Komaduan Arari 22:1-20

  • Si Josias, ari na Juda (1, 2)

  • Saray instruksion parad pangapiger na templo (3-7)

  • Aromog so libro na Ganggan (8-13)

  • Say propesiya nen Hulda nipaakar ed kadederal (14-20)

22  Si Josias+ et mantaon na walora sanen nagmaliw ya ari, tan 31 taon a nanuley ed Jerusalem.+ Say ngaran na ina to et Jedida ya anak nen Adaias a taga Bozkat.+  Ginawa to so duga ed pakanengneng nen Jehova tan nanakar ed amin a dalan a nanakaran nen David ya inmunan ateng to,+ tan agto inmarap ed kawanan odino diad kawigi.  Diad koma-18 taon na uley nen Arin Josias et imbaki tod abung nen Jehova so sekretaryo a si Safan ya anak nen Azalias ya anak nen Mesulam,+ a kuan to:  “La kad si Hilkias+ ya atagey a saserdote, tan ibagam a kolektaen toy amin a kuarta ya aawiten ed abung nen Jehova,+ samay akolekta na saray bantay na puerta manlapud totoo.+  Ibagam ya iter da itan ed saray aturon mangasikaso ed kimey diad abung nen Jehova, insan iter na saraya ed saray komikimey ed abung nen Jehova a mangaapiger ed saray deral* ed abung,+  salanti, saray marunong a komikimey, managpaalagey, tan saray mason; tan nepeg dan usaren itan ed pangaliw na saray troso tan tinabas a bato parad pangapiger na abung.+  Balet agla ra nepeg ya usisaen nipaakar ed samay kuartan iiter ed sikara, ta napanmatalkan ira.”+  Ag-abayag, si Hilkias ya atagey a saserdote et inkuan tod si Safan a sekretaryo:+ “Aromog ko may libro na Ganggan+ diad abung nen Jehova.” Kanian inter nen Hilkias so libro ed si Safan, tan binasa to itan.+  Insan linmad ari si Safan a sekretaryo tan inkuan to: “Saray lingkor mo et inala da may kuartan walad abung, tan impalima da la ed saray aturon mangasikaso ed kimey diad abung nen Jehova.”+ 10  Imbaga to met ed ari: “Walay libro+ ya inter ed siak nen Hilkias a saserdote.” Insan ginapoan nen Safan a basaen itan diad arapan na ari. 11  Sanen nadngel na ari iray salitan walad libro na Ganggan, pinilat toy kawes to.+ 12  Insan oniay ingganggan na ari ed si Hilkias a saserdote, si Ahikam+ ya anak nen Safan, si Acbor ya anak nen Micaias, si Safan a sekretaryo, tan si Asaias a lingkor na ari: 13  “La kayo, tupleg kayod si Jehova parad siak, parad saray totoo, tan parad interon Juda nipaakar ed saray salita ed sayan aromog a libro; ta mandarlang lan maong so sanok nen Jehova ed sikatayo,+ lapud ag-inunor na saray inmuunan atateng tayo iray salita ed sayan libro, ya agda ginawa so amin ya akasulat nipaakar ed sikatayo.” 14  Kanian si Hilkias a saserdote, si Ahikam, Acbor, Safan, tan si Asaias et linmad si Hulda a propetesa.+ Sikato so asawa nen Salum ya anak nen Tikva ya anak nen Harhas, say mangaasikasod kuarton pananginay kawes, tan si Hulda et manaayam diad Komaduan Distrito na Jerusalem; tan akitongtong irad sikato ditan.+ 15  Et imbaga tod sikara: “Oniay inkuan nen Jehova a Dios na Israel, ‘Ibaga yod samay lakin angibaki ed sikayo dia: 16  “Oniay inkuan nen Jehova, ‘Idapok so kadederal ed sayan pasen tan ed saray manaayam dia, amin a salita ed libro a binasa na ari na Juda.+ 17  Lapud tinaynan da ak tan manpapaasewek iray bagat ed arum a dirios+ pian sakitay liknaan ko diad amin a ginawa na saray lima ra,+ ondalang so sanok ko ed sayan pasen tan ag-itan onkepa.’”+ 18  Balet oniay ibaga yo ed ari na Juda ya angibakid sikayon ontupleg ed si Jehova, “Oniay inkuan nen Jehova a Dios na Israel: ‘Nipaakar ed saray salitan nadngel mo, 19  lapud maawat* so pusom tan nampaabeba ka+ ed arapan nen Jehova sanen nadngel moy imbagak sumpad sayan pasen tan saray manaayam dia—a magmaliw iran bengatlan pakataktakotan tan insamba—tan pinilat moy kawes mo+ tan nannangis ka ed arapan ko, dinengel ta ka, so imbaga nen Jehova. 20  Kanian itipon ta ka ed saray inmuunan atateng mo,* tan niponpon ka ed lubok mo diad panaon na kareenan, tan agmo la nanengneng so amin a kadederal ya idapok ed sayan pasen.’”’” Kayari na satan et impasabi rad ari so ebat.

Paimanod leksab

Odino “saray letak.”
Literal, “anlemek.”
Sakey iyan maanlong a balikas parad ipapatey.