Komaduan Arari 14:1-29

  • Si Amazias, ari na Juda (1-6)

  • Akiguerra ed Edom tan Israel (7-14)

  • Say impatey nen Jehoas ya ari na Israel (15, 16)

  • Say impatey nen Amazias (17-22)

  • Si Jeroboam II, ari na Israel (23-29)

14  Diad komaduan taon na uley nen Jehoas+ ya anak nen Jehoahaz ya ari na Israel, si Amazias ya anak nen Arin Jehoas na Juda et nagmaliw ya ari.  Sikatoy mantaon na 25 sanen nagmaliw ya ari, tan 29 a taon a nanuley ed Jerusalem. Say ngaran na ina to et Jehoadin a taga Jerusalem.+  Sikatoy nantultuloy a nanggaway duga ed pakanengneng nen Jehova, balet ta aliwan singa ed si David+ ya inmunan ateng to. Inalig ton amin so ginawa nen Jehoas ya ama to.+  Balet saray atagey a pasen et agnaandi,+ tan saray totoo et siansia nin manbabagat tan manpapaasewek na bagat diad saray atagey a pasen.+  Sanen binmiskeg lay uley to ed panarian, pinatey to ray lingkor to ya amatey ed ari ya ama to.+  Balet agto pinatey iray ananak da, a saya et unong ed ganggan nen Jehova ya akasulat ed libro na Ganggan nen Moises: “Saray kaamaan et agnepeg a pateyen lapud kasalanan na ananak da, tan saray ananak et agnepeg a pateyen lapud kasalanan na kaamaan da; noagta kada sakey et nepeg a pateyen lapud dilin kasalanan to.”+  Pinatey to ray 10,000 lalakin Edomita+ diad Lawak na Asin,+ tan legan na guerra et sinakop toy Sela,+ insan tinawag itan a Jokteel ya anggad sayan agew.  Et imbaki nen Amazias iray mensahero to ed si Jehoas ya anak nen Jehoahaz ya anak nen Jehu ya ari na Israel, a kuan to: “Gala, ta manarap ta’n dua diad guerra.”+  Et oniay mensahe nen Arin Jehoas na Israel ed si Arin Amazias na Juda: “Samay masabit a dika ed Lebanon et oniay mensahe tod samay sedro ed Lebanon, ‘Iter moy anak mon bii pian magmaliw ya asawa na anak kon laki.’ Balet sakey ya atap ya ayep ed Lebanon so dinmalan tan ginatin-gatinan to may masabit a dika. 10  Tua a kinabil moy Edom,+ kanian nagmaliw a malastog so pusom. Panliketan mo labat ’tay gloriam, balet mansiansia kad abung mo.* Akin et iyan moy sarilim ed peligro tan kadederal, tan ipilanor mo ni so Juda?” 11  Balet agdinmengel si Amazias.+ Kanian tinmatdang si Arin Jehoas na Israel, tan nanarap irad guerra nen Arin Amazias na Juda diad Bet-semes+ a sakop na Juda.+ 12  Say Juda et tinalo na Israel, kanian balang sakey et batik ed abung* to. 13  Diad Bet-semes et inerel nen Arin Jehoas na Israel si Arin Amazias na Juda ya anak nen Jehoas ya anak nen Ahazias. Insan linma rad Jerusalem, tan inggeba toy padir na Jerusalem manlapud Puerta na Efraim+ anggad Suyok a Puerta,+ ya 400 a kasiko.* 14  Inaala to so amin a balitok tan pilak tan amin a kagawaan ya aromog ed abung nen Jehova tan ed saray pasen a pangiinay kayamanan ed abung* na ari, pati saray bihag. Insan sikatoy pinmawil ed Samaria. 15  Tan saray arum nin agawa ed si Jehoas, say amin a kimey to tan say impangipatnag toy inkabiskeg to tan no panon so impilaban tod si Arin Amazias na Juda, et akasulat ed libro na saray agawa diad panaon na arari na Israel. 16  Tan si Jehoas et nampainawa la a kaiba na saray inmuunan atateng to tan sikatoy imponpon diad Samaria+ a kaiba na saray arari na Israel; tan si Jeroboam*+ ya anak to so nagmaliw ya ari a kasalat to. 17  Si Amazias+ ya anak nen Jehoas ya ari na Juda et nambilay ni na 15 taon kayari impatey nen Jehoas+ ya anak nen Jehoahaz ya ari na Israel.+ 18  Tan saray arum nin agawa ed si Amazias et akasulat ed libro na saray agawa diad panaon na arari na Juda. 19  Ag-abayag, wala ray nankokomplot sumpad sikato+ diad Jerusalem, kanian batik ed Lakis, balet angibaki ray lalaki ed sikato diad Lakis tan pinatey dad man. 20  Tan sikatoy inlugan dad karwahe, tan imponpon dad Jerusalem a kaiba na saray inmuunan atateng to diad Syudad nen David.+ 21  Insan amin a totoo ed Juda et inala ray Azarias,*+ a mantaon na 16,+ tan ginawa ran ari a kasalat nen Amazias ya ama to.+ 22  Impaalagey to lamet so Elat+ insan impawil tod Juda sanen niponpon lay ari* a kaiba na saray inmuunan atateng to.+ 23  Diad koma-15 taon na uley nen Amazias ya anak nen Jehoas ya ari na Juda, si Jeroboam+ ya anak nen Arin Jehoas na Israel et nagmaliw ya ari legan a walad Samaria, tan nanuley na 41 a taon. 24  Sikatoy nantultuloy a nanggaway mauges ed pakanengneng nen Jehova. Agto pinaliisan so amin a kasalanan nen Jeroboam ya anak nen Nebat ya inlagyat ton gawaen na Israel.+ 25  Binawi to so ketegan na Israel manlapud Lebo-hamat*+ ya anggad Dayat na Araba,*+ unong ed imbaga nen Jehova a Dios na Israel diad panamegley na lingkor ton si Jonas+ ya anak nen Amitai, samay propetan taga Gat-hefer.+ 26  Ta anengneng nen Jehova so pinasyan paniirap na Israel.+ Anggapoy anggan sakey ya akeran ontulong ed Israel, anggan say pakaskasi odino makapuy. 27  Balet insipan nen Jehova ya agto buralen so ngaran na Israel diad dalin.+ Kanian inliktar to ra diad panamegley nen Jeroboam ya anak nen Jehoas.+ 28  Tan saray arum nin agawa ed si Jeroboam, say amin a kimey to tan say impangipatnag toy inkabiskeg to, no panon so impilaban to tan no panon ton abawi so Damasco+ tan Hamat+ tan impawil tod Juda tan Israel, et akasulat ed libro na saray agawa diad panaon na arari na Israel. 29  Tan si Jeroboam et nampainawa la a kaiba na saray inmuunan atateng to tan saray arari na Israel; tan si Zacarias+ ya anak to so nagmaliw ya ari a kasalat to.

Paimanod leksab

Odino “palasyom.”
Literal, “tolda.”
Manga 178 metro (584 piye). Nengnengen so Apendise B14.
Odino “palasyo.”
Salanti, si Jeroboam II.
Kabaliksan toy “Tinmulong si Jehova.” Tinawag ya Uzias diad 2Ar 15:13; 2Aw 26:1-23; Isa 6:1; tan Zac 14:5.
Salanti, si Amazias ya ama to.
Odino “lolooban na Hamat.”
Salanti, say Dayat na Asin, odino say Inatey a Dayat.