Onlad karga

Onlad saray karga

Say Libro na Job

Saray Kapitulo

Sumaryo na Saray Karga

 • 1

  • Say integridad tan kayamanan nen Job (1-5)

  • Kinuestion nen Satanas so motibo nen Job (6-12)

  • Naandi iray kayarian tan ananak nen Job (13-19)

  • Agtinetel nen Job so Dios (20-22)

 • 2

  • Kinuestion lamet nen Satanas so motibo nen Job (1-5)

  • Naabuloyan si Satanas a mangidapoy sakit ed si Job (6-8)

  • Inkuan na asawa nen Job: “Mudmoram so Dios pian ompatey ka la!” (9, 10)

  • Sinmabi so taloran kakaaro nen Job (11-13)

 • 3

  • Nanermenan nen Job so inkiyanak to (1-26)

   • Tinepet to no akin a sikatoy maniirap (20, 21)

 • 4

  • Saray unonan imbaga nen Elifaz (1-21)

   • Nileglemew toy integridad nen Job (7, 8)

   • Impasabi toy mensahe na sakey ya espiritu (12-17)

   • ‘Anggapoy talek na Dios ed saray lingkor to’ (18)

 • 5

  • Katuloyan na saray unonan imbaga nen Elifaz (1-27)

   • ‘Eerelen na Dios iray marunong diad dilin kasiliban da’ (13)

   • ‘Agnepeg ya ipulisay nen Job so disiplina na Dios’ (17)

 • 6

  • Say ebat nen Job (1-30)

   • Ibabaga ton walay katunongan to ed saray ibabalikas to (2-6)

   • Saray managligliwa to et aliwan matoor (15-18)

   • “Saray matuan salita et aliwan ansakit!” (25)

 •   7

  • Katuloyan na ebat nen Job (1-21)

   • Say bilay et singa paskaran a panagtrabaho (1, 2)

   • “Akin et nagmaliw a siak so puntiryam?” (20)

 • 8

  • Saray unonan imbaga nen Bildad (1-22)

   • Papapawayen ton nankasalanan iray anak nen Job (4)

   • ‘No malinis ka, protektaan ka na Dios’ (6)

   • Papapawayen ton mauges si Job (13)

 • 9

  • Say ebat nen Job (1-35)

   • Agnayarian na too so misuppiatan ed Dios (2-4)

   • ‘Say Dios et manggagawa na agnausisa iran bengatla’ (10)

   • Agnayarian na sakey a too ya ebatan so Dios (32)

 • 10

  • Katuloyan na ebat nen Job (1-22)

   • ‘Akin a misusuppiatan ed siak so Dios?’ (2)

   • Say pandumaan na Dios tan si Job (4-12)

   • ‘Nainawaan ak komon na daiset’ (20)

 • 11

  • Saray unonan imbaga nen Zofar (1-20)

   • Aakusaan toy Job ya andi-kakanaan so ibabaga to (2, 3)

   • Ibabaga tod Job ya ipulisay toy kaugsan (14)

 • 12

  • Say ebat nen Job (1-25)

   • “Aliwa ak ya abeba nen say sikayo” (3)

   • “Eelek-elekan ak” (4)

   • ‘Walad Dios so karunongan’ (13)

   • Say Dios et atagey nen saray ukom tan arari (17, 18)

 • 13

  • Katuloyan na ebat nen Job (1-28)

   • ‘Mas maong nin mitongtong ak ed Dios’ (3)

   • ‘Anggapoy kana yon managtambal’ (4)

   • “Amtak a wala ak ed katunongan” (18)

   • Tinepet to no akin a sikatoy ipapasen na Dios bilang kabusol (24)

 • 14

  • Katuloyan na ebat nen Job (1-22)

   • Say bilay na too et antikey tan walaay gonigon (1)

   • “Anggan say kiew et walay ilalo to” (7)

   • “Komon ta iyamot mo ak ed Lubok” (13)

   • “No ompatey so sakey a too, nabilay lamet kasi?” (14)

   • Pirawaten na Dios so kimey na saray lima to (15)

 • 15

  • Saray komaduan imbaga nen Elifaz (1-35)

   • Ibabaga ton anggapoy takot nen Job ed Dios (4)

   • Tinawag ton mapalakbat si Job (7-9)

   • ‘Anggapoy talek na Dios ed saray anghel to’ (15)

   • ‘Say toon maniirap et mauges’ (20-24)

 • 16

  • Say ebat nen Job (1-22)

   • ‘Makapagonigon kayon managligliwa!’ (2)

   • Ibabaga ton sikatoy ginawa na Dios a puntirya to (12)

 • 17

  • Katuloyan na ebat nen Job (1-16)

   • “Papaliberan ak na saray managludlurey” (2)

   • “Ginawa to ak a pantotongtongan” (6)

   • “Say Lubok so magmaliw ya ayaman ko” (13)

 • 18

  • Saray komaduan imbaga nen Bildad (1-21)

   • Deneskribe toy pansumpalan na saray makasalanan (5-20)

   • Papapawayen ton agkabat nen Job so Dios (21)

 • 19

  • Say ebat nen Job (1-29)

   • Agto dinengel so pamabano na “kakaaro” to (1-6)

   • Imbaga ton sikatoy pinaulyanan (13-19)

   • “Mabilay so mananondon ko” (25)

 • 20

  • Saray komaduan imbaga nen Zofar (1-29)

   • Pakalikna to et sikatoy ininsulto nen Job (2, 3)

   • Ipapasen ton mauges si Job (5)

   • Ibabaga ton panliliketan nen Job so kasalanan (12, 13)

 • 21

  • Say ebat nen Job (1-34)

   • ‘Akin et onaaligwas so mauges?’ (7-13)

   • Imparungtal toy mauges a kanonotan na saray “managligliwa” to (27-34)

 • 22

  • Saray komatlon imbaga nen Elifaz (1-30)

   • ‘Wala tay pinabangan na Dios ed too?’ (2, 3)

   • Aakusaan ton maagum tan andiay hustisya si Job (9)

   • ‘Pawil kad Dios tan ombiskeg ka lamet’ (23)

 • 23

  • Say ebat nen Job (1-17)

   • Labay ton iyarap ed Dios so kaso to (1-7)

   • Imbaga ton agto naromog so Dios (8, 9)

   •  ‘Nansiansia ak ed dalan to tan agak sinmian’ (11)

 • 24

  • Katuloyan na ebat nen Job (1-25)

   • ‘Akin a say Dios et ag-angigana na panaon?’ (1)

   • Imbaga ton aabuloyan na Dios so kaugsan (12)

   • Labalabay na saray makasalanan so kabilungetan (13-17)

 • 25

  • Saray komatlon imbaga nen Bildad (1-6)

   • ‘Panon a say sakey a too et andiay kasalanan ed arap na Dios?’ (4)

   • Ipapasen ton andi-kakanaan so integridad na too (5, 6)

 • 26

  • Say ebat nen Job (1-14)

   • ‘Talagan akatulong ka ed andiay pakayari!’ (1-4)

   • ‘Ibibitin na Dios so dalin ed anggapo’ (7)

   • ‘Melag labat a kabiangan na saray kimey to’ (14)

 • 27

  • Si Job et determinadon pansiansiaey integridad to (1-23)

   • “Agko ikbanan so integridad ko” (5)

   • Anggapoy ilalo na mauges (8)

   • ‘Akin et anggapoy kakanaan na saray ibabaga yo?’ (12)

   • Anggapoy pansumpalan na mauges (13-23)

 • 28

  • Impandumaan nen Job so kayamanan ed dalin tan say karunongan (1-28)

   • Saray sagpot na too ed panagminas (1-11)

   • Mas mabli so karunongan nen say perlas (18)

   • Say takot ed si Jehova et tuan karunongan (28)

 • 29

  • Ninonot nen Job iray maliket ya agew antis na saray subok ed sikato (1-25)

   • Rerespetoen diad puerta na syudad (7-10)

   • Saray matunong a ginawgawa tod apalabas (11-17)

   • Amin et dinmengel ed simbawa to (21-23)

 • 30

  • Deneskribe nen Job so anguman a kipapasen to (1-31)

   • Niludlurey na saray andi-kakanaan a totoo (1-15)

   • Agtinulongan na arum (20, 21)

   • “Say baog ko et dinmeket” (30)

 • 31

  • Indepensa nen Job so integridad to (1-40)

   • “Akisipanan ak la ed matak” (1)

   • Kinerew ton sikatoy simbangen na Dios (6)

   • Ag-akikalugoran (9-12)

   • Agmaarod kuarta (24, 25)

   • Agmandadayew ed idolo (26-28)

 • 32

  • Akibiang ed tongtongan so malangwer nin Elihu (1-22)

   • Sinmanok ed si Job tan ed saray kakaaro to (2, 3)

   • Marespeton nanalagar antis a mansalita (6, 7)

   • Aliwan say edad labat so manggawad sakey a marunong (9)

   • Labalabay la nen Elihu so mansalita (18-20)

 • 33

  • Impetek nen Elihu si Job lapud dilin inkatunong to (1-33)

   • Walay aromog a panondon (24)

   • Ompawil ed kaksilan (25)

 • 34

  • Intandoro nen Elihu so hustisya tan saray paraan na Dios (1-37)

   • Imbaga nen Job ya insiblet na Dios ed sikato so hustisya (5)

   • Say tuan Dios et agbalot manggagaway mauges (10)

   • Si Job et andian na kakabatan (35)

 • 35

  • Impabitar nen Elihu so lingon panagkatunongan nen Job (1-16)

   • Imbaga nen Job a sikatoy mas matunong nen say Dios (2)

   • Atagtagey so Dios, agnaapektoan na kasalanan (5, 6)

   • Nepeg a manalagar ed Dios si Job (14)

 • 36

  • Intandoro nen Elihu iray agnausisa tan makapadinayew a kualidad na Dios (1-33)

   • Onaaligwas iramay matulok; impulisay iramay mauges (11-13)

   • ‘Wala tay managbangat a singa say Dios?’ (22)

   • Nepeg ya irayew nen Job so Dios (24)

   • “Say Dios et mas makapadinayew ni nen say amta tayo” (26)

   • Kokontrolen na Dios so uran tan kirmat (27-33)

 • 37

  • Imparungtal na natural iran puersa iray makapadinayew a kualidad na Dios (1-24)

   • Sarag na Dios a patundaen iray gagawaen na too (7)

   • ‘Nonot mo iray makapakelaw a kimey na Dios’ (14)

   •  Say pakatalos ed Dios et agnarandan na totoo (23)

   • Agnepeg ya isipen na too a sikatoy marunong (24)

 • 38

  • Angiter na leksion si Jehova ed abeban kipapasen na too (1-41)

   • ‘Iner so kawalaan mo sanen pinalsak so dalin’? (4-6)

   • Saray ananak na Dios et inkasil day boses da ed panangirayew (7)

   • Tepetepet nipaakar ed natural iran nagagawa ed kaliberliber (8-32)

   • ‘Saray ganggan a manuuley ed tawen’ (33)

 • 39

  • Napatnagan ed saray pinalsan ayayep ya andiay kakabatan so too (1-30)

   • Saray atap a kanding tan ulsa (1-4)

   • Say atap ya asno (5-8)

   • Say toro (9-12)

   • Say ostrits (13-18)

   • Say kabayo (19-25)

   • Say falcon tan say agila (26-30)

 • 40

  • Kaaruman ni ran tepet nen Jehova (1-24)

   • Inaksobi nen Job ya anggapoy lay nibaga to (3-5)

   • “Kuestionen mo kasi so hustisyak?” (8)

   • Deneskribe na Dios so biskeg na Behemot (15-24)

 • 41

  • Deneskribe na Dios so makapadinayew a Leviatan (1-34)

 • 42

  • Say ebat nen Job ed si Jehova (1-6)

  • Kinondena iray taloran kakaaro to (7-9)

  • Impawil nen Jehova si Job ed datin kipapasen to (10-17)

   • Saray lalaki tan bibiin ananak nen Job (13-15)