Job 15:1-35

  • Saray komaduan imbaga nen Elifaz (1-35)

    • Ibabaga ton anggapoy takot nen Job ed Dios (4)

    • Tinawag ton mapalakbat si Job (7-9)

    • ‘Anggapoy talek na Dios ed saray anghel to’ (15)

    • ‘Say toon maniirap et mauges’ (20-24)

15  Et inmebat si Elifaz+ a Temanita, a kuan to:   “Kasin say toon marunong et mangibaga na saray maapan panagkatunongan,*Odino panoen to kasi eges to na dagem a manlalapud bukig?   Say panangipetek ya angangga labat ed salita et anggapoy kana,Tan say pansalita labat et anggapoy gunggona.   Ta babawasan moy takot ed Dios,Tan pararaiseten moy pannononot ed Dios.   Ta say lingom so mandidikta ed ibabagam,*Tan pipilien moy masilib a panagsalita.   Say mismon sangim so mangokondena ed sika, aliwan siak;Say mismon bibil mo so mantetestigo sumpad sika.+   Kasin sika so sankaunaan a toon niyanak,Odino niyanak ka la kasi antis a niwala iray palandey?   Kasin narerengel mo iray kompidensyal ya ibabaga na Dios,Tan kasin sika labat so walaan na karunongan?   Wala tay amtam ya agmi amta?+ Wala tay natalosan mo ya agmi natalosan? 10  Diad sikami et wala ray ubanan la tan maedad la,+Saray lalakin mas matatken ni nen si amam. 11  Kulang ta ni ed sika so panagligliwa na Dios,Odino saray salita a mauy-uyamon imbagad sika? 12  Akin et ibabalang ka na pusom,Tan akin et mandarlang ed sanok iray matam? 13  Ta inabuloyan moy pusom* ya onsumpad Dios,Tan pinaulyanan mon ompaway ed sangim iray ontan a salita. 14  Panon a say sakey a too et magmaliw a malinis,Odino say siopaman ya inyanak na sakey a bii et magmaliw a matunong?+ 15  Amtam, anggapoy talek tod saray anghel* to,Tan anggan say tawen et aliwan malinis ed pakanengneng to.+ 16  Nagkalalo la no say sakey a too et makapadimla tan mauges,+Samay iinumen ton singa danum so ag-inkatunong! 17  Ipaamtak ed sika; dengel mo ak! Isalaysay koy anengneng ko, 18  Samay insalaysay na saray marunong a totoo manlapud kaamaan da,+Saramay bengatlan agda inyamot. 19  Diad sikara labat inter so dalin,Tan anggapoy dayo a dinmalan ed pegley da. 20  Say mauges a too et makakasagmak na panamairap diad amin ya agew to,Diad amin a taon ya inggana parad maruksan too. 21  Makapataktakot iran tanol so narerengel to;+Diad panaon na kareenan et onaatakid sikato iray matakew. 22  Agto panisiaan a natakasan toy kabilungetan;+Sikatoy niganan ompatey ed espada. 23  Sikatoy manaakar-akar diad panaanap toy naakan* tan kuan to: ‘Iner kasi?’ Amta to ya asingsingger lay agew na kabilungetan. 24  Say gonigon tan ermen so manataktakot ed sikato;Sikatoy nadadaeg da a singa arin akaparaan lan onataki. 25  Lapud iyaayag toy lima to ed DiosTan sasalien ton sumlangen* so Makapanyarin-amin; 26  Sikatoy matangatangas ya onaataki ed Sikato,Ya awit toy makapal tan malet a panagsamper to,* 27  Say lupa to et napnoy taba,Tan balbaleg iray balangbang to lapud taba; 28  Sikatoy manaayam ed saray syudad a deralen la,Diad saray abung ya agla panayaman,A magmaliw a bunton na saray bato. 29  Sikatoy agla onyaman, tan agla ondakel so kayamanan to,Tan saray kayarian to et agla onkayat diad dalin. 30  Agto natakasan so kabilungetan;Say sanga to* et pamagaen na apoy,Tan sikatoy naandi diad maksil ya ingas na sangi Dios.*+ 31  Sikatoy agnepeg ya onarawi tan manmatalek ed andi-kakanaan iran bengatla,Ta anggapoy nagunggona to ed satan; 32  Nagawa itan antis na agew to,Tan saray sanga to et agbalot onsalompapak.+ 33  Sikatoy magmaliw a singa sengeg na ubas ya ipepelag to ray maetan bunga to,Tan singa kiew ya olibo ya ipapagpag to ray rosas to. 34  Ta say pantitipon na saray mauges* et anggapoy kana,+Tan upoten na apoy iray tolda na panagpasuksok. 35  Mangilulukon ira na gulo tan mangiyaanak na kaugsan,Tan say eges da et mamapawalay panamalikdo.”

Paimanod leksab

Odino “saray maragem a kakabatan.”
Odino “say lingom so mangipapasal ed sangim.”
Literal, “espiritum.”
Literal, “saray masanto.”
Literal, “tinapay.”
Odino “sasalien ton taloen.”
Literal, “makakapal iran tibugkol na panagsamper to.”
Salanti, antokaman ya ilalo ton makabawi.
Literal, “to.”
Odino “saray agmatoor.”