Komaduan Arari 21:1-26

  • Si Manases, ari na Juda; say impamaagus toy dala (1-18)

    • Deralen so Jerusalem (12-15)

  • Si Amon, ari na Juda (19-26)

21  Si Manases+ et mantaon na 12 sanen nagmaliw ya ari, tan 55 taon a nanuley ed Jerusalem.+ Say ngaran na ina to et Hefziba.  Ginawa to so mauges ed pakanengneng nen Jehova, ya inalig to ray makapadimlan kagagawa na saray nasyon+ a pinataynan nen Jehova diad arapan na saray totoo na Israel.+  Impaalagey to lamet iray atagey a pasen a dinederal nen Hezekias ya ama to,+ tan angipaalagey na saray altar parad si Baal tan nanggawa na sagradon poste,*+ a singa ginawa nen Ahab ya ari na Israel.+ Tan sikatoy dinmakmomo ed amin a bengatla ed tawen tan nanlingkor ed saratan.+  Nanggawa met na saray altar diad abung nen Jehova,+ a nipaakar ed saya et inkuan nen Jehova: “Pansiansiaen ko ed Jerusalem so ngaran ko.”+  Tan sikatoy nanggawa na saray altar parad amin a bengatla ed tawen+ diad duaran sular na abung nen Jehova.+  Tan imparalan tod apoy so dilin anak to; sikatoy akibiang ed panagmahiko, nananap na saray tanda,+ tan anuro na saray espiritista tan managparles.+ Alablabas so ginawa ton kaugsan diad pakanengneng nen Jehova, a sinakitan toy liknaan To.  Samay inukit ya imahen na sagradon poste*+ a ginawa to et inyan to ed abung, a nipaakar ed saya et inkuan nen Jehova ed si David tan si Solomon ya anak to: “Diad sayan abung tan diad Jerusalem, say pinilik manlapud amin a tribu na Israel, et pansiansiaen ko a permanente so ngaran ko.+  Tan agko lan balot pataynanen so Israel ed dalin ya inter kod inmuunan atateng da,+ daput no alwaran dan unoren so amin ya ingganggan kod sikara,+ say interon Ganggan ya imbaga nen Moises a lingkor ko a tumboken da.”  Balet ag-ira tinmulok, tan intultuloy iran imbalang nen Manases, ya inlagyat to ran manggawa na mas mauges nen saray nasyon a dineral nen Jehova diad arapan na saray Israelita.+ 10  Si Jehova et naynay a mitotongtong diad panamegley na saray lingkor ton propeta,+ a kuan to: 11  “Ginawa nen Manases ya ari na Juda irayan amin a makapadimlan bengatla; sikatoy nanggawa na mas mauges nen say amin ya Amoreo+ ya akaunad sikato,+ tan nilagyat ton mankasalanan so Juda diad panamegley na saray makapadimlan idolo* to. 12  Kanian oniay inkuan nen Jehova a Dios na Israel: ‘Mangidapo ak na kadederal ed Jerusalem+ tan Juda, a siopaman a makarengel ed satan et onalitengteng iray layag to.+ 13  Tan iyunat ko ed Jerusalem so lubir a panagsukat+ ya inusar ko ed Samaria+ tan samay nibil* ya inusar ko ed sankaabungan nen Ahab,+ tan linisen koy Jerusalem a singa panaglinis na sakey ed yaong, a pupunasan tan ipapatikleb to.+ 14  Paulyanan ko so akeraan ed tawir ko+ tan iyawat ko ra ed lima na kalaban da, tan sikaray alaen tan samsaman na amin a kalaban da,+ 15  lapud nanggawa ray mauges ed pakanengneng ko tan naynay dan sasakitan so liknaan ko manlapu lad samay agew na impaway na saray inmuunan atateng da ed Ehipto ya anggad sayan agew.’”+ 16  Dakdakel met so impaagus nen Manases a dala na andiay kasalanan anggad apano toy Jerusalem manlapud sampot ya anggad sampot,+ likud nid samay kasalanan to a nilagyat toy Juda a mankasalanan diad panggawa na mauges ed pakanengneng nen Jehova. 17  Tan saray arum nin agawa ed si Manases tan say amin a kimey to tan saray kasalanan a ginawa to et akasulat ed libro na saray agawa diad panaon na arari na Juda. 18  Tan si Manases et nampainawa la a kaiba na saray inmuunan atateng to tan sikatoy imponpon diad hardin na abung to, diad hardin nen Uza;+ tan si Amon ya anak to so nagmaliw ya ari a kasalat to. 19  Si Amon+ et mantaon na 22 sanen nagmaliw ya ari, tan duay taon a nanuley ed Jerusalem.+ Say ngaran na ina to et Mesulemet ya anak nen Haruz a taga Jotba. 20  Sikatoy nantultuloy a nanggaway mauges ed pakanengneng nen Jehova, a singa ginawa nen Manases ya ama to.+ 21  Tinumbok toy amin a dalan a nanakaran nen ama to, tan nantultuloy a nanlingkor tan dinmakmomo ed saray makapadimlan idolo a nanlingkoran nen ama to.+ 22  Kanian tinaynan toy Jehova a Dios na saray inmuunan atateng to, tan agnanakar ed dalan nen Jehova.+ 23  Diad saginonor, saray lingkor nen Amon et nankokomplot sumpad sikato tan pinatey da diad mismon abung to. 24  Balet pinatey na saray totood dalin da so amin a nankokomplot sumpad si Arin Amon, tan si Josias ya anak to so ginawa ran ari a kasalat to.+ 25  Tan saray arum nin agawa ed si Amon, say kimey to, et akasulat ed libro na saray agawa diad panaon na arari na Juda. 26  Kanian sikatoy imponpon da ed lubok to diad hardin nen Uza,+ tan si Josias+ ya anak to so nagmaliw ya ari a kasalat to.

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Glosaryo.
Say Hebreon termino na saya et nayarin mikonektaan ed salita parad “tai na ayep” tan uusaren a panmudmora.
Odino “patawin.”