Job 40:1-24

  • Kaaruman ni ran tepet nen Jehova (1-24)

    • Inaksobi nen Job ya anggapo lay nibaga to (3-5)

    • “Kuestionen mo kasi so hustisyak?” (8)

    • Deneskribe na Dios so biskeg na Behemot (15-24)

40  Intuloy nen Jehova ya inebatan si Job:   “Nepeg kasin misuppiatan ed Makapanyarin-amin so sakey a manaanap na lingo?+ Onebat komon imay malabay a mangipetek ed Dios.”+   Et inmebat si Job ed si Jehova, a kuan to:   “Anggapoy kakanaan ko.+ Antoy niyebat kod sika? Pepetan ko lay sangik.+   Nansalita ak ya aminsan, balet agak la onebat;On amidua, balet anggapo lay ibagak.”   Et inebatan nen Jehova si Job diad panamegley na maksil a dagem:+   “Iparaan mo pay inkasika, a singa sakey a laki;Tepetan ta ka, tan ipaamtam ed siak.+   Kuestionen mo* kasi so hustisyak? Kondenaen mo ak kasi pian ompaway a sikay duga?+   Kasin walaan ka na makapanyarin taklay a singa ed tuan Dios,+Kasin sarag na boses mo so manpakarol a singa sikato?+ 10  Dekoraan mo pay sarilim na gloria tan katagyan;Mankawes kay kagalangan tan karakpan. 11  Bulosan mo so pinasyan sanok mo;Nengneng mo so balang sakey a mapaatagey tan iyabebam. 12  Nengneng mo so balang sakey a mapaatagey tan ipaabebam,Tan igatin-gatin mon tampol iray mauges. 13  Iyamot mo ran amin diad dabok;Ikulong mo ra* diad akaamot a pasen, 14  Diad ontan et bidbiren ko*A sarag kan iliktar na kawanan a limam. 15  Natan et wadia so Behemot,* a ginawak a singa ed impanggawak ed sika. Sikatoy mamangan na dika a singa sakey a baka. 16  Imanom so biskeg na balangbang toTan say pakayari na saray masel na eges to! 17  Patatalkeren toy ikol to a singa kiew a sedro;Saray ulat na ulpo to et impanlalagaan. 18  Saray pukel to et tubo a gansa;Saray bikking to et singa saray pinanday a baston a balatyang. 19  Sikatoy manuna* ed limog na saray ginawa na Dios;Say Manamalsa to labat so makaasingger ed sikato ya awit toy espada to. 20  Ta saray palandey so mamapawala na naakan to,A ditan manggagalaw so amin ya atap ya ayayep. 21  Sikatoy ondudukol ed silong na saray kiew a lotus,Diad sirom na saray tanubong a walad maranum a pasen. 22  Saray kiew a lotus so manisirom ed sikato,Tan saray kiew ya alamo ed lawak* so akapaliber ed sikato. 23  No maksil so agus na ilog, agnatatakot. Sikatoy mataletalek, anggano onsisipwak ed sangi to so Ilog Jordan.+ 24  Wala tay makarel ed sikato legan ya akabantay,Odino wala tay makadeyeng na eleng to ed panamegley na taga?*

Paimanod leksab

Odino “Gawaen mon andi-kakanaan.”
Literal, “iray lupa ra.”
Odino “komendaan ta ka.”
Nayarin hipopotamus.
Literal, “Satan so gapoan.”
Odino “kulos.”
Literal, “patit.”