Job 26:1-14

  • Say ebat nen Job (1-14)

    • ‘Talagan akatulong ka ed andiay pakayari!’ (1-4)

    • ‘Ibibitin na Dios so dalin ed anggapo’ (7)

    • ‘Melag labat a kabiangan na saray kimey to’ (14)

26  Et inmebat si Job, a kuan to:   “Talagan akatulong ka ed sakey ya andiay pakayari! Talagan inliktar mo so taklay ya andiay biskeg!+   Agaylay abig na simbawam ed sakey ya andiay karunongan!+ Talagan mabulbulos mon impaamta so makanan karunongan* mo!   Siopay kakatongtongen mo,Tan siopay amakiwas ed sikan mangibaga ed saratan a bengatla?*   Saramay inaatey ya andiay pakayari et manggiwgiw;Mas abeba ni ra ingen nen saray dayat tan saramay manaayam ditan.   Say Lubok* et lakseb ed arapan na Dios,*+Tan say pasen na kadederal* et anggapoy sakbong to.   Ibubuskag toy amianen a tawen* diad liwang,+Ibibitin toy dalin ed anggapo;   Babalkoten to ray danum ed saray lurem to,+Kanian say makapal a lurem et ag-ombubutnak anggano ambelat;   Sasaniban toy arap na trono to,A sasakbongan to itan na lurem to.+ 10  Sikatoy mangigugulis na ketegan* diad tapew na saray danum;+ Sikatoy manggagawa na panganggaan na liwawa tan bilunget. 11  Saray lusek na tawen et manggiwgiw; Nabibigla ra diad panagbano to. 12  Guguloen toy dayat diad pakayari to,+ Tan diad pakatalos to et dederalen toy baleg ya ayep ed dayat.*+ 13  Diad ingas* to et onliliwaway tawen; Duduyoken na lima to so uleg ya agnaere-erel.* 14  Melag labat irayan kabiangan na saray kimey to;+ Makalkalna labat ya esaes so nadngel nipaakar ed sikato! Kanian siopay makatalos ed maksil a karol to?”+

Paimanod leksab

Odino “sentido kumon.”
Literal, “Tan siopay akan-ingas (akan-espiritu) ed samay pinmaway ed sika?”
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “to.”
Odino “Tan say Abaddon.”
Literal, “amianen.”
Literal, “malimpek.”
Literal, “Rahab.”
Odino “dagem.”
Odino “ilas-ilas.”