Job 21:1-34

  • Say ebat nen Job (1-34)

    • ‘Akin et onaaligwas so mauges?’ (7-13)

    • Imparungtal toy mauges a kanonotan na saray “managligliwa” to (27-34)

21  Et inmebat si Job, a kuan to:   “Dengel yon maong so ibagak;Komon ta saya so panligliwa yod siak.   Anosan yo ak legan ak a mansasalita;Kayarik et sarag yo ak lan balaw-balawen.+   Kasin say panrereklamoan ko et sakey a too? No ontan, kasin makaanos ak?*   Nengneng yo ak tan onkelaw kayo;Pepetan yoy sangi yo.   Sano nononoten ko itan, nagogonigon ak,Tan manggiwgiw so interon laman ko.   Akin a saray mauges et manbibilay ni,+Ontatatken, tan onyayaman?*+   Saray ananak da et naynay a kaiba ra,Tan nanenengneng day kapolian da.   Saray kaabungan da et maligen, anggapoy nepeg dan takotan,+Tan ag-ira dudusaen na Dios diad panamegley na lewet to. 10  Saray kalakian a baka ra et makakapanparakel na poli;Saray kabatyan a baka ra et manaanak tan agnaeekalan. 11  Saray ugugaw ya ananak dan lalaki et ombabatik ed paway a singa pulok,Saray ananak da et manlukso-lukso. 12  Mangakansion ira a babansagan day tamburin tan arpaTan panliliketan day tanol na plauta.+ 13  Kontento la rad bilay daTan mareen* iran onlalasur ed Lubok.* 14  Balet ibabaga ra ed tuan Dios, ‘Paulyan mo kamin bukor! Agmi labay ya amtaen iray dalan mo.+ 15  Siopa ’tay Makapanyarin-amin, a nepeg kamin manlingkor ed sikato?+ Antoy nagunggona mi no sikatoy kabaten mi?’+ 16  Balet amtak a say iyaaligwas da et anggapod pakayari ra.+ Say kanonotan* na mauges et arawrawid siak.+ 17  Panon kabetbet a nanaerep so lamparaan na saray mauges?+ Panon kabetbet ya onsasabid sikara so kairapan? Panon kabetbet ya idadapod sikara na Dios so kadederal lapud sanok to? 18  Nagmaliw la ra kasin singa dayami ya ipapalir na dagemTan singa taep ya ititikyab na maksil a dagem? 19  Tiponen na Dios so dusa na sakey a too parad dilin ananak to. Balet komon ta sikatoy balesen na Dios pian naamtaan to itan.+ 20  Nanengneng komon na mismon mata to so kaderal to,Tan sikato komon so oninum ed sanok na Makapanyarin-amin.+ 21  Ta wala ni kasi pibabali to ed nagawad sankaabungan to sano sikatoy naandi laNo aparaisetan* so bilang na saray bulan to?+ 22  Wala tay makapangibangat na kakabatan ed Dios,*+Anta Sikato so manguukom ed anggan saramay atataragey?+ 23  Walay too ya ompapatey legan a wala nid kaksilan+Sano bulos ed antokaman a problema tan kapagaan,+ 24  Sano makapakapal iray ulpo to lapud tabaTan mabiskeg ni ray pukel to.* 25  Balet wala met so too ya ompapatey a pinasyay pakakagonigon to,*Ya agbalot akataway na maabig iran bengatla. 26  Pareho ran ondukol ed dabok,+Tan sakbongan iran dua na saray bigis.+ 27  Amtak no antoy nononoten yoTan saray pakana yon manggawa na aliwa ed siak.*+ 28  Ta ibabaga yo, ‘Kawalaan la na samay abung na prominentin too,Tan kawalaan la na samay tolda a nanayaman na mauges?’+ 29  Agkayo ta nantepet ed saray managbiahe? Agyo ta inaral a maong iray naoobserbaan* da, 30  A say mauges a too et makakaliktar diad agew na kadederalTan nisasalba diad agew na kairapan? 31  Siopay arap-arapan a mangibagad sikato na kagagawa to,Tan siopay ombales ed sikato diad saray ginawa to? 32  Sano sikatoy iyakar ed ponponan,Say lubok to et bantayan. 33  Saray tibagkol ed lawak* et magmaliw a masamsamit ed sikato,+Tan amin a totoo et ontumbok ed sikato+Singa saray agnabilang a totoon inaatey sakbay to. 34  Kanian akin et andi-kabaliksan so iiter yon panagligliwa?+ Puro panamalikdo so ibabaga yo!”

Paimanod leksab

Literal, “so espirituk.”
Odino “magmamaliw a makapanyari.”
Odino “maganggano,” salanti, mainomay tan anggapoy irap ya ipapatey.
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “simbawa; pakana.”
Odino “apaldua.”
Odino “makapangibangat na antokaman ed Dios.”
Literal, “say utek na saray pukel to et ambasa.”
Odino “a maer-ermen so kamarerwa to.”
Odino posiblin, “manggawa na inkaruksa ed siak.”
Literal, “iray tanda.”
Odino “kulos.”