Job 18:1-21

  • Saray komaduan imbaga nen Bildad (1-21)

    • Deneskribe toy pansumpalan na saray makasalanan (5-20)

    • Papapawayen ton agkabat nen Job so Dios (21)

18  Et inmebat si Bildad+ a Suhita, a kuan to:   “Anggad kapigan ka mansalita na ontan? Mangipatnag ka komon na pakatalos pian makapansalita kami met.   Akin et kaukolan kamin ipasen a singa ayayep+Tan makulangkulang* ed pakanengneng mo?   Anggano deralen moy sarilim* lapud sanok mo,Kasin say dalin et paulyanan nisengeg ed sika,Odino onalis kasi bato manlapud kawalaan to?   On, say silew na mauges et naerep,Tan say dalang na apoy to et agla onliwawa.+   Say silew ed loob na tolda to et seguradon onkuyep,Tan say lamparaan a walad tagey to et naerep.   Say maples tan angkakabaleg a kupbang to et napatikeyan,Tan say mismon simbawa to so mangitumbad sikato.+   Ta sikatoy itonton na saray sali to ed iket,Tan sikatoy manakar-akar diad tapew na satan.   Sikatoy napatitan ed sali;Sikatoy naerel ed kalot.+ 10  Walay lubir ya inyamot ed dalin parad sikato,Tan walay patit ya inyan diad dalanan to. 11  Sikatoy apaliberan na saray makapataktakot a bengatlan pakakakebbiewan to+Tan sikatoy uusilan da, a ngalngali da la naabotan. 12  Agto nailaloan so biskeg to,Tan sikatoy natugingging* lapud desyang.+ 13  Nauupot so baog* to;Say makapatey a sakit* so manguupot ed saray taklay tan bikking to. 14  Sikatoy inyarawi manlapud kaligenan na tolda to+Tan nanmartsa paarap ed ari na saray makapataktakot.* 15  Saray totoon agto kabat* et manayam ed tolda to;Say asupre et ikayat ed ayaman to.+ 16  Sikatoy singa sakey a kiew a namagaan iray lamot to,Tan nakewet iray sanga to. 17  Diad dalin et naandi lay pakanodnonotan ed sikato,Tan diad karsada et agla amta so ngaran to.* 18  Sikatoy pataynanen ed liwawa paonlad kabilungetanTan patakyasen ed dalin. 19  Sikatoy agnawalaan na ilalak tan kapolian diad baley to,Tan anggapoy natilak ed pasen a panaayaman to.* 20  Sano onsabi agew na kaderal to, saray taga Sagur et nabiglaTan saray taga Bukig et nataktakot. 21  Oniay nagagawa ed saray tolda na manggagaway maugesTan ed pasen na samay agto kabat so Dios.”

Paimanod leksab

Odino posiblin, “agmalinis.”
Odino “kamarerwam.”
Odino “magmaliw a kitley.”
Odino “katat.”
Literal, “Say panguloan na patey.”
Odino “makapasinagem ya ipapatey.”
Literal, “Say bengatlan agto kayarian.”
Literal, “sikatoy naandian na ngaran.”
Odino “ed temporaryon ayaman to.”