Komaduan Arari 6:1-33

  • Pinaletaw nen Eliseo so ulo na wasay (1-7)

  • Si Eliseo sumpad saray Siryano (8-23)

    • Alukasan iray mata na lingkor nen Eliseo (16, 17)

    • Abulag so isip na saray Siryano (18, 19)

  • Eras ed akubkob a Samaria (24-33)

6  Et inkuan na saray ananak na propeta+ ed si Eliseo: “Nengneng mo! Mainget lad sikatayo so pasen a panaayaman tayo.  Komon ta abuloyan mo kamin onlad Jordan. Abuloyan mo met so balang sakey ed sikami a mangala na kiew diman tan manggawa kamid man na panayaman mi.” Et inkuan to: “Sige.”  Inkuan na sakey ed sikara: “Nayarin mila kad saray lingkor mo?” Et inkuan to: “Sige, mila ak.”  Kanian akilad sikara, tan kasabi rad Jordan et ginmapo ran nambatang na saray kiew.  Legan a mamabatang na kiew so sakey ed sikara, naplag ed danum so ulo na wasay to, kanian inkuan to: “Katawan ko, binayes labat man!”  Et tinepet na too na tuan Dios: “Iner so naplagan to?” Kanian inturo to no iner. Et amegpeg na sakey a piraso na kiew tan imbantak to diman tan pinaletaw toy ulo na wasay.  Tan inkuan to: “Alam.” Et inggawat toy lima to tan inala to.  Diad saman, say ari na Sirya et linman milaban ed Israel.+ Kinatongtong to ray lingkor to tan inkuan to: “Ditan tan diman so pankampoan tayo.”  Et impaibaga na too na tuan Dios+ ed ari na Israel: “Manalwar ka, agka ondadalan ed sayan pasen, ta ditan onlalasur iray Siryano.” 10  Kanian say ari na Israel et angiter na mensahe diad pasen ya impasakbay ed sikato na too na tuan Dios. Sikatoy lanang ton papasakbayan, tan aminpiga* ton pinaliisan so ondalan diman.+ 11  Lapud saya et sinmanok a maong so ari* na Sirya, kanian impatawag to ray lingkor to tan inkuan tod sikara: “Ibaga yod siak! Siopad sikayo so onsusuportad ari na Israel?” 12  Et inkuan na sakey ed saray lingkor to: “Anggapo, katawan kon ari! Si Eliseo a propeta ed Israel so mangipapaamta ed ari na Israel no antoy ibabagam diad loob na kuartom.”+ 13  Inkuan to: “La kayo tan amtaen yo no iner so kawalaan to pian mangibaki ak na lalakin mangerel ed sikato.” Ag-abayag et oniay imbalitad sikato: “Wadman ed Dotan.”+ 14  Et sikatoy angibakin tampol diman na saray kabayo tan saray karwahen pan-guerra tan baleg ya armada; diad labi ira linma tan pinaliberan day syudad. 15  Sanen binmangon ya asaksakbay so lingkor na too na tuan Dios tan pinmaway, anengneng to a say syudad et apaliberan na armada tan saray kabayo tan karwahen pan-guerra. Et inkuan a tampol ed sikato na lingkor to: “Katawan ko! Antoy gawaen tayo?” 16  Balet inkuan to: “Agka natatakot!+ Ta mas dakel so kaiba tayo nen say sikara.”+ 17  Insan nampikasi si Eliseo, a kuan to: “O Jehova, lukasan mo komon iray mata to pian nanengneng to.”+ Et nilukasan a tampol nen Jehova iray mata na lingkor, kanian anengneng to a say kapalandeyan et napno na saray mandarlang a kabayo tan karwahen pan-guerra+ ya akapaliber ed si Eliseo.+ 18  Sanen onlulusob lad sikato iray Siryano, nampikasi si Eliseo ed si Jehova, a kuan to: “Bulag mo komon iyan nasyon.”+ Kanian binulag to ra unong ed kerew nen Eliseo. 19  Et inkuan nen Eliseo ed sikara: “Aliwan dia so dalan, tan aliwan dia may syudad. Tumbok yo ak, tan iyakar ta kayod samay toon aanapen yo.” Balet inyakar to rad Samaria.+ 20  Kasabi rad Samaria, inkuan nen Eliseo: “O Jehova, lukasan mo komon so kamataan da pian nanengneng da.” Kanian nilukasan nen Jehova so kamataan da, tan anengneng da a sikaray walad pegley na Samaria. 21  Sanen anengneng ira na ari na Israel, inkuan tod si Eliseo: “Ama, pateyen ko ra?” 22  Balet inkuan to: “Agmo ra papateyen. Kasin papateyen mo ray nanaerel mo ed guerra?* Ikdan mo ray tinapay tan danum pian mangan tan oninum ira+ insan la ra ompawil ed katawan da.” 23  Kanian sikatoy namparaan na baleg a ponsia parad sikara, et angan tan inminum ira, insan to la ra pinapawil ed katawan da. Tan anggapo lan balot so grupo na saray tulisan a Siryano+ a linmad dalin na Israel. 24  Ag-abayag, tinipon nen Ben-hadad ya ari na Sirya so interon armada* to tan tinmatdang ira tan kinubkob day Samaria.+ 25  Kanian walay baleg ya eras+ diad Samaria, tan kinubkob da itan anggad say bili na uloy asno+ et 80 pirason pilak, tan say kakapat na sakey sukat a kab* a tai malapati et 5 pirason pilak. 26  Legan a manaakar so ari na Israel diad tapew na padir, walay sakey a biin tinmawag ed sikato, a kuan to: “Tulongan mo kami, O katawan kon ari!” 27  Et oniay ebat to: “No agka tulongan nen Jehova, iner so pangalaan koy tulong ya iter kod sika? Dia kasid panag-ilikan? Odino diad panagpespesay ubas odino olibo?” 28  Intepet ni na ari: “Antoy problemam?” Et oniay ebat to: “Imbagad siak na sayan bii, ‘Iter moy anak mo ta kanen ta natan, insan nabuas, sayay ana’ko so kanen ta.’+ 29  Kanian inlambong mi may ana’ko tan kinan mi.+ Diad tinmumbok ya agew et inkuan kod sikato, ‘Iter mo ’tay anak mo pian kanen ta.’ Balet inyamot toy anak to.” 30  Sanen nadngel na ari so imbaga na bii, pinilat ton tampol so kawes to.+ Legan a manaakar diad tapew na padir, anengneng na totoo a sikatoy akasulong na sakon abel ed dalem na saray kawes to. 31  Insan inkuan to: “Dusaen ak komon na ambelabelat na Dios no agnaputotay ulo si Eliseo ya anak nen Safat diad sayan agew!”+ 32  Diad saman et manyudyurong si Eliseo ed abung to a kaiba iray mamatatken. Angibaki so ari na sakey a mensahero a pinauna to, balet antis nin makasabi, inkuan nen Eliseo ed saray mamatatken: “Anengneng yo no panon a sayan anak na managpatey+ et angibaki na mamutot ed ulok? Sano onsabi so mensahero, ikapot yoy puerta, tan isara yon maong pian agmakaloob. Agta sankarengel lay panaakar na katawan to ed benegan to?” 33  Legan a mitotongtong ed sikara et sinmabi may mensahero, tan oniay inkuan na ari: “Sayan desyang et nanlapud si Jehova. Akin et manalagar ak ni ed si Jehova?”

Paimanod leksab

Odino “aliwan aminpinsan odino amidua.”
Literal, “puso na ari.”
Odino “ed espadam tan panam.”
Literal, “kampo.”
Say sakey a kab et 1.22 litro. Nengnengen so Apendise B14.