Komaduan Arari 2:1-25

  • Si Elias et insegep diad panamegley na maksil a dagem (1-18)

    • Inala nen Eliseo so kawes nen Elias a parad propeta (13, 14)

  • Ginawa nen Eliseo a malinis so danum ed Jerico (19-22)

  • Pinatey na saray oso iray ugugaw a lalakin nanlapud Bethel (23-25)

2  Sanen magano lan alaen nen Jehova si Elias+ paonlad tawen diad panamegley na maksil a dagem,+ si Elias tan Eliseo+ et inmalis ed Gilgal.+  Et inkuan nen Elias ed si Eliseo: “Dia ka labat, ta ingganggan nen Jehova ya onla ak ed Bethel.” Balet inkuan nen Eliseo: “Unong a mabilay si Jehova tan unong a mabilay ka,* agak onsian ed sika.” Kanian linmasur irad Bethel.+  Diad saman, linmad si Eliseo iray ananak na propeta* a walad Bethel tan inkuan dad sikato: “Amtam ya alaen la natan nen Jehova so katawan mo tan agla magmaliw ya ulom?”+ Et oniay ebat to: “On, amtak la. Agkayo maingal.”  Et inkuan nen Elias ed sikato: “Dia ka labat Eliseo, ta ingganggan nen Jehova ya onla ak ed Jerico.”+ Balet inkuan to: “Unong a mabilay si Jehova tan unong a mabilay ka,* agak onsian ed sika.” Kanian linma rad Jerico.  Diad saman, linmad si Eliseo iray ananak na propeta a walad Jerico tan inkuan dad sikato: “Amtam ya alaen la natan nen Jehova so katawan mo tan agla magmaliw ya ulom?” Et oniay ebat to: “On, amtak la. Agkayo maingal.”  Et inkuan nen Elias ed sikato: “Dia ka labat, ta ingganggan nen Jehova ya onla ak ed Jordan.” Balet inkuan to: “Unong a mabilay si Jehova tan unong a mabilay ka,* agak onsian ed sika.” Kanian linma ran dua.  Linma met so 50 ed saray ananak na propeta tan akaalagey iran manbabantay diad arawi legan ya akaalagey iran dua diad gilig na Jordan.  Et inekal nen Elias so kawes ton parad propeta+ tan nilukot to tan impaspas tod danum, tan abelsay iya, kanian binmeltang iran dua ed amagan dalin.+  Sanen akabeltang la ra, inkuan nen Elias ed si Eliseo: “Ibagam no antoy labay mon gawaen ko parad sika antis ak ya alaen ed sika.” Et inmebat si Eliseo: “Komon ta naawat koy mamiduan kabiangan*+ na espiritum.”+ 10  Et inkuan nen Elias: “Mairap so kekerewen mo. No nanengneng mo ak sano aalaen ak ed sika, niiter itan ed sika; balet no andi, ag-itan niiter ed sika.” 11  Sanen manaakar ira, legan iran mantotongtong, bigla ran pinansian na mandarlang a karwahe tan mandarlang iran kabayo,+ tan si Elias et sinmegep ed tawen diad panamegley na maksil a dagem.+ 12  Legan ya akanengneng si Eliseo et iyeeyag to: “Ama, ama! Say karwahe na Israel tan saray de-kabayoan a sundalo to!”+ Sanen agto la nanengneng si Elias, binembenan toy kawes to tan pinilat to a pinankadua.+ 13  Kayari na satan, dinokdok to may naplag nen Elias a kawes ton parad propeta+ tan pinmawil tan inmalagey ed gilig na Jordan. 14  Insan impaspas tod danum imay kawes nen Elias tan inkuan to: “Kawalaan nen Jehova a Dios nen Elias?” Sanen pinaspas toy danum, abelsay iya, kanian akabeltang si Eliseo.+ 15  Sanen sikatoy abantag na saray propetan walad Jerico, inkuan da: “Say espiritu nen Elias et wala lad si Eliseo.”+ Kanian sikatoy inabet da tan dinmakmomo rad arapan to. 16  Et imbaga rad sikato: “Wadia so 50 makayarin lalaki a kaiba na saray lingkor mo. Abuloyan mo komon ya anapen day katawan mo. Ompan sikatoy inawit ed tagey na espiritu* nen Jehova tan impelag to diad sakey ed saray palandey odino diad sakey ed saray lawak.”+ Balet inkuan to: “Andi, agyo ra ibabaki.” 17  Balet pinasoot da ya anggad abaingan la, kanian inkuan to: “Sige, ibaki yo ra.” Et imbaki ra so 50 lalaki tan taloy agew iran nananap balet agda aromog. 18  Kapawil da, sikatoy wadman ed Jerico.+ Tan inkuan tod sikara: “Agta imbagak lad sikayon agkayo oonla?” 19  Ag-abayag, saray lalaki ed syudad et inkuan dad Eliseo: “Nanenengneng na katawan ko a balibali lokasyon na syudad;+ balet aliwan marakep so danum dia, tan say dalin et agmamapawalay bunga.”* 20  Diad saman et inkuan to: “Iyalaan yo ak na balon melag a yaong tan kargaan yoy asin.” Kanian inyalaan da. 21  Insan sikatoy linma ed panlalapuan na danum tan insibwag to ditan so asin+ tan imbaga to: “Oniay inkuan nen Jehova, ‘Ginawak lan malinis iyan danum. Agla iya pansengegay ipapatey odino agpanbunga.’”* 22  Tan say danum et nagmaliw a malinis anggad sayan agew, unong ya imbaga nen Eliseo. 23  Et sikatoy inmalis diman pian ontatdang ed Bethel. Sanen manaakar diad dalan, wala ray ugugaw a lalakin pinmaway ed syudad tan sikatoy ininsulto ra,+ tan aminpiga ran imbaga: “Tatdang ka, kalbo! Tatdang ka, kalbo!” 24  Diad saman et sikatoy linmingaw tan ninengneng to ra tan insamba to ra diad ngaran nen Jehova. Insan walay duaran oso a kabatyan+ a pinmaway ed katakelan tan biningbingkas day 42 ed saray ugugaw.+ 25  Manlapud man et sikatoy amaarap ed Palandey Carmel,+ insan la pinmawil ed Samaria.

Paimanod leksab

Odino “so kamarerwam.”
Saray “ananak na propeta” et nayarin ontutukoy ed eskuelaan a mangibabangat ed saray propeta odino ed ulopan na saray propeta.
Odino “so kamarerwam.”
Odino “so kamarerwam.”
Odino “duaran parte.”
Odino “dagem.”
Odino posiblin, “pakakaekalan na saray malukon.”
Odino posiblin, “pakaekalan na saray malukon.”