Job 14:1-22

 • Katuloyan na ebat nen Job (1-22)

  • Say bilay na too et antikey tan walaay gonigon (1)

  • “Anggan say kiew et walay ilalo to” (7)

  • “Komon ta iyamot mo ak ed Lubok” (13)

  • “No ompatey so sakey a too, nabilay lamet kasi?” (14)

  • Pirawaten na Dios so kimey na saray lima to (15)

14  “Say too, ya inyanak na bii,Et antikey so bilay to+ tan napnoy gonigon.+   Sikatoy ompapaway a singa rosas insan nalelenes;*+Sikatoy ombabatik a singa anino tan naaandi.+   On, inteen moy matam ed sikato,Tan sikatoy* iyaarap mod korte bilang kalaban mo.+   Siopay makapawala na sakey a malinis manlapud sakey ya agmalinis?+ Anggapo anggan sakey!   No saray agew to et ageteran,Say bilang na bulan to et walad sika;Angiyan kay panganggaan to ya agto nayarin lampasan.+   Agmo la komon nenengnengen pian makapainawa,Anggad nasumpal toy agew to, a singa uupaan a trabahador.+   Ta anggan say kiew et walay ilalo to. No batangen, onsimit lamet,Tan saray sanga to et mantultuloy ya ombaleg.   No tinmakken lay lamot to diad dalinTan inatey lay sengeg to ditan,   Nabasa labat na daiset et onsimit la;Tan mansanga a singa balon tubo a tanaman. 10  Balet say too et ompapatey tan ondudukol ya andiay pakayari;Sano say too et nauyosan na linawa, iner so kawalaan to?+ 11  Saray danum et naaandi ed dayat,Tan say ilog et oneekat tan namamagaan. 12  Ontan met, say too et ondudukol tan ag-ombabangon.+ Anggad naandi lay tawen et ag-ira onliing,Tan ag-ira nabangon ed ugip da.+ 13  Komon ta iyamot mo ak ed Lubok,*+Saniban mo ak anggad onlabas lay sanok mo,Mangigana ka parad siak na nigeter a panaon tan nonot mo ak!+ 14  No ompatey so sakey a too, nabilay lamet kasi?+ Manalagar ak diad amin ya agew na paskaran a panaglingkor ko,Anggad nibulos ak.+ 15  Ontawag ka, tan onebat ak ed sika.+ Pirawaten mo so kimey na saray limam. 16  Balet natan et bibilangen moy kada kupbang ko;Say babantayan mo labat et say kasalanan ko. 17  Say impakasumlang ko et akakargad supot tan asaraan,Tan say lingok et sinaraan mo ed panamegley na beket. 18  No panon a say palandey et nagegeray tan natetebagTan say bato et naeekal ed pasen to, 19  No panon a say danum et mimigmigen to ray batoTan saray agus to et iyaanor day dalin,Ontan so panederal mod ilalo na too. 20  Sikatoy tataloen mo ya anggad naandi la;+Uumanen moy itsura to, tan papataynanen mo. 21  Saray anak ton lalaki et papagalangan, balet agto la amta;Nipapaabeba ra, balet agto la namomoria.+ 22  Nalilikna toy sakit na laman to,Tan sikatoy* maneermen labat legan a mabilay ni.”

Paimanod leksab

Odino posiblin, “tan popongsilen.”
Literal, “siak so.”
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “say kamarerwa to et.”