Komaduan Arari 4:1-44

  • Pinarakel nen Eliseo so larak na sakey a balon bii (1-7)

  • Say inkamaparawes na biin Sunamita (8-16)

  • Say bii et tinumangan na sakey ya anak a laki; inatey so anak (17-31)

  • Pinaoli nen Eliseo so inatey ya anak (32-37)

  • Inekal nen Eliseo so makasamal ed digo (38-41)

  • Pinarakel nen Eliseo iray tinapay (42-44)

4  Natan say asawa na sakey ed saray ananak na propeta+ et imbaga tod si Eliseo: “Say asawak a lingkor mo et inatey, tan amtam a say lingkor mo et walay takot tod si Jehova.+ Et sinmabi may managpautang tan aalaen toy duaran ana’ko pian gawaen ton ariripen to.”  Diad saman et inkuan nen Eliseo ed sikato: “Antoy nagawaan ko parad sika? Ibagam ed siak, antoy walad abung mo?” Et sikatoy inmebat: “Anggapoy antokaman a walad abung na lingkor mo nilikud ed sakey a buyog na larak.”+  Et inkuan nen Eliseo: “Paway ka, mikerew kad amin a kakaabay mo na saray pananginan ya anggapoy karga. Dakelan moy alaen mo.  Insan loob ka tan saray anak mo, tan ikapot moy puerta. Kargaan mo na larak so amin a pananginan, tan ibiig mo iramay napno.”  Kanian linma imay bii. Sanen inkapot to lay puerta tan kaiba to la ray anak to, idederew dad sikato iray pananginan, tan kakargaan to iratan na larak.+  Sanen napno la ray pananginan, inkuan to ed sakey ya anak to: “Mangawit ka ni dia na pananginan.”+ Balet inkuan tod sikato: “Anggapo la.” Diad satan et anggapo lay onturon larak.+  Kanian sikatoy linmoob tan imbaga to iyad samay too na tuan Dios, tan oniay inkuan tod sikato: “La ka, ilakom iray larak tan bayaran mo ray utang mo, tan say kera et pambilay yo na saray anak mo.”  Sakey ya agew, si Eliseo et linmad Sunem,+ a diman et walay sakey a prominentin bii, tan pinilit toy Eliseo a mangan.+ Et kapagno ondalan diman si Eliseo, sikatoy onsasamar a mangan.  Kanian inkuan na samay bii ed asawa to: “Amtak a samay mabetbet ya ondadalan dia et sakey a masanton too na Dios. 10  Igawaan ta pay melag a kuartod tagey+ tan mangiyan ta na dukolan, lamisaan, yurongan, tan patoonay lamparaan parad sikato. Ta pian no onla dia et ditan so tuloyan to.”+ 11  Sakey ya agew, sikatoy linma ditan, tan linmoob ed kuartod tagey pian ondukol. 12  Insan inkuan tod si Gehazi+ a lingkor to: “Tawag mo may biin Sunamita.”+ Kanian tinawag to may bii, tan inmalagey iya ed arapan to. 13  Insan inkuan tod si Gehazi: “Ibagam pad sikato, ‘Naabala mi ka lan maong.+ Antoy nagawaan ko parad sika?+ Labay mon mitongtong ak ed ari odino ed pangulo na armada parad sika?’”+ Balet oniay ebat to: “Maligen ak a manaayam ed limog na saray kabaleyan ko.” 14  Kanian inkuan nen Eliseo: “Anto sirin so nagawaan ko parad sikato?” Oniay ebat nen Gehazi: “Anggapoy anak to,+ tan masiken lay asawa to.” 15  Et inkuan a tampol nen Eliseo: “Tawag mo.” Kanian tinawag to, tan samay bii et nansiansian akaalagey diad puerta. 16  Et inkuan nen Eliseo: “Diad onian panaon ed ontumbok a taon, nawalaan ka na anak a laki.”+ Balet inkuan to: “Aleg katawan ko, O too na tuan Dios! Agmo titilaan so lingkor mo.” 17  Balet, say bii et nanlukon tan angiyanak na ugaw a laki diad onman a panaon ed tinmumbok a taon, unong ya imbagad sikato nen Eliseo. 18  Et binmaleg imay ugaw, tan sakey ya agew et sikatoy linmad ama to, a diad saman et kaiba to ray managgapas. 19  Tan inulit-ulit ton imbagad ama to: “Agi, ansakit so ulok!” Et inkuan na ama tod samay lingkor to: “Awit mod ina to.” 20  Kanian inalsa to tan inyakar tod si ina to, tan samay ugaw et akaakwal ed ina to ya anggad ugto, insan inatey.+ 21  Et sikatoy insegep nen ina to tan imparukol tod dukolan na samay too na tuan Dios,+ insan pinmaway tan inkapot toy puerta. 22  Tan tinawag toy asawa to tan inkuan to: “Mangibaki ka komon dia na sakey ed saray lingkor mo tan pangawit mo na sakey ya asno, tan abuloyan mo ak pa ya onlan magano ed samay too na tuan Dios.” 23  Balet inkuan to: “Akin et natan ka onlad sikato? Ta aliwan balon bulan+ odino sabaton.” Et sikatoy inmebat: “Agka mapaga.” 24  Kanian imparaan toy asno tan inkuan tod lingkor to: “Pelesan mo. Agka mapagad siak. Agmo pantatantanen anggad agko ibaga.” 25  Kanian sikatoy linma ed too na tuan Dios diad Palandey Carmel. Et sanen sikatoy abantag na samay too na tuan Dios, inkuan tod si Gehazi a lingkor to: “Nengneng mo! Niman may biin Sunamita. 26  Batik ka, abet mo tan itepet mo, ‘Maabig tay kipapasen mo? Say asawam ey? Say anak mo ey?’” Et oniay inkuan na samay bii: “Maabig so kipapasen mi.” 27  Sanen sikatoy wala lad arapan na samay too na tuan Dios diman ed palandey, binembenan ton tampol ed sali.+ Diad saman et sikatoy dinago nen Gehazi pian iyarawi to, balet inkuan na too na tuan Dios: “Paulyan mo labat, ta sikatoy maer-ermen,* tan ag-itan impaamtad siak nen Jehova tan agto imbagad siak.” 28  Et inkuan na samay bii: “Kinmerew ak ta ed katawan ko na anak? Agta say inkuan ko, ‘Agmo ak paniilaloen ed anggapo’?”+ 29  Et imbagan tampol nen Eliseo ed si Gehazi: “Ibariber moy kawes mo ed balangbang mo,+ alam so baston ko tan la ka. No walay nasabat mo, agmo ibabano; tan no walay mangibanod sika, agmo eebatan. La ka, tan iyan moy baston ko ed lupa na ugaw.” 30  Diad saya et inkuan na samay ina na ugaw: “Unong a mabilay si Jehova tan unong a mabilay ka,* agak onalis no agka kaiba.”+ Kanian inmalagey si Eliseo tan akila. 31  Inunaan ira nen Gehazi tan inyan toy baston ed lupa na samay ugaw, balet ag-iya onesel tan onggalaw.+ Inabet toy Eliseo tan imbaga to: “Ag-abangon so ugaw.” 32  Kasabi nen Eliseo ed abung, wadman ya inatey so ugaw tan akarukol ed dukolan to.+ 33  Insan linmoob tan inkapot toy puerta a sikaran dua labat so wadman tan ginmapon nampikasi ed si Jehova.+ 34  Tan sikatoy sinmapat ed dukolan insan tinmikleb ed ugaw tan intapew toy sangi to ed sangi na ugaw, saray mata to ed saray mata to, tan saray dakulap to ed saray dakulap to tan nansiansian akatikleb ed sikato, tan say laman na ugaw et kalkalnan pinmetang.+ 35  Sikatoy nanakar-akar ed loob na abung, a paarap dia tan paarap diman. Kayari na satan et sikatoy sinmapat lamet ed dukolan tan tinmikleb ed sikato. Tan say ugaw et binmasis ya aminpito, insan linmimata.+ 36  Et tinawag nen Eliseo si Gehazi tan inkuan to: “Tawag mo may biin Sunamita.” Kanian tinawag to tan linmad sikato. Et inkuan nen Eliseo: “Alsam so anak mo.”+ 37  Et linmoob may bii tan tinmalimukor ed salian nen Eliseo tan dinmakmomo ed dalin diad arapan to, insan inalsa toy anak to tan pinmaway. 38  Kapawil nen Eliseo ed Gilgal, walay eras ditan.+ Et akayurong ed arapan to iray ananak na propeta,+ tan inkuan tod lingkor to:+ “Mangitoon kay baleg a kaldero tan igawaan moy digo iray ananak na propeta.” 39  Kanian sakey ed sikara so linmad uma tan nanggetel na pisipising, tan akaromog na balang a tanaman tan amurbor na saray bunga na satan tan inkuyabo to. Et sinmempet tan ginalip to iratan tan impelag tod samay kaldero, ya agto amta no anto iratan. 40  Insan imparungo da iratan ed saray lalaki, balet sanen atawayan day digo, inkuan da: “O too na tuan Dios, walay samal ed kaldero.” Kanian agda itan naakan. 41  Et inkuan to: “Mangala kayoy arina.” Kayari ton impelag ed kaldero, inkuan to: “Iparungo yod saray totoo.” Et anggapo la may makasamal ed kaldero.+ 42  Natan, walay sakey a lakin nanlapud Baal-salisa,+ tan inyawitan to so too na tuan Dios na 20 tinapay a sebada+ a gawad unona iran matakken a bunga, tan sakey supot a balon ilik.+ Et inkuan nen Eliseo: “Iter mod saray totoo pian kanen da.” 43  Balet inkuan na lingkor to: “Panon ko yan iyutob ed 100 a lalaki?”+ Et oniay ebat to: “Iter mod saray totoo pian kanen da, ta oniay imbaga nen Jehova: ‘Mangan ira tan wala ni nakera.’”+ 44  Kanian imparungo to iratan ed sikara, tan angan ira tan wala ni akera,+ unong ya imbaga nen Jehova.

Paimanod leksab

Odino “maer-ermen so kamarerwa to.”
Odino “so kamarerwam.”