Job 12:1-25

  • Say ebat nen Job (1-25)

    • “Aliwa ak ya abeba nen say sikayo” (3)

    • “Eelek-elekan ak” (4)

    • ‘Walad Dios so karunongan’ (13)

    • Say Dios et atagey nen saray ukom tan arari (17, 18)

12  Et inmebat si Job, a kuan to:   “Segurado, sikayo iramay totoo a makaamta,*Tan say karunongan et ompatey a kaiba yo!   Balet wala met so pakatalos ko.* Aliwa ak ya abeba nen say sikayo. Siopay agmakaamta na sarayan bengatla?   Eelek-elekan ak na kakaarok,+Siak ya onkekerew na ebat ed Dios.+ Say sakey a toon matunong tan andiay pakabalawan et eelek-elekan na arum.   Say toon anggapoy kapagaan to et bubusolen toy kairapan,Ya iisipen ton para labat itan ed saramay mankidwas so sali ra.*   Mareen so tolda na saray matakew,+Tan maligen iramay mamapasanok ed Dios,+Saramay walad lima ra so dios da.   Balet tepetan mo pa ray ayayep, et ibangat da ka;Tan pati saray manok, et ipaamta rad sika.   Odino imanom pay* dalin, et ibangat to ka;Tan iyabawag itan ed sika na sira ed dayat.   Siopa ed sarayan amin so agmakaamtaA say lima nen Jehova so nanggawad saya? 10  Walad lima to so bilay na amin a bengatlan mabilay*Tan say espiritu* na amin a totoo.*+ 11  Agta susuboken na layag iray salitaA singa panataway na dila* ed kakanen?+ 12  Agta say karunongan et walad saray maedad la,+Tan say pakatalos et walad saramay abayag lan manbibilay? 13  Walad sikato so karunongan tan biskeg;+Walad sikato so simbawa tan pakatalos.+ 14  Sano walay igeba to, agla itan nayarin ipaalagey;+Samay insara to et agnalukasan na siopaman. 15  Sano amperen toy uran, amin a bengatla et namagaan;+Sano ibaki to itan, say dalin et onleppua.+ 16  Walad sikatoy biskeg tan makanan karunongan;+Kayarian to may nababalang tan samay mangibabalang; 17  Panaakaren ton kasalisali iray* mananimbawa,Tan gagawaen ton makulangkulang iray ukom.+ 18  Uukbaren to ray balor ya inyan na arari,+Tan babaloren to na balkes iray awak da. 19  Panaakaren ton kasalisali iray saserdote,+Tan eekalen tod posisyon iramay akaletneg a malet so pakayari ra;+ 20  Agto pansasalitaen iray panmamatalkan a mananimbawaTan eekalan to na pakatebek iray mamasiken;* 21  Ikakalbo toy panagmudmora ed saray gagalangen a totoo,+Tan pakakapuyen to ray makapanyari;* 22  Saray aralem a bengatla et ipaparungtal to manlapud kabilungetan,+Tan say makapal a bilunget et iyaakar tod liwawa; 23  Pabibiskegen to ray nasyon ta pian deralen to ra;Pababalegen to ray nasyon, pian nibantak to ra ed arum a dalin; 24  Eekalan to na pakatalos* iray lider na totooTan panaakar-akaren to ra diad saray dalin ya agnapanayaman tan anggapoy basbas.+ 25  Karapkarap irad kabilungetan,+ a ditan et anggapoy liwawa;Panaakar-akaren to ran singa abuek a lalaki.+

Paimanod leksab

Literal, “sikayo iramay totoo.”
Literal, “pusok.”
Odino “nakakarunyas.”
Odino posiblin, “mitongtong kad.”
Odino “so kamarerwa na amin a mabilay.”
Odino “ingas.”
Literal, “na amin a laman na too.”
Literal, “ngalangala.”
Odino “Inekal toy amin a walad saray.”
Odino “mamatatken.”
Literal, “lulukakan toy balkes na saray makapanyari.”
Literal, “puso.”