Job 35:1-16

  • Impabitar nen Elihu so lingon panagkatunongan nen Job (1-16)

    • Imbaga nen Job a sikatoy mas matunong nen say Dios (2)

    • Atagtagey so Dios, agnaapektoan na kasalanan (5, 6)

    • Nepeg a manalagar ed Dios si Job (14)

35  Intuloy nen Elihu so ebat to:   “Kasin kombinsido kan maong a duga ka kanian ibabagam ya,‘Mas matunong ak nen say Dios’?+   Ta kuan mo, ‘Importante kasi itan ed sika?* Mas maabig kasi kipapasen ko nen say no nankasalanan ak?’+   Onebat ak ed sikaTan ed saray kakaarom+ a kaibam.   Tangay kad tawen tan nengneng mo,Obserbaan mo ray lurem,+ ya atagtagey nen sika.   No mankasalanan ka, panon a nasakitan moy Dios?+ No ondakel iray lingom, antoy nagawaan mod sikato?+   No matunong ka, antoy niiiter mod sikato;Antoy naaawat to manlapud sika?+   Say naaapektoan labat ed kaugsan mo et say kaparam a too,Tan say naaapektoan labat ed inkatunong mo et say anak na too.   Onaakis iray totoo sano pinasyay pamapairap ed sikara;Kekerewen da a nainawaan ira komon ed uley* na makapanyari.+ 10  Balet anggapoy mangibabagan, ‘Kawalaan na Dios, samay Makapadinayew a nanggawad siak,+Samay sengegan na pangakansion no labi?’+ 11  Mas ibabangat to itayo+ nen saray ayayep diad dalin,+Tan gagawaen to tayon mas marunong nen saray manok ed tawen. 12  Ontatawag iray totoo, balet agto ra eebatan,+Lapud inkamapaatagey na mauges.+ 13  Seguradon agdedengelen na Dios so andi-kakanaan ya akis;*+Ag-itan iimanoen na Makapanyarin-amin. 14  Nagkalalo la sirin no manrereklamo ka a sikatoy agmo nanenengneng!+ Inyarap lad sikato so kasom, kanian manalagar kad sikato.+ 15  Ta sikatoy agnampasnok tan ag-akikuentaan;Tan agto inimano so bengatbengat a panagsalitam.+ 16  Andi-kakanaan so pangibibiswat nen Job na sangi to;Sikatoy andian na kakabatan a salita lan salita.”+

Paimanod leksab

Nayarin ontutukoy ed Dios.
Literal, “taklay.”
Odino “so katilaan.”