Job 36:1-33

 • Intandoro nen Elihu iray agnausisa tan makapadinayew a kualidad na Dios (1-33)

  • Onaaligwas iramay matulok; impulisay iramay mauges (11-13)

  • ‘Wala tay managbangat a singa say Dios?’ (22)

  • Nepeg ya irayew nen Job so Dios (24)

  • “Say Dios et mas makapadinayew ni nen say amta tayo” (26)

  • Kokontrolen na Dios so uran tan kirmat (27-33)

36  Inkuan ni nen Elihu:   “Anosan mo ak ni daiset legan a manpapaliwawa ak,Ta wala ni ray ibagak diad biang na Dios.   Ibagak ya amin so amtak,Tan bidbiren ko so inkatunong na Manamalsak.+   Talagan saray ibabagak et aliwan katilaan;Samay perpektoy kakabatan+ to et walad arapan mo.   On, say Dios et makapanyari+ tan anggapoy ipupulisay to;Balbaleg so pakayari na pakatalos* to.   Agto pansiansiaen a mabilay so mauges,+Balet iikdan toy hustisya so napapairap.+   Agto alisay mata so matunong;+Payuyurongen to rad trono a kaiba na saray arari,*+ tan sikaray nitandoro ya anggad angga.   Balet no nababalor ira na gulonggulongTan nakakalotan ira na saray lubir na panamairap,   Ipapaamta tod sikara no antoy ginawa ra,Say insumlang da lapud inkamapaatagey da. 10  Lulukasan toy layag da ed panametekTan ibabaga ton tundaan da lay mauges a kagagawa ra.+ 11  No ontulok tan manlingkor irad sikato,Manbilay iran maaligwas ed amin ya agew da,Tan magmaliw a makapaliket iray taon da.+ 12  Balet no ag-ira ontulok, mangangga ra diad panamegley na espada*+Tan ompatey ira ya andiay kakabatan. 13  Manem-em na sakit na linawa iramay mauges* so puso ra. Ag-ira onkekerew na tulong anggan sano babaloren to ra. 14  Ompapatey ira legan a wala ni rad kalangweran,+Uusaren day* bilay da a kaiba na saray paabang a lalaki ed templo.+ 15  Balet saray napapairap et ililiktar na Dios* ed paniirap da;Lulukasan toy layag da sano nalalames ira. 16  Iyaarawi to ka ed tambib na gonigon+Iyaakar to ka ed maawang a pasen ya anggapoy panameget,+A say ligliwam et say matataban kakanen diad lamisaan mo.+ 17  Insan napenek ka diad panangukom ed mauges,+Sano nipaakseb so panangukom tan nitandoro so hustisya. 18  Balet manalwar ka pian agka itonton na sanok mo ed pagmaliw a maruksa,*+Tan agmo aabuloyan a nibalang ka na baleg a pasuksok. 19  Kasin nipaliis ka ed gonigon diad ikekerew moy tulongOdino diad antokaman ya impasyan pansasagpot mo?+ 20  Agmo pipilaleken so isabi na labi,Sano naaandi ray totoo ed pasen a kawalaan da. 21  Manalwar ka ya agka makapanggaway aliwa,A pilien mo iya nen say irap.+ 22  Say Dios et nitandoro lapud pakayari to;Wala tay managbangat a singa sikato? 23  Wala tay angiwanwan* ed dalan to+Tan wala tay angibagad sikato, ‘Aliway ginawam’?+ 24  Agmo lilingwanan ya irayew so kimey to,+A nipaakar ed satan so kakansionen na totoo.+ 25  Amin a totoo et makakanengneng ed satan,Say sakey a too et onnenengneng labat manlapud arawi. 26  On, say Dios et mas makapadinayew ni nen say amta tayo;+Saray taon to et agnabilang.*+ 27  Paoonlaen tod tagey iray tedter na danum;+Magmamaliw iratan ya uran manlapud saray kelpa; 28  Insan ipepelag iratan na lurem;+Onteterter iratan ed katooan. 29  Wala tay makatalos ed ikakayat na lurem,Say karol a manlalapud tolda* to?+ 30  Nengneng mo no panon ton pakikirmaten*+ ditanTan sasakbongan so kaaralman* na dayat. 31  Diad panamegley na saratan et susustinien to ray* totoo;Iikdan to ray dakdakel a naakan.+ 32  Say kirmat et sasakoban to na saray lima to,Tan ipapaarap to itan ed puntirya to.+ 33  Ipapaamta na karol to so nipaakar ed sikato,Anggan saray kokomponien ya ayayep et ipapaamta ra no siopay* onsasabi.

Paimanod leksab

Literal, “puso.”
Odino posiblin, “Payuyurongen tod trono iray arari.”
Odino “armas.”
Odino “agmatoor.”
Odino posiblin, “Mangangga so.”
Literal, “To.”
Odino “ya ontipak tekep na inkaruksa.”
Odino posiblin, “nambalaw; akikuentaan ed sikato nisengeg.”
Odino “et agnausisa.”
Literal, “alolong.”
Literal, “ikakayat so liwawa to.”
Literal, “iray lamot.”
Odino posiblin, “idedepensa toy kanepegan na.”
Odino posiblin, “antoy.”