Komaduan Arari 5:1-27

  • Say kating nen Naaman et pinaabig nen Eliseo (1-19)

  • Say maagum a si Gehazi et akating (20-27)

5  Natan, si Naaman a pangulo na armada na ari na Sirya et sakey a prominentin laki a papablien na katawan to, ta diad panamegley to et impanalo* nen Jehova so Sirya. Sikatoy mabiskeg a sundalo, anggaman akating.*  Diad sakey ya inlusob na saray Siryano ed dalin na Israel, walay ugaw a biin inala ra tan nagmaliw a lingkor na asawa nen Naaman.  Et inkuan tod amo ton bii: “No onla labat komon so katawan ko ed samay propetan+ walad Samaria! Diad ontan et sikatoy paabigen to ed kating to.”+  Kanian sikatoy* linma tan imbalita to yad katawan to, ya impaamta to no antoy imbaga na samay ugaw a biin nanlapud Israel.  Et inkuan na ari na Sirya ed si Naaman: “La ka la natan! Tan mangipawit ak na sulat ed ari na Israel.” Kanian sikatoy linma, tan angawit na samploran talento* a pilak, 6,000 piraso na balitok, tan samploran pampalesan a kawes.  Inawit toy sulat ed ari na Israel, a mangibabagan: “Kabansag na sayan sulat a naawat mo, wadtan si Naaman a lingkor ko ya imbakik pian paabigen mo ed kating to.”  Sanen abasa iya na ari na Israel, pinilat toy kawes to tan inkuan to: “Kasin sakey ak a Dios a mamatey tan mamasiansia na bilay?+ Ta imbaki to yan laki ed siak, ya ibabaga ton paabigen ko ed kating to! Nanenengneng yon mismo a labay toy mikolkol ed siak.”  Balet sanen nadngelan nen Eliseo a too na tuan Dios a pinilat na ari na Israel so kawes to, impaibaga ton tampol ed ari: “Akin et pinilat moy kawes mo? Paonlam komon ed siak pian naamtaan to a walay sakey a propeta ed Israel.”+  Kanian linmay Naaman a kaiba iray kabayo to tan saray karwahe ton pan-guerra insan nanalagey diad lolooban na abung nen Eliseo. 10  Balet imbaki nen Eliseo so sakey a mensahero pian ibagad sikato: “La ka, manames kan maminpito+ ed Jordan,+ tan ompawil ed dati so laman mo, tan magmaliw kan malinis.” 11  Diad satan et mamapasnok ya inmalis si Naaman, ya ibabaga to: “Kuan kod sarilik, ‘Sikatoy ompaway tan onalagey dia insan ontawag ed ngaran nen Jehova a Dios to, ya igalaw-galaw toy lima to ed kating ko pian paabigen to.’ 12  Agta saray ilog ed Damasco,+ say Abana tan Farpar, et mas maabig nen say amin a danum ed Israel? Agko ta sarag so manames ed saratan tan magmaliw ak a malinis?” Diad ontan et sikatoy tinmaynan a mamapasnok. 13  Et inmasingger ed sikato iray lingkor to tan inkuan da: “Ama, no bilang ta mairap so ipagawad sika na propeta, agmo kasi gawaen? Nagkalalo la ta say imbaga to labat ed sika, ‘Manames ka pian magmaliw kan malinis’?” 14  Diad saman et sikatoy linmasur tan aminpiton linmebleb* ed Jordan, unong ed imbaga na too na tuan Dios.+ Et pinmawil ed dati so laman to a singa ed laman na melag ya ugaw,+ tan nagmaliw a malinis.+ 15  Kayari na satan, si Naaman tan say amin a kaulop* to et pinmawil ed too na tuan Dios,+ tan sikatoy nanalagey ed arapan to tan inkuan to: “Amtak la natan ya anggapo so Dios ed inerman diad dalin noagta diad Israel labat.+ Natan, awat mo komon so regalo* na lingkor mo.” 16  Balet inkuan nen Eliseo: “Unong a mabilay si Jehova a panlilingkoran ko,* agko ’tan awaten.”+ Et pinilit to ya awaten to itan, balet agto nin siansia inawat. 17  Diad kaunoran et inkuan nen Naaman: “No agmo awaten, komon ta naikdan so lingkor mo na dalin a sarag ya awiten na duaran mula,* ta agla mangiyapay so lingkor mo na apay a popoolan odino bagat ed siopaman a dios noag diad si Jehova labat. 18  Balet perdonaen komon nen Jehova so lingkor mo lapud saya: No onloloob ed abung* nen Rimon so katawan ko pian ondakmomo diman, sikatoy ompepeket ed taklay ko, kanian kaukolan ak met ya ondakmomo diad abung nen Rimon. No ondakmomo ak diad abung nen Rimon, perdonaen komon nen Jehova so lingkor mo lapud satan.” 19  Diad saya et inkuan tod sikato: “Sige, la ka, niwala komon ed sikay kareenan.” Sanen akaalis la tan medyo arawi la, 20  si Gehazi+ a lingkor nen Eliseo a too na tuan Dios+ et inkuan tod sarili to: ‘Pinaalis la na katawan ko si Naaman+ a Siryano ya agto inawat iray iiter to. Unong a mabilay si Jehova, usilan ko tan miala ak na awit to.’ 21  Kanian inusilan nen Gehazi si Naaman. Sanen anengneng nen Naaman a walay onuusil ed sikato, inmepas ed karwahe to pian abeten to tan inkuan to: “Akin, walay problema?” 22  Oniay ebat to: “Anggapo. Imbaki ak na katawan ko, a papaibaga to, ‘Kakkasabi na duaran kalangweran a lalakin nanlapud mapalandey a rehyon na Efraim manlapud saray ananak na propeta. Komon ta ikdan mo ra na sakey a talenton pilak tan duaran pampalesan a kawes.’”+ 23  Et inkuan nen Naaman: “Sige, mangala kay duaran talento.” Sikatoy pinilit to,+ tan diad kaunoran et amalkot na duaran talenton pilak ya inyan tod duaran supot, tan duaran pampalesan a kawes, insan inter tod duaran lingkor to pian sikaray mangawit. 24  Kasabi tod Ofel,* inala to iratan ed saramay lalaki tan inyan tod abung to insan to ra pinaalis. Kaalis da, 25  sikatoy linmad katawan to tan nanalagey ed abay to. Et intepet ed sikato nen Eliseo: “Iner so nilam, Gehazi?” Balet oniay ebat to: “Anggapo pay nila na lingkor mo.”+ 26  Et inkuan ed sikato nen Eliseo: “Agko ta amta sanen inmepas imay too ed karwahe to pian abeten to ka? Natan kasi panaon pian mangawat na saray pilak odino kawes odino taneman na olibo odino kaubasan odino karnero odino baka odino ariripen a lalaki odino ariripen a bibii?+ 27  Natan say kating nen Naaman+ et ompeket ed sika tan ed kailalakan mo ya anggad angga.” Et sikatoy inmalis a tampol ed arapan to ya akating, a singa itan kaputi na niebe.+

Paimanod leksab

Odino “inliktar.”
Odino “adapoan na sakit ed baog.”
Posiblin manutukoy ed si Naaman.
Say sakey a talento et 34.2 kilo. Nengnengen so Apendise B14.
Odino “linmegep.”
Literal, “kampo.”
Literal, “bendisyon.”
Literal, “a diad arapan to et akaalagey ak.”
Say Hebreon salita et manutukoy ed nanlaok a poli na asno tan kabayo.
Odino “templo.”
Lugar ed Samaria, a nayarin sakey a pukdol odino apadiran a pasen.