Job 22:1-30

  • Saray komatlon imbaga nen Elifaz (1-30)

    • ‘Wala tay pinabangan na Dios ed too?’ (2, 3)

    • Aakusaan ton maagum tan andiay hustisya si Job (6-9)

    • ‘Pawil kad Dios tan ombiskeg ka lamet’ (23)

22  Et inmebat si Elifaz+ a Temanita, a kuan to:   “Wala tay kana na too ed Dios? Wala tay pinabangan To ed siopaman a makabat?+   Wala tay pibabali na Makapanyarin-amin* no matunong ka,Odino wala tay antokaman a nagunggona to no manaakar ka a walaay integridad?+   Kasin dusaen to kaTan awiten to kad korte ta sikatoy igagalang mo?   Agta lapud alablabas lay kaugsan moTan agmangangga ray lingom?+   Ta agmakatunongan so pangaalam ed agagim na garantiya ed utang da,Tan eekalan moy kawes iray totoo, kanian lakseb ira.*+   Agmo iikdan na danum so naksawan,Tan sisibletan mo na naakan so narasan.+   Say dalin et kayarian na makapanyarin too,+Tan samay papaboran so manaayam ditan.   Balet pinaalis mon kalimalima iray balon bibii,Tan pinakapuy mo ray taklay na saray ugugaw ya ulilad ama.* 10  Kanian apaliberan ka na saray patit,*+Tan biglan sinmabid sikay takot a pakakakebbiewan mo; 11  Kanian binmilunget a maong tan agka makanengneng,Tan sasakbongan ka na delap. 12  Agta say Dios et walad sankatageyan a tawen? Tan nengneng mo no panon kaatagey so amin a bitewen. 13  Balet ta imbagam: ‘Anto so talagan amta na Dios? Sarag to kasi mangukom no nasasaniban na makapal a bilunget? 14  Sikatoy nasasaniban na lurem kanian agto nanenengneng,Legan a sikatoy manaakar-akar diad arko* na tawen.’ 15  Kasin tumboken mo so basbas nensamanA nanakaran na mauges a totoo, 16  Saramay totoon sinamsam na ipapatey* antis na panaon da,A say pundasyon da et inyagus na delap?*+ 17  Ibabaga ra ed tuan Dios: ‘Paulyan mo kamin bukor!’ Tan ‘Antoy nagawaan na Makapanyarin-amin ed sikami?’ 18  Balet ta pinano to so kaabungan da na maabig iran bengatla. (Say ontan a mauges a kanonotan et arawrawi ed kanonotan ko.) 19  Nanengneng iya na matunong tan sikatoy manliket,Tan elekan ira na samay andiay kasalanan tan ibaga to: 20  ‘Inatey la ray kalaban tayo,Tan no wala ni atilak ed sikara et upoten na apoy.’ 21  Nepeg mon kabaten so Dios, tan nawalaan kay kareenan;Diad ontan et onsabid sika iray maabig a bengatla. 22  Awat moy ganggan ya imbalikas na sangi to,Tan ipapusom+ iray salita to. 23  No ompawil kad Makapanyarin-amin, ombiskeg ka lamet;+No ekalen mod toldam so ag-inkatunong, 24  No ibantak mod dabok so balitok* moTan say balitok na Ofir*+ diad saray mabaton kelas,* 25  Say Makapanyarin-amin so magmaliw a balitok* mo,Tan sikatoy magmaliw a sankaabigan a klase na pilak mo. 26  Diad ontan, manliket ka lapud Makapanyarin-amin,Tan itangay moy lupam ed Dios. 27  No mikasi kad sikato, dengelen to ka;Tan saray sipan mo et tooren mo. 28  Antokaman so gawaen mo et ontalona,Tan onsinag so liwawa ed basbas mo. 29  Ta niiyan kad kababaingan sano mansalita ka a malaslastog,Balet say mapaabeba* et iliktar to. 30  Isalba to iramay andiay kasalanan;Kanian no malinis so limam, seguradon nisalba ka.”

Paimanod leksab

Odino “Kasin naliliketan so Makapanyarin-amin.”
Literal, “eekalen mo iray kawes na lakseb.”
Odino “saray ulila.”
Literal, “saray patit ed manok.”
Odino “limpek.”
Odino “apatikeyan so bilay da.”
Literal, “ilog.”
Odino “iray piraso na balitok.”
Sakey a pasen a kabkabat a panlalapuan na sankaabigan iran klase na balitok.
Odino “saray kulos.”
Odino “piraso na balitok.”
Odino “say akanengneng ed leksab so mata to.”