Job 27:1-23

  • Si Job et determinadon pansiansiaey integridad to (1-23)

    • “Agko ikbanan so integridad ko” (5)

    • Anggapoy ilalo na mauges (8)

    • ‘Akin et anggapoy kakanaan na saray ibabaga yo?’ (12)

    • Anggapoy pansumpalan na mauges (13-23)

27  Et intuloy nen Job so paliwawa* to, a kuan to:   “Unong a mabilay so Dios, samay angisiblet ed siak na hustisya,+Unong a mabilay so Makapanyarin-amin, samay amaermen ed siak,*+   Anggad oniingas akTan walad eleng ko so espiritun* manlalapud Dios,+   Say bibil ko et agmansalita na ag-inkatunong;Tan say dilak et agmanmitimiti na panamalikdo!   Agkon balot sarag ya ibagan matunong kayo!Anggad ompatey ak et agko ikbanan* so integridad ko!+   Pansiansiaen koy inkatunong ko tan agkon balot bulosan itan;+Agak kondenaen* na pusok legan a mabilay ak.*   Komon ta say kabusol ko et magmaliw a singa samay mauges,Saramay mangaataki ed siak et magmaliw a singa samay agmatunong.   Ta antoy ilalo na mauges a too* sano sikatoy naderal la,+Sano paandien la na Dios so bilay* to?   Dengelen kasi na Dios so akis toSano onsabi gonigon ed sikato?+ 10  Odino kasin sikatoy naliketan ed Makapanyarin-amin? Kasin sikatoy ontawag ed Dios diad amin a panaon? 11  Bangatan ta kayo nipaakar ed pakayari* na Dios;Anggapon balot so iyamot ko nipaakar ed Makapanyarin-amin. 12  No akanengneng kayo lan amin na saray pasingawey,Akin et anggapon balot so kakanaan na saray ibabaga yo? 13  Saya so betang na mauges a too manlapud Dios,+Say tawir na saray maruksa manlapud Makapanyarin-amin. 14  No ondakel iray anak ton lalaki, ompatey ira lanlamang ed espada,+Tan anggapoy magenap a naakan na saray kailalakan to. 15  Saramay nakeraan et niponpon lapud salot,Tan ag-ira akisan na saray abalon asawa ra. 16  Anggano sikatoy mangibubunton na pilak a singa ed dabokTan mangisisimpen na maabig a klase na kawes a singa ed pitek, 17  Anggan sikatoy mantipon,Say mangisulong et samay matunong,+Tan saray pilak to et panaapagan na saray andiay kasalanan. 18  Say abung ya ipapaalagey to et singa kalupok na ubong na bigis,Singa siroman+ a ginawa na sakey a managbantay. 19  Sikatoy ondukol a mayaman balet anggapo so natipon to;Sano imurikat toy mata to, anggapoy kera. 20  Onsabid sikato so takot a singa sakey a delap;Diad labi et sikatoy ibatik na sakey a bagyo.+ 21  Sikatoy itikyab na dagem a manlalapud bukig, tan sikatoy naandi;Sikatoy ipalir na satan manlapud kawalaan to.+ 22  Ombanesbes itan ed sikato ya andian na panangasi+Legan a pipiliten toy makalukpos.+ 23  Mantipak itan ed sikatoTan manngisiw+ ed sikato manlapud kawalaan na satan.*

Paimanod leksab

Literal, “proverbio.”
Odino “kamarerwak.”
Nengnengen so Glosaryo.
Odino “agko ekalen ed siak; pansiansiaen ko.”
Odino “balawen.”
Odino “diad anggan dinan ed saray agew ko.”
Odino “na agmatoor.”
Odino “kamarerwa.”
Odino posiblin, “diad panamegley na lima.”
Odino posiblin, “Mantipak irad sikato tan manngisiw irad sikato manlapud kawalaan da.”