Komaduan Arari 8:1-29

  • Impawil ed biin Sunamita so dalin to (1-6)

  • Si Eliseo, Ben-hadad, tan Hazael (7-15)

  • Si Jehoram, ari na Juda (16-24)

  • Si Ahazias, ari na Juda (25-29)

8  Et inkuan nen Eliseo ed samay bii ya akan-anak ed ugaw a laki a pinaoli to:+ “Manparaan ka a kaibay sankaabungan mo, tan manayam kayo bilang dayo ed inerman a sarag yon panayaman, ta imbaga nen Jehova a walay onsabin eras,+ tan nagawa iya ed dalin diad loob na pitoy taon.”  Kanian namparaan so bii tan ginawa to may imbaga na too na tuan Dios. Sikatoy inmalis a kaibay sankaabungan to tan nanayam ira ed dalin na saray Filisteo+ diad loob na pitoy taon.  Nen anampot lay pitoy taon, pinmawil imay bii manlapud dalin na saray Filisteo tan linmad ari pian mikasi ya ipawil ed sikato so abung tan uma to.  Diad saman et mitotongtong so ari ed si Gehazi a lingkor na too na tuan Dios, a kuan to: “Istoryam pad siak so amin a makapakelaw a ginawa nen Eliseo.”+  Legan ton iistoryaen ed ari so impamaoli nen Eliseo ed inatey,+ sinmabi may bii ya akan-anak ed ugaw a laki a pinaoli to tan akikasid ari ya ipawil ed sikato so abung tan uma to.+ Et inkuan a tampol nen Gehazi: “Katawan kon ari, saya may bii, tan saya may anak to a pinaoli nen Eliseo.”  Diad saman et tinepetan na ari imay bii, kanian inistorya toy agawa. Et sikatoy impaasikaso na ari ed sakey ya opisyal ed palasyo tan inkuan to: “Ipawil mod sikato so amin a kayarian to tan say bili na amin a produkto na uma to manlapud intaynan to ya anggad natan.”  Sanen linmay Eliseo ed Damasco,+ si Ben-hadad+ ya ari na Sirya et mansasakit. Kanian imbalita rad sikato: “Wadia may too na tuan Dios.”+  Et inkuan na ari ed si Hazael:+ “Mangawit kay regalo tan la ka, minengneng kad too na tuan Dios.+ Tupleg ka ed si Jehova diad panamegley to, ya itepet mo, ‘Onabig ak ni kasi?’”  Linmay Hazael pian minengneng ed sikato tan angawit na regalo, amin a klase na maabig a bengatla ed Damasco, a sarag ya awiten na 40 kamelyo. Kasabi to, inmalagey ed arapan to tan inkuan to: “Imbaki ak ed sika na anak mon si Ben-hadad ya ari na Sirya tan patetepet to, ‘Onabig ak ni kasi?’” 10  Inmebat si Eliseo: “La ka, ibagam ed sikato, ‘Onabig ka,’ balet impanengneng nen Jehova ed siak a sikatoy ompatey.”+ 11  Tan sikatoy ninengneng nen Eliseo tan agto inalisay mata ya anggad abaingan la. Insan nanakis so too na tuan Dios. 12  Et tinepet nen Hazael: “Akin et onaakis so katawan ko?” Oniay ebat to: “Lapud amtak so gawaen mon kaugsan ed totoo na Israel.+ Poolan mo ray apadiran a pasen da, pateyen mo ed espada iray apilin lalaki ra, buybuyaken moy laman na ananak da, tan butyakan moy eges na saray malukon a bibii ra.”+ 13  Et inkuan nen Hazael: “Say lingkor mo et singa labat aso, kanian panon ton nagawaan so ontan a bengatla?” Balet inkuan nen Eliseo: “Impanengneng nen Jehova ed siak a magmaliw kan ari ed Sirya.”+ 14  Diad saman et tinaynan toy Eliseo tan linmad katawan to. Et tinepet na ari: “Antoy imbaga nen Eliseo ed sika?” Oniay ebat to: “Say kuan to et onabig ka.”+ 15  Balet diad tinmumbok ya agew, si Hazael et angalay apis na dukolan, imbasa tod danum, tan inkubot* tod lupa na ari ya anggad inatey.+ Et si Hazael so nagmaliw ya ari a kasalat to.+ 16  Diad komaliman taon na uley nen Jehoram+ ya anak nen Ahab ya ari na Israel, legan a si Jehosafat so ari na Juda, si Jehoram+ ya anak nen Arin Jehosafat na Juda et nagmaliw ya ari. 17  Sikatoy mantaon na 32 sanen nagmaliw ya ari, tan waloy taon a nanuley ed Jerusalem. 18  Sikatoy nanakar ed dalan a nanakaran na saray arari na Israel,+ a singa ed saramay kabiangan na sankaabungan nen Ahab,+ ta nagmaliw ya asawa to so anak a bii nen Ahab;+ tan nantultuloy a nanggaway mauges ed pakanengneng nen Jehova.+ 19  Balet aglabay nen Jehova a deralen so Juda nisengeg ed si David a lingkor to,+ ta insipan tod si David a sikato tan saray ananak to et ikdan to ra na silew+ ya agbalot naerep. 20  Diad panaon nen Jehoram, say Edom et nanrebelde ed uley na Juda+ tan anuro na dilin ari to.+ 21  Kanian linmad Zair si Jehoram, ya awit toy amin a karwahe to, tan diad labi et sikatoy namparaan tan tinalo to ray Edomita ya akapaliber ed sikato tan saray komandante na karwahe; tan batik iray sundalo ed saray tolda ra. 22  Balet say Edom et nantultuloy a nanrebelde ed uley na Juda anggad sayan agew. Diad saman et nanrebelde met so Libna.+ 23  Tan saray arum nin agawa ed si Jehoram, say amin a kimey to, et akasulat ed libro na saray agawa diad panaon na arari na Juda. 24  Tan si Jehoram et nampainawa la a kaiba na saray inmuunan atateng to tan sikatoy imponpon a kaiba ra diad Syudad nen David.+ Tan si Ahazias+ ya anak to so nagmaliw ya ari a kasalat to. 25  Diad koma-12 taon na uley nen Jehoram ya anak nen Ahab ya ari na Israel, si Ahazias ya anak nen Arin Jehoram na Juda et nagmaliw ya ari.+ 26  Si Ahazias et mantaon na 22 sanen nagmaliw ya ari, tan sakey taon a nanuley ed Jerusalem. Say ngaran na ina to et Atalia+ ya apo* nen Arin Omri+ na Israel. 27  Sikatoy nanakar ed dalan na sankaabungan nen Ahab+ tan nantultuloy a nanggaway mauges diad pakanengneng nen Jehova, a singa ed sankaabungan nen Ahab, ta kanayon toy sankaabungan nen Ahab.+ 28  Kanian sikatoy akilad si Jehoram ya anak nen Ahab pian milaban ed kinen Arin Hazael na Sirya diad Ramot-gilead,+ balet ta asugatan na saray Siryano si Jehoram.+ 29  Kanian pinmawil ed Jezreel+ si Arin Jehoram pian manpaabig ed saray sugat to, ta nakna na saray Siryano diad Rama sanen akilaban ed si Arin Hazael na Sirya.+ Tan si Ahazias ya anak nen Jehoram ya ari na Juda et linmad Jezreel pian bisitaen toy Jehoram ya anak nen Ahab lapud sikatoy asugatan.*

Paimanod leksab

Odino “inyan.”
Literal, “anak a bii.”
Odino “sikatoy mansasakit.”