Komaduan Arari 23:1-37

  • Saray pananguman a ginawa nen Josias (1-20)

  • Sinelebraan so Paskua (21-23)

  • Kaaruman nin pananguman a ginawa nen Josias (24-27)

  • Say impatey nen Josias (28-30)

  • Si Jehoahaz, ari na Juda (31-33)

  • Si Jehoiakim, ari na Juda (34-37)

23  Kanian impatawag na ari so amin a mamatatken na Juda tan Jerusalem, tan tinipon da ra.+  Kayari na satan et linmay ari ed abung nen Jehova a kaibay amin a lalaki ed Juda, amin a manaayam ed Jerusalem, saray saserdote, tan saray propeta—amin a totoo, atagey man odino abebay kipapasen da. Et binasa to a sankarengel da so amin a salita ed libro+ na sipanan+ ya aromog ed abung nen Jehova.+  Say ari et akaalagey ed abay na lusek tan akisipanan* diad arapan nen Jehova,+ a tumboken toy Jehova tan unoren to ray ganggan, panonot, tan saray pananontonan to ed interon puso to tan interon kamarerwa* to diad panumpal tod saray salita na sayan sipanan ya akasulat ed libro. Et inmabobon ed sipanan so amin a totoo.+  Insan ingganggan na ari si Hilkias+ ya atagey a saserdote, saray katulongan a saserdote, tan saray bantay na puerta ya ipaway dad templo nen Jehova so amin a kagawaan parad panagdayew ed si Baal, ed sagradon poste,*+ tan ed amin a bengatla ed tawen. Insan to iratan pinoolan ed paway na Jerusalem diad nibalbalitang a kaumaan na Kidron, tan inawit to ray dapol na saratan ed Bethel.+  Kanian pinataynan to ray saserdote na sananey a dirios, saramay tinuro na arari na Juda a manpaasewek na bagat diad saray atagey a pasen ed saray syudad na Juda tan diad kaliberliber na Jerusalem, pati saramay manpapaasewek na bagat ed si Baal, ed agew, ed bulan, ed saray konstelasyon na zodiac, tan ed amin a bengatla ed tawen.+  Say sagradon poste*+ et inekal tod abung nen Jehova tan inyan tod paway na Jerusalem, diad Lawak na Kidron, insan to pinoolan+ ditan tan tinetemek to anggad nagmaliw a pulbos tan insibwag tod saray lubok na karaklan.+  Inggegeba to met iray abung na saray paabang a lalaki ed templo+ a walad abung nen Jehova, a diman manlalaga iray bibii na saray tolda a santuaryo parad sagradon poste.*  Insan pinataynan tod saray syudad na Juda so amin a saserdote, tan ginawa ton agmanepeg a pandayewan iray atagey a pasen a pampapaasewekan na bagat na saray saserdote, manlapud Geba+ ya anggad Beer-sheba.+ Inggegeba to met iray atagey a pasen na saray puerta a walad lolooban ed puerta nen Josue a pangulo na syudad, a saratan et walad nikawigi sano onloob so sakey ed puerta na syudad.  Saray saserdote na saray atagey a pasen et agnanlingkor ed altar nen Jehova diad Jerusalem,+ balet mamangan ira na andi-lebaduran tinapay a kaiba iray agagi ra. 10  Ginawa to met ya agmanepeg a pandayewan so Tofet,+ a walad Lawak na Ananak nen Hinom,*+ pian anggapoy makapangiparalan ed apoy na anak ton laki odino bii parad si Molec.+ 11  Tan saray kabayon indedika* na saray arari na Juda ed agew et sinebelan ton onloob ed abung nen Jehova tan ondalan diad kuarto* nen Natan-melec ya opisyal ed palasyo, a walad saray portiko;* tan pinoolan to ray karwahen indedika ed agew.+ 12  Inggeba met na ari iray altar ya impaalagey na saray arari na Juda diad atep+ na tagey a kuarto nen Ahaz, pati saray altar ya impaalagey nen Manases diad duaran sular na abung nen Jehova.+ Minekmek to iratan tan insibwag toy dabok da diad Lawak na Kidron. 13  Tan ginawa na ari ya agmanepeg a pandayewan iray atagey a pasen diad arap na Jerusalem, a walad bandad abalaten* na Palandey na Kadederal,* saramay impaalagey nen Solomon ya ari na Israel parad si Astoret a makapadimlan diosa na saray Sidonio; tan parad si Kemos a makapadimlan dios na Moab; tan parad si Milcom+ a makapadimlan dios na saray Ammonita.+ 14  Dinederal to ray sagradon lusek tan intutumba to ray sagradon poste*+ tan pinano toy pukepukel na too iray pasen da. 15  Inggeba to met so altar a walad Bethel tan say atagey a pasen a ginawa nen Jeroboam ya anak nen Nebat a sengegay impankasalanan na Israel.+ Kayari ton inggeba so altar tan say atagey a pasen, pinoolan to so atagey a pasen, tinetemek to itan anggad nagmaliw a pulbos, tan pinoolan toy sagradon poste.*+ 16  Sanen linmingaw si Josias tan anengneng to ray lubok ed palandey, impaala to ray pukepukel ed saray lubok tan pinoolan to iratan ed altar, kanian nagmaliw iyan agmanepeg a pandayewan, unong ed salita nen Jehova ya inyabawag na samay too na tuan Dios ya angipasakbay a nagawa irayan bengatla.+ 17  Insan inkuan to: “Anto may nanenengneng kod man a bato na lubok?” Et oniay ebat na saramay lalaki ed syudad: “Satan may lubok na too na tuan Dios a nanlapud Juda+ ya angipasakbay ed sarayan bengatlan ginawam ed altar na Bethel.” 18  Kanian inkuan to: “Paulyan yo labat. Agyo padidiwit ed siopaman iray pukel to.” Kanian agda diniwit iray pukel to pati saray pukel na propetan nanlapud Samaria.+ 19  Inekal met nen Josias so amin ya abung a panagdayewan diad saray atagey a pasen a walad saray syudad na Samaria,+ ya impaalagey na saray arari na Israel pian sakitan so liknaan na Dios, tan ginawa to met ed saratan imay ginawa to diad Bethel.+ 20  Kanian imbagat tod saray altar so amin a wadtan a saserdote na saray atagey a pasen, tan pinopoolan tod saratan iray pukel na totoo.+ Insan sikatoy pinmawil ed Jerusalem. 21  Natan, oniay ingganggan na ari ed amin a totoo: “Manselebra kayo na Paskua+ parad si Jehova a Dios yo unong ya akasulat ed sayan libro na sipanan.”+ 22  Et anggapo ni onian impanselebray Paskua manlapu lad panaon a saray ukom so manguukom ed Israel tan anggan diad saray panaon na arari na Israel tan arari na Juda.+ 23  Balet diad koma-18 taon na uley nen Arin Josias, sayan Paskua parad si Jehova et sinelebraan diad Jerusalem. 24  Pinaandi met nen Josias iray espiritista, saray managparles,+ saray estatua a terafim,*+ saray makapadimlan idolo,* tan amin a makapadimlan bengatla diad dalin na Juda tan Jerusalem, pian nasumpal iray salita na Ganggan+ ya akasulat ed libro ya aromog nen Hilkias a saserdote diad abung nen Jehova.+ 25  Anggapoy arin mipara ed sikato, balanglan saramay akauna odino sinmublay ed sikato, a pinmawil ed si Jehova diad interon puso to tan interon kamarerwa* to+ tan diad interon biskeg to, unong ed amin a Ganggan nen Moises. 26  Anggaman ontan, agkinmepa so mandarlang a sanok nen Jehova ed Juda lapud amin a bengatlan makapasakit a ginawa nen Manases pian sakitay liknaan To.+ 27  Et inkuan nen Jehova: “Ekalen ko met so Juda ed arapan ko,+ a singa ginawak ed Israel;+ tan ipulisay ko yan syudad a pinilik, say Jerusalem, tan say abung ya imbagak a, ‘Mansiansia ditan so ngaran ko.’”+ 28  Tan saray arum nin agawa ed si Josias, say amin a kimey to, et akasulat ed libro na saray agawa diad panaon na arari na Juda. 29  Diad saray agew to, si Faraon Neco ya ari na Ehipto et linma pian minengneng ed ari na Asirya diad abay na Ilog Eufrates, tan si Arin Josias et pinmaway pian milaban ed si Neco; balet sanen anengneng nen Neco, sikatoy pinatey to diad Megido.+ 30  Kanian say bangkay to et inlugan na saray lingkor to ed karwahe manlapud Megido tan inyakar dad Jerusalem tan imponpon da diad lubok to. Insan inala na saray totood Juda so anak nen Josias a si Jehoahaz tan nilanaan da tan ginawa ran ari a kasalat nen ama to.+ 31  Si Jehoahaz+ et mantaon na 23 sanen nagmaliw ya ari, tan taloy bulan a nanuley ed Jerusalem. Say ngaran na ina to et Hamutal+ ya anak nen Jeremias a taga Libna. 32  Ginawa to so mauges ed pakanengneng nen Jehova, unong ed amin a ginawa na inmuunan atateng to.+ 33  Et sikatoy impriso nen Faraon Neco+ diad Ribla+ a walad dalin na Hamat, pian agla manuley ed Jerusalem, tan say dalin da et impanmulta to na 100 a talenton* pilak tan sakey a talenton balitok.+ 34  Ontan met, si Faraon Neco et ginawa ton ari si Eliakim ya anak nen Josias a kasalat nen ama to tan sinalatan to na Jehoiakim so ngaran to; balet si Jehoahaz et inawit nen Faraon Neco diad Ehipto,+ tan diman la inatey.+ 35  Si Jehoiakim et angiter na pilak tan balitok ed Faraon, balet impanbuis to ray totood dalin da pian niiter toy pilak a kinerew na Faraon. Impanbayar to na nigetar a kantidad na pilak tan balitok so kada sakey ed saray totood dalin da pian iter ed si Faraon Neco. 36  Si Jehoiakim+ et mantaon na 25 sanen nagmaliw ya ari, tan 11 taon a nanuley ed Jerusalem.+ Say ngaran na ina to et Zebida ya anak nen Pedaias a taga Ruma. 37  Sikatoy nantultuloy a nanggaway mauges ed pakanengneng nen Jehova,+ unong ed amin a ginawa na inmuunan atateng to.+

Paimanod leksab

Odino “akisipanan lamet.”
Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Glosaryo, “Gehenna.”
Literal, “inter.”
Odino “kuarton pananganan.”
Naatepan a pasen a walaan na saray lusek.
Literal, “kawanan.” Salanti, abalaten, sano akaarap so sakey ed bukig.
Salanti, Palandey na Saray Olibo, nagkalautlan ontutukoy diad bandad abalaten a kabkabat met bilang Palandey na Isusumlang.
Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Glosaryo.
Odino “dirios ed abung; saray idolo.”
Say Hebreon termino na saya et nayarin mikonektaan ed salita parad “tai na ayep” tan uusaren a panmudmora.
Nengnengen so Glosaryo.
Say sakey a talento et 34.2 kilo. Nengnengen so Apendise B14.