Komaduan Arari 10:1-36

  • Pinapatey nen Jehu so sankaabungan nen Ahab (1-17)

    • Si Jehonadab et akilad si Jehu (15-17)

  • Saray managdayew nen Baal et pinatey nen Jehu (18-27)

  • Say impanuley nen Jehu (28-36)

10  Si Ahab+ et walaan na 70 ananak a lalaki diad Samaria. Kanian si Jehu et nanggawa na saray sulat tan impawit tod Samaria, diad saray prinsipe na Jezreel, saray mamatatken,+ tan saray mangaasikasod ananak nen Ahab,* a mangibabagan:  “Kaawat yod sayan sulat, wala lad sikayo iray ananak a lalaki na katawan yo, pati saray karwahen pan-guerra, saray kabayo, say apadiran a syudad, tan saray armas.  Pili yoy sankaabigan tan sankamakanepegan* ed saray ananak a lalaki na katawan yo tan payurong yod trono nen ama to. Insan milaban kayo parad sankaabungan na katawan yo.”  Balet ataktakot ira tan inkuan da: “No sikatoy ag-asarag na samay duaran ari,+ panon tayon nasarag?”  Kanian say manangasikasod palasyo,* say manuuley ed syudad, saray mamatatken, tan saray mangaasikasod ananak nen Ahab et oniay mensahen impaibaga ra ed si Jehu: “Lingkor mo kami, tan gawaen min amin so ibagam ed sikami. Anggapoy siopaman a gawaen min ari. Gawam no antoy maong ed pakanengneng mo.”  Diad saman et sinulatan to lamet ira, a kuan to: “No talagan wala kayod dapag ko tan mabulos kayon mangunor ed siak, putot yoy ulo na saray anak a lalaki na katawan yo tan awit yod siak diad onian oras nabuas diad Jezreel.” Natan, say 70 ananak a lalaki na ari et kaiba da ray prominentin lalaki ed syudad a mamapabaleg ed sikara.  Kapangawat dad sulat, inaala da ray 70 ananak a lalaki na ari tan pinapatey da ra,+ tan say kauloan da et inkarga rad saray baskit tan impawit dad sikato diad Jezreel.  Et linmad sikato so mensahero tan inkuan to: “Inawit da dia ray ulo na ananak a lalaki na ari.” Kanian inkuan to: “Ibunton yo rad lolooban ed puerta na syudad ya anggad kabuasan, a gawa yon duaran bunton.”  Kapaway to diad kaimbuasan, sikatoy inmalagey ed arap na amin a totoo tan inkuan to: “Anggapoy kasalanan yo.* On, akikomplot ak sumpad katawan ko, tan sikatoy pinatey ko,+ balet siopay amatey ed sarayan amin? 10  Amtaen yo sirin ya anggapoy anggan sakey a salita nen Jehova ya imbaga nen Jehova sumpad sankaabungan nen Ahab ya agnasumpal,*+ tan ginawa nen Jehova imay imbaga to ed panamegley nen Elias a lingkor to.”+ 11  Ontan met, pinapatey nen Jehu so amin ya akera ed sankaabungan nen Ahab diad Jezreel, pati amin a prominentin totoo to, saray kakaaro to, tan saray saserdote to,+ anggad anggapo lay akeran mabilay ed sikara.+ 12  Insan sikatoy namparaan tan amaarap ed Samaria. Nadalanan to may abung a pansisingeran* na saray karnero. 13  Diman et asabat to ray agagin lalaki nen Arin Ahazias+ na Juda, tan tinepet tod sikara, “Siopa kayo?” Et inkuan da: “Agagi kami nen Ahazias, tan onla kami diman pian amtaen mi no maabig so kipapasen na saray ananak a lalaki na ari tan saray ananak a lalaki na reyna ya ina to.” 14  Inkuan ton tampol: “Erel yo ran mabilay!” Kanian inerel dan mabilay irayan 42 lalaki tan pinapatey da rad bobon na abung a pansisingeran na saray karnero. Anggapoy inkera to ya anggan sakey a mabilay.+ 15  Kaalis tod man, asabat toy Jehonadab+ ya anak nen Recab+ ya onaabet ed sikato. Sanen sikatoy imbano* nen Jehonadab, inkuan tod sikato: “Kasin interon puso kan onsusuporta ed siak,* a singa siak ed sika?” Et inmebat si Jehonadab: “On.” “No ontan, iyawat mod siak so limam.” Kanian inyawat toy lima to, tan sikatoy ginuyor nen Jehu diad karwahe a kaiba to. 16  Insan inkuan to: “Mila kad siak tan nengneng mo ya agko aabuloyan so agpanmatoor* ed si Jehova.”+ Kanian si Jehonadab et impila dad sikato diad karwahe ton parad guerra. 17  Insan sikatoy akasabid Samaria, tan pinapatey to so amin ya akeraan ed sankaabungan nen Ahab diad Samaria ya anggad naupot ira,+ unong ya imbaga nen Jehova ed si Elias.+ 18  Ontan met, tinipon nen Jehu so amin a totoo tan inkuan tod sikara: “Si Ahab et nandayew na daiset ed si Baal,+ balet si Jehu et mas lalon mandayew ed sikato. 19  Kanian paonla yod siak so amin a propeta nen Baal,+ amin a mandadayew ed sikato, tan amin a saserdote to.+ Nepeg ya anggapoy anggan sakey a natilak, ta manggawa ak na baleg a bagat parad si Baal. Siopaman ya ag-onla et agmanbilay.” Balet si Jehu et kinmiwas a masilib pian upoten to ray mandadayew ed si Baal. 20  Inkuan ni nen Jehu: “Iyabawag* yoy sagradon pantitipon parad si Baal.” Kanian inyabawag da itan. 21  Kayari na satan, si Jehu et angiter na mensahe ed interon Israel, tan linmay amin a mandadayew ed si Baal. Anggapoy anggan sakey ya aglinma. Linmoob ira ed abung* nen Baal,+ kanian napnapno itan. 22  Et inkuan tod samay mangaasikasod kuarton pananginay kawes: “Ipawayan moy kawes so amin a mandadayew ed si Baal.” Kanian impawayan to ray kawes ya isulong da. 23  Insan linmoob ed abung nen Baal si Jehu tan si Jehonadab+ ya anak nen Recab. Et inkuan tod saray mandadayew ed si Baal: “Nengneng yon maong tan seguroen yo ya anggapo diay mandadayew ed si Jehova, noagta saray mandadayew ed si Baal labat.” 24  Diad kaunoran et linmoob ira pian mangiyapay na saray bagat tan saray apay a popoolan. Si Jehu et angipuesto ed paway na 80 ed saray totoo to tan inkuan to: “No walay anggan sakey a makatakas ed saray totoon impalimak ed sikayo, say bilay yo so kasalat na bilay to.”* 25  Kayari ton inyapay so apay a popoolan, inkuan nen Jehu ed saray guardia* tan saray ayudante: “Loob kayo, patey yo ra! Agyo papaulyan a walay anggan sakey a makatakas!”+ Kanian pinapatey ira ed espada na saray guardia tan saray ayudante tan imbabantak da rad paway, tan akasabi ra anggad loob a santuaryo* na abung nen Baal. 26  Insan impapaway da ray sagradon lusek+ na abung nen Baal tan pinopoolan dan amin iratan.+ 27  Inggeba ra met so sagradon lusek+ nen Baal tan say abung nen Baal,+ tan ginawa ran kasilyas ya anggad sayan agew. 28  Diad ontan et pinaandi nen Jehu ed Israel so panagdayew ed Baal. 29  Balet agto pinaliisan iray kasalanan nen Jeroboam ya anak nen Nebat ya inlagyat ton gawaen na Israel, salanti, say nipaakar ed saray balitok a kilaw a baka diad Bethel tan diad Dan.+ 30  Kanian oniay inkuan nen Jehova ed si Jehu: “Lapud maabig so inkiwas mo tan ginawam so duga ed pakanengneng ko, a sinumpal moy amin a walad pusok a gawaen ed sankaabungan nen Ahab,+ say apatiran henerasyon na ananak mon lalaki et onyurong diad trono na Israel.”+ 31  Balet ag-inalwaran nen Jehu a tumboken so Ganggan nen Jehova a Dios na Israel diad interon puso to.+ Agto pinaliisan iray kasalanan nen Jeroboam ya inlagyat ton gawaen na Israel.+ 32  Diad saraman ya agew et kalkalnan pinamelag* nen Jehova so nasasakopan na Israel. Naynay iran aatakien nen Hazael diad interon teritorya ra,+ 33  manlapud Jordan paonlad bukig, say amin a dalin na Gilead—say dalin na saray Gadita, Rubenita, tan Manasita+—manlapud Aroer, diad abay na Lawak na Arnon,* ya anggad Gilead tan Basan.+ 34  Tan saray arum nin agawa ed si Jehu, say amin a kimey to tan say impangipatnag toy inkabiskeg to, et akasulat ed libro na saray agawa diad panaon na arari na Israel. 35  Tan si Jehu et nampainawa la a kaiba na saray inmuunan atateng to, tan sikatoy imponpon da diad Samaria; tan si Jehoahaz+ ya anak to so nagmaliw ya ari a kasalat to. 36  Say karukey* na impanuley nen Jehu ed Israel et 28 taon legan a walad Samaria.

Paimanod leksab

Literal, “saray mangaasikasod si Ahab.”
Odino “sankaptekan.”
Literal, “abung.”
Odino “Matunong kayo.”
Literal, “napelag ed dalin.”
Mapatnag a manutukoy ed pasen a diman sisingeren iray karnero pian katlian.
Odino “benendisyonan.”
Literal, “Kasin maptek so pusom ed siak.”
Odino “nengneng moy seseg ko.”
Literal, “Pasanto.”
Odino “templo.”
Odino “say kamarerwa yo so kasalat na kamarerwa to.”
Literal, “saray bumabatik.”
Literal, “syudad,” a nayarin say inkagawa to et singa panag-amotan.
Odino “binawasan.”
Odino “Kulos na Arnon.”
Literal, “Saray agew.”