Job 28:1-28

  • Impandumaan nen Job so kayamanan ed dalin tan say karunongan (1-28)

    • Saray sagpot na too ed panagminas (1-11)

    • Mas mabli so karunongan nen say perlas (18)

    • Say takot ed si Jehova et tuan karunongan (28)

28  “Walay pasen a panmiminasan na pilakTan walay pasen parad balitok a papupuroen;+   Say balatyang et aalaen ed dalinTan say gansa et tutunawen* manlapud saray bato.+   Say too et dadaegen toy kabilungetan;Sikatoy mansusukimat inerman so nasabi to diad kabilungetan,A manaanap na mina.*   Sikatoy mangokotkot na dalanan ya abot, ya arawid panaayaman na totoo,Diad saray pasen ya alingwanan la tan arawid panaakaran na totoo;Wala ray lalakin onleleksab tan mankikimey ya akabitin ed lubir.   Diad tapew na dalin et ontutubo iray naakan;Balet diad dalem, walay kaguloan a singano diad panamegley na apoy.*   Saray bato ditan et walay safiro,Tan say dabok et walaan na balitok.   Ag-amta na manok a managsibar so basbas a paonla ditan;Agni itan anengneng na mata na baga.   Agni akadakat ditan iray masebeg ya ayayep;Agni akakar ditan so mabiskeg a leon.   Say too et idadapo toy lima to ed anaw-awet a bato;Dederalen to ray pundasyon na saray palandey. 10  Sikatoy manggagawa na aagusay danum+ diad bato;Nanenengneng na mata to so amin a mablin bengatla. 11  Sasaraan to ray panlalapuan na saray ilogTan say akaamot et ipapaway tod liwawa. 12  Balet iner so pakaromogan ed karunongan?+Tan iner so panlalapuan na pakatalos?+ 13  Anggapo so toon makaamta ed kablian na satan,+ Tan ag-itan naromog diad dalin na saray mabilay. 14  Ibabaga na araralem a danum, ‘Anggapod siak!’ Tan ibabaga na dayat, ‘Anggapo dia!’+ 15  Ag-itan nasaliw na puron balitok;Tan ag-itan nisalat ed sinimbang a pilak.+ 16  Ag-itan nasaliw na balitok na Ofir+Odino say sankaabigan a klase na baton onix tan safiro. 17  Ag-itan naparaan na balitok tan salming;Tan ag-itan nisalat ed pananginan a gawad maabig a klasen* balitok.+ 18  Arawin dalin so korales tan baton kristal,+Ta say karunongan et mas mabli ni nen say sansupot a perlas. 19  Ag-itan naparaan na topacio+ na Cus;*Ag-itan nabayaran na anggan say puron balitok. 20  Balet iner so kawalaan na karunongan, Tan iner so panlalapuan na pakatalos?+ 21  Ag-itan impanengneng ed balang mabilay a bengatla+Tan inyamot itan ed saray manok. 22  Ibabaga na kadederal tan ipapatey,‘Nadngelan mi labat so nipaakar ed satan.’ 23  Say Dios so makatalos no panon itan a naromog;Sikato labat so makaamta no iner itan manaayam,+ 24  Ta sikatoy onnenengneng ed saray sampot na dalin,Tan nanenengneng toy amin a bengatla diad silong na tawen.+ 25  Sanen inikdan toy puersa* so dagem+Tan sinukat to ray danum,+ 26  Sanen nanggawa na ganggan parad uran+Tan basbas parad makarol tan malurem a bagyo,+ 27  Diad saman et anengneng toy karunongan tan impaliwawa to itan;Inletneg tan sinubok to itan. 28  Tan imbaga tod too: ‘Say takot ed si Jehova et karunongan,+Tan say iyarawi ed kaugsan et pakatalos.’”+

Paimanod leksab

Literal, “ikakalbo.”
Literal, “bato.”
Mapatnag ya ontutukoy ed panagminas.
Odino “puron.”
Odino “Etiopia.”
Literal, “belat.”