Job 33:1-33

  • Impetek nen Elihu si Job lapud dilin inkatunong to (1-33)

    • Walay aromog a panondon (24)

    • Ompawil ed kaksilan (25)

33  “Balet natan, Job, dengel mo pa ray salitak;Talineng ka ed amin ya ibagak.   Imanom pa! Kaukolan kon biswatey sangik;Say dilak* et kaukolan a mansalita.   Ipapaamta na saray salitak so kaptekan na pusok,+Tan masimoon ya ibabalikas na bibil ko so amtak.   Ginawa ak na espiritu na Dios,+Tan abilay ak diad ingas na Makapanyarin-amin.+   Ebatan mo ak no sarag mo;Iyarap mod siak iray argumentom; alagey ka.   Nampara ta labat diad arapan na tuan Dios;Pinorma ak met manlapud pitek.+   Kanian agka nepeg ya ontakot ed siak,Tan agka nepeg a nadesdes ed siak.   Balet imparengel mod siak,On, lanang kon narerengel irayan salita,   ‘Malinis ak, anggapoy kasalanan ko;+Aliwa ak a marutak, anggapoy lingok.+ 10  Balet say Dios et manaanap na rason pian sumpaen to ak:Ipapasen to ak a kabusol to.+ 11  Iiyan to ray salik ed panangipangawan;Susukayan toy amin a dalan ko.’+ 12  Balet nalilingo ka ed sayan imbagam, kanian ebatan ta ka: Say Dios et atagtagey a maong nen say too.+ 13  Akin et irereklamom so Dios?+ Kasin lapud agto eebatan so amin ya ibabagam?+ 14  Say Dios et nansalitan aminsan tan amidua,Balet anggapoy mangiimano, 15  Diad sakey a kugip, diad sakey a pasingawey ed labi,+Sano masamsamit lay ugip na totooLegan iran nanaugip ed dukolan da. 16  Diad satan et lulukasan toy layag da+Tan ipupurek to* so bilin to ed sikara, 17  Pian ipaliis toy sakey a too ed mauges a kagagawa+Tan protektaan toy sakey a laki ed inkamapaatagey.+ 18  Isasalba na Dios so bilay to manlapud abot,*+Say bilay to manlapud ipapatey diad panamegley na espada.* 19  Nipepetek met so too sano manliliknay sakit diad dukolan toTan sano ag-ontutunday panotot na saray pukel to, 20  Kanian makapadimlad sikato* so tinapay,Tan agto labalabay* anggan say mananam a naakan.+ 21  Say laman to et manebeng lan manebeng,Tan saray pukel ton akaamot et mapatpatnag* la. 22  Sikatoy* manasingger lad abot;*Say bilay to et manasingger lad saramay managpatey. 23  No walay mensahero* parad sikato,Sakey ya onsusuporta manlapud sanlibo,A mangibagad too no antoy maptek, 24  Diad ontan, say Dios et mangipapatnag ed sikato na panangasi tan ibabaga to,‘Isalbam ed ilalasur tod abot!*+ Akaromog ak na panondon!+ 25  Say laman to et magmaliw a malangwer* nen say laman na ugaw;+ Sikatoy ompawil ed saray agew na kaksilan to.’+ 26  Sikatoy mikasi ed Dios,+ a mangawat ed sikato,Tan malikeliket ton nanengneng so lupa To,Tan ipawil To ed too so inkatunong To. 27  Sayan too et iyabawag* tod arum,‘Nankasalanan ak+ tan pinikewet ko so duga,Balet agko naawat no antoy manepeg ed siak.* 28  Dinondon to ak manlapud ilalasur ed abot,*+Tan say bilay ko et makanengneng na liwawa.’ 29  On, amin iraya et gagawaen na DiosA mamidua odino mamitlo, parad too, 30  Pian sikatoy agwaten To ed abot,*Diad ontan et sikatoy nasinagan na liwawa na bilay.+ 31  Imanom, Job! Dengel mo ak!Mandeen ka, ta ituloy koy mansalita. 32  No walay ibagam, ebat kad siak.Mansalita ka, ta labay kon paneknekan a duga ka. 33  No anggapoy ibagam, nepeg kan ondengel ed siak;Mandeen ka, ta ibangat kod sika so karunongan.”

Paimanod leksab

Literal, “Say dilak a kaibay ngalangalak.”
Literal, “iikdan toy tatak.”
Odino “lubok.”
Odino “armas.”
Literal, “bilay to.”
Odino “aglabalabay na kamarerwa to.”
Odino “akapaway.”
Odino “Say bilay to et.”
Odino “lubok.”
Odino “anghel.”
Odino “lubok.”
Odino “maabig.”
Literal, “ikansion.”
Odino posiblin, “Tan anggapoy agunggonak ed satan.”
Odino “lubok.”
Odino “lubok.”