Job 8:1-22

  • Saray unonan imbaga nen Bildad (1-22)

    • Papapawayen ton nankasalanan iray anak nen Job (4)

    • ‘No malinis ka, protektaan ka na Dios’ (6)

    • Papapawayen ton mauges si Job (13)

8  Et inmebat si Bildad+ a Suhita,+ a kuan to:   “Anggad kapigan ka mansalita na ontan?+ Saray salitan ompapaway ed sangim et singa labat maksil a dagem!   Pikeweten kasi na Dios so hustisya,Odino pikeweten kasi na Makapanyarin-amin so inkatunong?   No nankasalanan ed sikato iray anak mo,Inabuloyan to ran nadusa lapud impanrebelde ra;*   Balet no manilalo ka labat ed Dios+Tan onkerew kay tulong ed Makapanyarin-amin,   Tan no talagan malinis tan maptek ka,+Imanoen to ka*Tan ipawil to ka ed manepeg a pasen mo.   Tan anggano abebbebay kipapasen mo ed gapo,Magmaliw a maaligwas so arapen mo.+   Mantepet ka pa ed apalabas a henerasyon,Tan imanom iray bengatlan naamtaan na kaamaan da.+   Ta singa karuman tayo labat niyanak, tan anggapoy amta tayo,Lapud saray agew tayo diad dalin et singa anino. 10  Agda ka kasi ibangatTan ibaga rad sika so amta ra?* 11  Ombaleg kasi tanaman a papiro no anggapod maranum a pasen? Ombaleg kasi tanubong no anggapod danum? 12  Anggano manrorosas ni labat itan tan agni pinutot,Mas makauna ni itan a namagaan nen say arum a tanaman. 13  Ontan so pansumpalan* na amin a mangililingwan ed Dios,Ta naandi so ilalo na samay mauges,* 14  A say kawalaay kompiyansa to et andiay kakanaanTan say panmamatalekan to et singa kalupok na linat* na genggeng. 15  Sikatoy onsaral ed abung to, balet ag-itan mansiansian akaalagey;Salien toy ompeket ed satan, balet ag-itan manbayag. 16  Sikatoy singa ambasan tanaman a nasisinagan na agew,Tan saray simit to et onkakayat diad hardin.+ 17  Saray lamot to et nankakawelan diad bunton na saray bato;Sikatoy manaanap na abung diad kabatoan.* 18  Balet no sikatoy bagoten* ed pasen to,Sikatoy agbidbiren na satan a pasen, ya ibaga ton, ‘Agta ka nin balot anengneng.’+ 19  On, ontan so pakaandi to;*+Insan ontubo ed dabok so arum a tanaman. 20  Seguradon ag-ipulisay na Dios iramay mansiasiansian walaay integridad;*Tan agto suportaan iray* mauges a totoo, 21  Ta panoen to ni na panelek so sangimPati say bibil mo na paneyag ed liket. 22  Saramay mamubusol ed sika et nakawesan na kababaingan,Tan say tolda na saray mauges et naandi.”

Paimanod leksab

Literal, “Imbaki to ra ed lima na impanrebelde ra.”
Odino “Sikatoy ombangon parad sika.”
Literal, “Tan mangipaway ira na saray salita manlapud kapusoan da?”
Literal, “Ontan iray basbas.”
Odino “agmatoor.”
Literal, “abung.”
Odino “Sikatoy onnenengneng ed baton abung.”
Odino “akmonen.”
Odino “ontan so pakaandi na dalan to.”
Odino “andiay pakabalawan.”
Literal, “bembenan so lima na.”