Job 25:1-6

  • Saray komatlon imbaga nen Bildad (1-6)

    • ‘Panon a say sakey a too et andiay kasalanan ed arap na Dios?’ (4)

    • Ipapasen ton andi-kakanaan so integridad na too (5, 6)

25  Et inmebat si Bildad+ a Suhita, a kuan to:   “Walad sikatoy pakauley tan makapataktakot a pakayari;Ileletneg toy kareenan diad tawen.*   Nabilang ta iray armada to? Siopay agnasisindagan na liwawa to?   Kanian panon a magmaliw a matunong ed arap na Dios so sakey a too,+Odino panon a magmaliw ya andiay kasalanan* so sakey ya inyanak na bii?+   Anggan say bulan et aliwan maliwawaTan saray bitewen et aliwan malinis ed pakanengneng to,   Nagkalalo la sirin ed too, a singa sakey a bigis,Tan say anak na too, a singa sakey ya alumbayar!”

Paimanod leksab

Literal, “diad saray atagey a pasen to.”
Odino “malinis.”