Job 24:1-25

  • Katuloyan na ebat nen Job (1-25)

    • ‘Akin a say Dios et ag-angigana na panaon?’ (1)

    • Imbaga ton aabuloyan na Dios so kaugsan (12)

    • Labalabay na saray makasalanan so kabilungetan (13-17)

24  “Akin a say Makapanyarin-amin et ag-angigana na panaon?+ Akin a saramay makapikabat ed sikato et agda nanenengneng so agew to?*   Iyaalis na totoo iray muhon;*+Mangaala ra na saray pulok pian iyan ed panagpastolan da.   Aabolen day asno na saray ugugaw ya ulilad amaTan sasamsamen day baka na balon bii bilang garantiya ed utang to.+   Saray mairap-bilay et papaekalen dad karsada;Kaukolan iran iyamotan na saray pakaskasi diad dalin.+   Saray mairap-bilay et manaanap na naakan a singa saray atap ya asno+ diad kalawakan;Diad desierto et manaanap iray naakan parad ananak da.   Miaani ira diad uma na arum*Tan mantutudtor irad kaubasan na mauges.   Papalabasen day labi a lakseb ira, anggapoy kawes da;+Anggapoy isulong da no ambetel.   Napupuyot ira lapud uran ed palandey;Ag-ira onaalis ed kabatoan lapud anggapoy nasiroman da.   Say ugaw ya ulilad ama et sasamsamen anggan onsususo ni;+Tan saray kawes na mairap-bilay et aalaen bilang garantiya ed utang to,+ 10  A napipilitan iran manaakar-akar a lakseb, ya anggapoy kawes da,Tan narasan, legan a sankaawit da ray binedber a pagey. 11  Mankikimey ira diad nanleleetan na saray padir na uma legan ya ampetapetang so agew;*Mantratrabaho ira diad saray panagpespesan na ubas, balet napepegaan ira.+ 12  Samay ompapatey et manugaog diad syudad;Samay graben asugatan* et onkekerew na tulong,+Balet anggapoy pibabali na Dios.* 13  Wala ray onsusumpa ed liwawa;+Agda bibidbiren iray dalan to,Tan agda tutumboken iray basbas to. 14  Say managpatey et ombabangon no palbangon;Papateyen to so pakaskasi tan say mairap-bilay,+Tan no labi et sikatoy mantatakew. 15  Say mata na mikakalugoran et manaalagar ya onsirunget,+Tan ibabaga to, ‘Anggapoy makanengneng ed siak!’+ Tan sasakbongan toy lupa to. 16  No ambilunget et lolooban da ray* kaabungan;No agew et ag-ira ompapaway. Agda amta so liwawa.+ 17  Ta parad sikara, say kabuasan et singa makapal a bilunget;Amta ran makapataktakot so makapal a bilunget. 18  Balet mapmaples iran iyaanor na danum.* Say nabebetangan dan dalin et isamba.+ Agla ra ompawil ed kaubasan da. 19  No panon ya aalaen na kelang tan petang iray natutunaw a niebe,Aalaen met na Lubok* iramay nankasalanan!+ 20  Sikatoy lingwanan na ina to;* tan pampiestaan na bigis, Sikatoy agla nanonotan.+ Tan say agmatunong et naderal a singa kiew. 21  Bibiktimaen to so biin agmakaanak,Tan aliwliway panagtrato to ed biin balo. 22  Usaren na Dios* so biskeg to pian paandien iray makapanyari;Anggano ombangon ira, agseguradoy kabilay da. 23  Aabuloyan na Dios* a magmaliw iran matalek tan maligen,+Balet saray mata to et akanengneng ed amin a gagawaen da.*+ 24  Nipapaatagey iran magano, insan naaandi ra.+ Nipapaabeba+ tan natitipon ira a singa arum;Gagapasen ira a singa saray dawa na pagey. 25  Natan, siopay makapangibagan matila akOdino makapaneknek ya aliwan tuay ibabagak?”

Paimanod leksab

Salanti, say agew na panangukom to.
Odino “tanda na ketegan.”
Odino posiblin, “manaani iray kakanen na ayep diad uma.”
Odino posiblin, “Mankikimey ira diad panagpespesan na olibo diad nanleleetan na saray padir na uma.”
Odino “Say kamarerwa na saray asugatan.”
Odino posiblin, “agpankakasalananen na Dios so siopaman.”
Literal, “mankokotkot ira paonlad loob na.”
Literal, “Sikatoy mapmaples ed tapew na saray danum.”
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “na eges.”
Literal, “to.”
Literal, “to.”
Literal, “ed saray dalan da.”