Job 11:1-20

  • Saray unonan imbaga nen Zofar (1-20)

    • Aakusaan toy Job ya andi-kakanaan so ibabaga to (2, 3)

    • Ibabaga tod Job ya ipulisay toy kaugsan (14)

11  Et inmebat si Zofar+ a Naamatita, a kuan to:   “Kasin amin irayan salita et agla naebatan,Odino nibaga kasin duga so sakey lapud karakel na ibabaga to?*   Napareen mo kasi totoo ed andi-kakanaan ya ibabagam? Anggapo kasi mambano ed sika lapud mansasalita kay panagbalaw?+   Ta ibabagam, ‘Duga ray ibabangat ko,+Tan malinis ak ed pakanengneng na Dios.’+   Balet no mitongtong labat komon so Dios ed sikaTan biswaten toy sangi to!+   Diad satan et ipaamta tod sika iray sekreto na karunongan,Ta dakdakel iray aspekto na makanan karunongan. Diad ontan et namoriam a pinili na Dios a lingwanan lay arum a lingom.   Nasukayan mo kasi iray aralem a bengatla nipaakar ed DiosOdino nasukayan mo kasi so amin a bengatla nipaakar ed* Makapanyarin-amin?   Mas atagey ni itan nen say tawen. Wala kasi nagawaan mo? Mas aralem ni itan nen say Lubok.* Wala kasi naamtaan mo?   Mas baleg ni itan nen say dalinTan mas maawang ni itan nen say dayat. 10  No sikatoy ondalan tan agto paalisen so sakey tan iyarap tod korte,Siopay makapuger ed sikato? 11  Ta amta to sano mapalikdo iray totoo. Sano nanenengneng toy kaugsan, agto kasi imanoen? 12  Balet say toon anggapoy kargay ulo to et nawalaan labat na pakatalosNo say sakey ya atap ya asno et makapangiyanak na sakey a too.* 13  No iparaan mo labat komon so pusomTan iyunat mo ray limam pian manpikasid sikato. 14  No say limam et manggagaway aliwa, iyarawim itan,Tan agmo panaayamen so ag-inkatunong ed saray toldam. 15  Diad ontan et nitangwam so lupam ta anggapoy nabalaw ed sika;Makapansiansia kan akaalagey, ya agnatatakot. 16  Tan nalingwanan mo lay pakakagonigon mo;Nanonotan mo itan a singa labat inmagus a danum. 17  Say bilay mo et magmaliw a mas maliwawa nen say kaagwan;Anggan say kabilungetan na satan et magmaliw a singa kabuasan. 18  Magmaliw kan matalek lapud walay ilalo,Onnengneng kad kaliberliber tan ondukol kan maligen. 19  Ondukol ka, ya anggapoy manaktakot ed sika,Tan dakel a totoo so onkerew ed sika na pabor. 20  Balet saray mata na mauges et nabulag;Tan anggapoy pasen a nabatikan da,Tan say alenleneg ya ilalo ra et ipapatey.”*+

Paimanod leksab

Odino “nibaga kasin duga so sakey a malastog?”
Odino “naamtaan mo kasi no anggad iner so nayarian na.”
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “Sano say sakey ya atap ya asno et niyanak bilang too.”
Odino “ipapatey na kamarerwa.”