuman a singa pitek a tetelpekan na tatak,Tan say itsura to et sankaimano a singa ed sakey a kawes. 15  Balet say liwawa na saray mauges et binawi ed sikara,Tan say akatagey a taklay da et aputer. 16  Akalasur ka ta la ed saray subol na dayatOdino ed araralem a danum pian manusisa?+ 17  Niparungtal ta lad sika iray puerta na patey,+Odino anengneng mo ta la iray puerta na makapal a bilunget?*+ 18  Atalosan mo ta la no panon kaawang so dalin?+ Ibagam ed siak, no amtam iyan amin. 19  Iner a direksion so panaayaman na liwawa?+ Tan iner so pasen na bilunget, 20  Pian niyakar mo itan ed teritorya toTan natalosan mo ray basbas a paarap ed ayaman to? 21  Kasin amtam iya lapud niyanak ka laTan dakdakel la ray taon* mo? 22  Akaloob ka ta la ed saray panagtiponan na niebe,+Odino anengneng mo ta la iray panagtiponan na uran a kristal,+ 23  Ya ipaparaan ko parad panaon na gonigon,Parad agew na panlalaban tan guerra?+ 24  Manlapud iner a direksion onkakayat so liwawa,*Tan iner so panlalapuan na dagem ed bukig ya onsisiplog diad dalin?+ 25  Siopay nanggawa na aagusan na delapTan say dadalanan na makarol tan malurem a bagyo,+ 26  Pian pauranen to diad pasen ya anggapoy toon manaayam,Diad kalawakan, a ditan et anggapoy totoo,+ 27  Pian napenepenek iray dalin ya aderal tan agnapanayamanTan ontubo iray dika?+ 28  Kasin walay ama na uran,+Odino siopay angilalak ed saray linaew?+ 29  Siopay akan-eges ed samay pinawayan na yelo,Tan siopay angiyanak ed saray kinmigtel a linaew ed tawen+ 30  Sanen saray danum et singa ra sinakoban na bato,Tan say tapew na araralem a danum et nagmaliw a yelo?+ 31  Sarag mo kasin ibuknol iray lubir na konstelasyon a Kima*Odino ukbaren iray singer na konstelasyon a Kesil?*+ 32  Sarag mo kasin itonton so sakey a konstelasyon* pian ompaway no panaon toOdino sarag mo kasin igiya so konstelasyon ya Ash* a kaiba na ananak to? 33  Amtam ta iray ganggan a manuuley ed tawen,+Odino sarag mo kasin ipaakseb ed dalin so autoridad da?* 34  Nikasil mo kasi boses mo anggad luremPian ombalasubos ed sika so maksil ya uran?+ 35  Sarag mo kasin ibaki iray kirmat? Insan ira ompawil ed sika tan ibaga ran, ‘Wadia kami la!’ 36  Siopay angiyan na karunongan ed saray lurem*+Odino siopay angiter na pakatalos ed saray makapakelaw a bengatla diad tawen?*+ 37  Siopa so marunong a sarag ton bilangen iray lurem,Odino siopay makapangiyibung na saray buyog na tawen+ 38  Sano say dabok et magmamaliw a pitekTan saray tibagkol na dalin et manpepeketan? 39  Sarag mo kasi maningkat na buagen na sakey a leonOdino peselen iray narasan a mabiskeg a leon+ 40  Sano akakebkeb ira diad ayaman daOdino manatambang ira diad ungib da? 41  Siopa so mangitataryay naakan na wawak+Sano onkekerew na tulong ed Dios iray sibong toTan liber-liber ira lapud anggapoy naakan?

Paimanod leksab

Sakey a balikas ed Hebreo ya ontutukoy ed saray anghel ya ananak na Dios.
Odino “nilampingan.”
Literal, “diad saray agew mo.”
Odino “na anino na patey.”
Literal, “iray agew.”
Odino posiblin, “kirmat.”
Nayarin tutukoyen na saya so bibitewen a Pleyades diad konstelasyon a Taurus.
Nayarin tutukoyen na saya so konstelasyon ya Orion.
Literal, “Mazarot.” Diad 2Ar 23:5, say miparan termino et manutukoy ed saray konstelasyon na zodiac.
Nayarin ontutukoy ed konstelasyon a Baleg ya Oso (Ursa Major).
Odino posiblin, “To.”
Odino posiblin, “ed too.”
Odino posiblin, “ed nonot.”