Job 4:1-21

  • Saray unonan imbaga nen Elifaz (1-21)

    • Nileglemew toy integridad nen Job (7, 8)

    • Impasabi toy mensahe na sakey ya espiritu (12-17)

    • ‘Anggapoy talek na Dios ed saray lingkor to’ (18)

4  Et inmebat si Elifaz+ a Temanita, a kuan to:   “No walay malabay a mitongtong ed sika, agka kasi makaanos?Ta wala kasi toon napokpokan toy sarili ton mansalita?   Tua, dakdakel so impetek moTan nensaman et pinabiskeg mo ray makapuy a lima.   No walay natutumba, ipapaalagey mo diad saray salitam,Tan pabibiskegen mo iramay mankalog lay pueg da.   Balet natan, nen agawa yad sika, agmo nasarag;*Nen sinmabi yad sika, adismaya ka.   Agta wala komon so kompiyansam no igagalang moy Dios? Agta wala komon so ilalom no manaakar kan walaay integridad?+   Nonot mo pa: Wala ta lay toon andiay kasalanan ya inatey? Kapigan a say maptek et aderal?   Say nanenengneng ko et saramay manbabaka ed uma na kaugsanTan saramay mantatanem na bini na gulo et anien da lanlamang itan.   Diad ingas na Dios et nadederal ira,Tan diad maksil a puersa na sanok to et naaandi ira. 10  Anggan managlem so leon, tan manngernger so malangwer a leon,Siansia nin napuputer iray ngipen na mabibiskeg a leon.* 11  Say leon et ompapatey no anggapoy nabuag to,Tan saray kilaw na leon et mansisian. 12  Natan et walay salita a masekreton impasabid siak,Tan esaes labat so nadngel ko. 13  Legan a maguloguloy nonot ko diad saray pasingawey ed labi,Sanen naugi-ugip la ray totoo, 14  Ginmiwgiw ak a maong,Kinmebbiew so amin a pukel ko. 15  Walay sakey ya espiritu a dinmalan ed arap ko;Binmegas so bagok. 16  Insan tinmunda itan,Balet agko nibiig so itsura to. Walay nanenengneng ko diad arapan ko;Marendeen ed saman, insan walay nadngel kon boses: 17  ‘Nayari kasin magmaliw a mas matunong so sakey a too nen say Dios? Nayari kasin magmaliw a mas malinis so too nen say Manamalsa to?’ 18  Amtam, anggapoy talek tod saray lingkor to,Tan aanapan to na lingo iray anghel* to. 19  Nagkalalo la ed saramay manaayam ed kaabungan a gawad pitek,A diad dabok so pundasyon da,+Tan singa ra gamugamo a main-inomay a tiplaken! 20  Manlapud kabuasan ya anggad labi et sigpot iran nadederal;Anggapoy makakaimano a naandi la ra ya anggad angga. 21  Agta singa ra toldan naukbaran lay singer? Ompapatey ira ya andiay karunongan.

Paimanod leksab

Literal, “naksawan ka.”
Odino “saray mabiskeg tan malangwer a leon.”
Odino “iray mensahero.”