Job 5:1-27

  • Katuloyan na saray unonan imbaga nen Elifaz (1-27)

    • ‘Eerelen na Dios iray marunong diad dilin kasiliban da’ (13)

    • ‘Agnepeg ya ipulisay nen Job so disiplina na Dios’ (17)

5  “Tawag ka pa! Wala kasi onebat ed sika? Siopa kasi ed saray masanto so asinggeran mo?   Ta say sakit na linawa so mamatey ed sakey a makulangkulang,Tan say ibeg so mamatey ed sakey ya atapew so pakatalos to.   Nanenengneng kon onaaligwas so makulangkulang,Balet bigbiglan nisamba so ayaman to.   Saray anak to et walad kapeligroan,Tan lalamesen ira diad puerta na syudad+ tan anggapoy mangiyaagel ed sikara.   Saray aanien to et kakanen na samay narasan,Ya aalaen to itan anggan wala nid saray sabit,Tan napapatitan iray kayarian da.   Ta saray mauges a bengatla et ag-onsisimit ed dabok,Tan say problema et ag-ontutubo ed dalin.   Ta say too et seguradon nawalaan na problema,No panon a saray talsik na apoy et onaatagey.   Balet no siak ’tan, mikasi ak ed Dios,Tan iyarap kod sikato so kasok,   Samay manggagawa na angkakabaleg tan agnausisa iran bengatla,Saray makapakelaw a bengatla ya agnabilang. 10  Sikatoy mamapauran ed dalinTan manasalog ed kaumaan. 11  Iyaatagey to iramay nipaabeba,Tan saramay maneermen et iyaatagey to diad pangililiktar to. 12  Dederalen to ray pakana na masilib,Kanian ag-ontatalona iray kimey na lima ra. 13  Eerelen to ray marunong diad dilin kasiliban da,+Kanian naaamper iray plano na saray makabat. 14  Ambilunget ed sikara no agew,Tan karapkarap ira diad kaagwan a singa no diad labi. 15  Sikatoy mangililiktar manlapud espada na sangi ra,Ya ililiktar to so mairap-bilay manlapud lima na saray mabiskeg, 16  Kanian walay ilalo na nipaabeba,Balet say sangi na agmatunong et napepetan. 17  Maliket so toon ipepetek na Dios;Kanian agmo ipupulisay so disiplina na Makapanyarin-amin! 18  Ta sikato so mamapawala na panotot, balet sikato lanlamang so mamebedber ed sugat;Sikato so manusugat, balet sikato lanlamang so mamapaabig. 19  Diad anemiran desyang et iliktar to ka,Anggan diad komapito et anggapoy mauges a nagawad sika. 20  Iliktar to ka manlapud ipapatey no panaoy eras,Tan manlapud pakayari na espada no panaoy guerra. 21  Naprotektaan ka manlapud siplat na dila,+Tan agka ontakot sano onsabi kadederal. 22  Elekan mo so kadederal tan eras,Tan agmo takotan iray atap ya ayayep diad dalin. 23  Ta agka sakitan na saray* bato ed uma,Tan saray atap ya ayayep ed uma et magmaliw a mareen a kaibam. 24  Naamtaan mo a walay kaligenan* diad toldam,Tan naromog mo ya anggapoy kulang sano nengnengen mo ray papastolan mo. 25  Dakel so magmaliw ya ananak mo,Tan saray kailalakan mo et magmaliw a singa karakel na dika ed dalin. 26  Maksil ka ni sano onla kad lubok,Singa saray pagey ya aanien ed panaon da. 27  Inusisa mi ’ya, tan naamtaan min tua iya. Dengel ka tan awat mo ’ya.”

Paimanod leksab

Odino “misipanan (mipaknaan) ed sika iray.”
Literal, “kareenan.”