Job 39:1-30

 • Napatnagan ed saray pinalsan ayayep ya andiay kakabatan so too (1-30)

  • Saray atap a kanding tan ulsa (1-4)

  • Say atap ya asno (5-8)

  • Say toro (9-12)

  • Say ostrits (13-18)

  • Say kabayo (19-25)

  • Say falcon tan say agila (26-30)

39  “Amtam ta no kapigan manaanak iray atap a kanding?+ Abantayan mo la kasin nananak so ulsa?+   Bibilangen mo ta iray bulan a kaukolan dan palabasen? Amtam ta no kapigan ira manaanak?   Akakebkeb ira sano iyaanak da ray kilaw da,Tan ontunda lay pampapasakit da.   Saray kilaw da et ombibiskeg tan ombabaleg diad uma;Onaalis ira tan agla ra ompapawil.   Siopay angibulos ed atap ya asno,+Tan siopay angukbar ed saray lubir na atap ya asno?   Say patar a desierto et ginawak ya abung toTan say maasin a dalin et ginawak ya ayaman to.   Eelekan toy gulo ed syudad;Agto narerengel iray eyag na managdagdag.   Sikatoy onliliber ed kapukdolan pian makalmo na pankabkaban,A manaanap na birdin tanaman.   Kasin say sakey a toro et mabulos to kan panlingkoran?+ Kasin mansanlabi diad kuwadram?* 10  Nabanlongan mo kasi ed panamegley na lubir so sakey a toro diad pambabakaan,Odino napatulok mo kasin manbaka* diad lawak? 11  Manmatalek ka kasi ed agaylan biskeg toTan paulyan mon gawaen toy ambelat a kimey mo? 12  Manilalo ka kasin isempet toy inanim,*Tan kasin tiponen to itan ed panag-ilikan mo? 13  Panliliketan na ostrits so pangikukulipaspas tod payak to,Balet kasin makapipara ed dulakak iray bago tan payak to?+ 14  Ta ititilak tod dalin iray iknol to,Tan papepetangen to iratan diad dabok. 15  Nalilingwanan to ya ompan nagatinan iratan na totooOdino ompan gatin-gatinan na atap ya ayep. 16  Aliwliway panagtrato tod saray sibong to, a singano agto ra gawa;+Agnatatakot ya ompan anggapoy gunggona na pansasagpot to. 17  Ta insiblet ed sikato* na Dios so karunonganTan agto inikdan na pakatalos. 18  Balet sano onaalagey tan ikukulipaspas to ray payak to,Eelek-elekan toy kabayo tan say akalugan ed satan. 19  Kasin sikay mangiiter na biskeg ed kabayo?+ Kasin sasakbongan moy tenger to na ompapalasipas a buek? 20  Napaluksom kasi itan a singa sakey a duron? Makapakebbiew so malastog a pampunges to.+ 21  Sikatoy mankansag ed dalin diad lawak tan mabisbiskeg ton iyaatagey iray sali to;+Sikatoy manalibandos a paonlad guerra.*+ 22  Eelekan to labat so takot tan anggapoy tatakotan to.+ Ag-ompupuliktar lapud espada. 23  Onkakalampag ed sikato so pananginan na pana,Mansasweng so gayang tan jabelin. 24  Sikatoy mapmaples ya onaabante,* a manggiwgiw ed liket,Agmakareen* sano ontatanol so tambuyog. 25  Sano papaknolen so tambuyog et ibabaga to, ‘Aha!’ Manlapud arawi et nasisingob toy guerraTan narerengel toy ikekelyaw na saray komandante tan say eyag parad guerra.+ 26  Kasin lapud pakatalos mo kanian ontitikyab so falcon,Ya ibubuskag to ray payak to paarap ed abalaten? 27  Odino kasin lapud ganggan mo kanian ontitikyab a patagey so agila+Tan manggagaway ubong to diad tagey,+ 28  A mamapalabas na labi diad kelas,Tan manaayam ed amotan to diad baleg a bato?* 29  Manlapu ditan et sikatoy manaanap na kanen to;+Saray mata to et akanengneng ed arawi. 30  Saray sibong to et mansusupsop na dala;Tan no iner so kawalaan na saray pinatey, wadman met.”+

Paimanod leksab

Odino “atotong mo.”
Odino “mansagar.”
Literal, “binim.”
Literal, “impailingwan ed sikato.”
Literal, “Satan et ompapaway a mangabet ed armas.”
Literal, “mangaakmon ed dalin.”
Odino posiblin, “Agto manisia.”
Literal, “diad ngipen na baleg a bato.”