Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 18

Kasin Nepeg Kon Idedika so Bilay Ko tan Manpabautismo?

Kasin Nepeg Kon Idedika so Bilay Ko tan Manpabautismo?

1. Antoy nayarin isipen mo natan ta nasusumpal mo lan aralen iyan libro?

DAKDAKEL lay naaralan mon katuaan ed Biblia diad panaaral mo ed sayan libro, singa say insipan na Dios a bilay ya andi-anggaan, say kipapasen na inaatey, tan say ilalon kioli. (Eclesiastes 9:5; Lucas 23:43; Juan 5:28, 29; Apocalipsis 21:3, 4) Seguro onaatendi ka la ed saray aral tan arum nin pantitipon na Saray Tasi nen Jehova tan manisia ka ya duga so panagdayew da. (Juan 13:35) Nayarin nagmaliw ka lan kaaro nen Jehova, tan nayarin nandesisyon ka lan manlingkor ed sikato. Kanian ompan iisipen  mo, ‘Antoy kaukolan kon gawaen natan pian makapanlingkor ak ed Dios?’

2. Akin ya nandesisyon a manpabautismo so Etiopen laki?

2 Ontan so inisip na sakey ya Etiopen laki ya nambilay ed panaon nen Jesus. Ag-abayag kayari na inkioli nen Jesus ed tawen, sayan laki et pinulongan na disipulo nen Jesus ya si Felipe. Pinaneknekan nen Felipe ya si Jesus so Mesias. Talagan sinmabid puso na Etiopen laki so naaralan to kanian tampol ton imbaga: “Wala diay danum; antoy makasbel ed pakabautismoan ko?”—Gawa 8:26-36.

3. (a) Antoy ingganggan nen Jesus ed saray papatumbok to? (b) Anto so dugan paraan na pampabautismo?

3 Malinew ya ibabangat na Biblia ya no labay moy manlingkor ed si Jehova, kaukolan moy manpabautismo. Imbaga nen Jesus ed saray papatumbok to: “Ibangat yo iray totoo ed amin a nasyon pian magmaliw iran disipulok, a bautismoan yo ra.” (Mateo 28:19) Angipanengneng si Jesus na alimbawa diad impanpabautismo ton mismo. Say interon laman to et impalseb ed danum, aglabat winalsikan so ulo to odino kinalboan na danum. (Mateo 3:16) Natan, no manpabautismo so sakey a Kristiano, nepeg met ya ipalseb ed danum so interon laman to.

4. Antoy napatnagan na arum no manpabautismo ka?

4 No manpabautismo ka, napatnagan na arum ya talagan labay mon nakaaro so Dios tan labay moy manlingkor ed sikato. (Salmo 40:7, 8) Kanian ompan naisip mo, ‘Antoy nepeg kon gawaen pian nabautismoan ak?’

KAKABATAN TAN PANANISIA

5. (a) Antoy nepeg mon gawaen antis kan nabautismoan? (b) Akin ya importante iray aral tan arum nin Kristianon pantitipon?

5 Antis kan nabautismoan, kaukolan mon kabaten si Jehova tan si Jesus. Ginapoan mo la iya diad panaaral moy Biblia. (Basaen so Juan 17:3.) Balet wala ni kaukolan  mon gawaen. Ibabaga na Biblia ya nepeg a ‘napano ka na suston kakabatan’ nipaakar ed linawa nen Jehova. (Colosas 1:9) Saray aral tan arum nin pantitipon na Saray Tasi nen Jehova so ontulong ed sika ya nawalaan na maapit a relasyon ed si Jehova. Atan so sakey ya importantin rason no akin ya kaukolan moy regular ya onatendi ed saratan.​—Hebreo 10:24, 25.

Antis kan nabautismoan, kaukolan mon aralen so Biblia

6. Panon karakel so nepeg ya antam ed Biblia antis kan nabautismoan?

6 Siempre, ag-iilaloan nen Jehova ya antam lan amin so karga na Biblia antis kan nabautismoan. Agto inilaloan ya amta lan amin na samay Etiopen laki so Kasulatan antis ya nabautismoan. (Gawa 8:30, 31) Diad tua, tuloytuloy tayo nin aralen so nipaakar ed Dios diad andi-anggaan. (Eclesiastes 3:11) Balet pian nabautismoan ka, kaukolan ya antam tan awaten mo iray manunan bangat na Biblia.​—Hebreo 5:12.

7. Anto lay nitulong ed sika na panaaral moy Biblia?

7 Ibabaga na Biblia: “No anggapoy pananisia et imposiblin napaliket so Dios.” (Hebreo 11:6) Kanian kaukolan moy nawalaan na pananisia antis kan nabautismoan. Naaralan tayod Biblia ya wala ray taga syudad na Corinto nensaman ya akadngel ed bangat na saray papatumbok nen Jesus, tan lapud satan et “anisia tan abautismoan” ira. (Gawa 18:8) Ontan met, atulongan ka na panaaral moy Biblia ya nawalaan na pananisia ed saray insipan na Dios tan ed pakayari na bagat nen Jesus ya mangilaban ed sikatayo manlapud kasalanan tan patey.​—Josue 23:14; Gawa 4:12; 2 Timoteo 3:16, 17.

IBAGA ED ARUM SO KATUAAN YA WALAD BIBLIA

8. Antoy mamakiwas ed sika ya ibaga ed arum iray nanaaralan mo?

8 Legan ya ondadakel so nanaaralan mo ed Biblia tan nanenengneng moy epekto na satan ed sika, mas  ombibiskeg so pananisiam. Tan lapud satan et labalabay mo lan ibaga ed arum iray nanaaralan mo. (Jeremias 20:9; 2 Corinto 4:13) Balet siopa ray pangibagaan mo?

Pakiwasen ka na pananisia pian ibaga ed arum so papanisiaan mo

9, 10. (a) Siopa ray nayarin pangibagaan mo ed saray nanaaralan mo? (b) Antoy gawaen mo no labay mo lay mila ya manpulong kaibay kongregasyon?

9 Sarag mon ibaga iray nanaaralan mo diad saray kapamilyam, kakaarom, kakaabay, odino katrabahom. Maabig itan ya gawaen mo, balet nepeg ya naynay kan kalmado tan maaro no mitotongtong ka. Agmanbayag, sarag mo lay mila ya manpulong kaibay kongregasyon. No naliliknam ya akaparaan ka la, sarag mon ibaga ed Tasi ya mangiyaaral ed sika ya labay mo lay mila ya manpulong. No parad sikato et sarag mo lay mila tan uunoren mo la ray estandarte na Biblia, mitongtong kayon dua ed duaran elder na kongregasyon.

10 Antoy nagawa ed satan ya pitongtong yo? Katongtongen ka na saray elder pian naamtaan da no kasin natatalosan tan papanisiaan mo ray manunan bangat na Biblia, no kasin diad inagew-agew ya bilay mo et uunoren mo la ray ibabaga na Biblia, tan no talagan labay moy magmaliw ya sakey ed Saray Tasi nen Jehova. Tandaan ya saray elder so mangaasikaso ed amin ya membro na kongregasyon, kaiba ka la, kanian agka natatakot ya mitongtong ed sikara. (Gawa 20:28; 1 Pedro 5:2, 3) Kayari na pitongtong yo, ipaamta na saray elder no sarag mo lay mila ya manpulong kaibay kongregasyon.

11. Akin ya importantin gawaen mo ni iray kaukolan ya pananguman antis kan naabuloyan a mila ya manpulong?

11 Nayarin ipaliwawa ed sika na saray elder ya wala ni ray pananguman ya kaukolan mon gawaen antis kan naabuloyan a mila ya manpulong kaibay kongregasyon. Akin ya importantin gawaen mo iratan ya pananguman?  Lapud no mitotongtong tayod arum nipaakar ed Dios, irerepresenta tayoy Jehova kanian nepeg ya say kabibilay tayo et mamagalang ed sikato.​—1 Corinto 6:9, 10; Galacia 5:19-21.

MAGBABAWI TAN MANGUMAN

12. Akin et nepeg ya magbabawi so amin ya totoo?

12 Wala ni kaukolan mon gawaen antis kan nabautismoan. Imbaga nen apostol Pedro: “Magbabawi kayo sirin, tan manguman kayo pian naperdona iray kasalanan yo.” (Gawa 3:19) Antoy kabaliksan na “magbabawi”? Kabaliksan na satan ya talagan panermenan mo so amin ya aliwan ginawam. Singa bilang, no dati et imoral so kabibilay mo, kaukolan mon pagbabawian itan. Tan anggano diad interon bilay mo et dati lan pansasagpotan mon gawaen so duga, kaukolan mo nin siansia so magbabawi lapud mankakasalanan itayon amin tan kaukolan tayon kerewen so panamerdona na Dios.​—Roma 3:23; 5:12.

13. Antoy kabaliksan na imbaga nen apostol Pedro ya “manguman”?

13 Kasin magenap la ya panermenan mo ray agawaan mon aliwa? Andi. Imbaga nen apostol Pedro ya kaukolan mo met so “manguman.” Kabaliksan na satan ya kaukolan mon itunda so amin ya kagagawam ya aliwa tan igapom ya gawaen no antoy duga. Bilang ilustrasyon, isip mon manbiabiahe ka paonla ed lugar ya natan mo ni labat nanengneng. Diad pambiabiahem, alikas mon aliwa lay aarapen mo. Antoy gawaen mo? Seguradon mantantan ka, ontunda ka, manguman ka na direksion, insan ka onlad dugan dalan. Mipadpara, legan kan manaaral na Biblia, nayarin wala ray nadiskobrem ya kagagawam odino bengatla ed bilay mo ya kaukolan mon umanen. Komon ta mabulos kan “manguman,” ya gawaen  mo iray kaukolan ya pananguman tan igapom lan gawaen no antoy duga.

IDEDIKAM SO SARILIM

Kasin insipan mo la ed si Jehova ya manlingkor ka ed sikato?

14. Panon mon idedika so sarilim ed Dios?

14 Say sakey nin importantin gawaen mo antis kan manpabautismo et idedikam so sarilim ed si Jehova. No idedikam so sarilim ed si Jehova, isipan mo panamegley na pikakasi ya sikato labat so dayewen mo, tan say sankaimportantian la ed bilay mo et say pangiyuna ed panlabayan to.​—Deuteronomio 6:15.

15, 16. Antoy mamakiwas ed sakey pian idedika toy sarili to ed si Jehova?

15 Say pangisipan mo ya si Jehova labat so dayewen mo et mipara ed pangisipan mo ed toon inarom ya aroen mo legay bilay. Isipen pa so laki ya kakarawen toy sakey a bii. Legan ton mas nakakabat so bii, mas naaro to tan labay ton pakasalan. Anggano seryoso itan ya desisyon, akaparaan so laki ya awaten so responsabilidad lapud inaro to.

16 Legan mon aaralen so nipaakar ed si Jehova, sikatoy naarom tan labay mo lan gawaen so sankaabigan mo ya manlingkor ed sikato. Satan so mamakiwas ed sikan manpikasi tan isipan mon mandayew kad sikato. Ibabaga na Biblia ya siopaman a malabay ya ontumbok ed si Jesus et kaukolan ya “iburi toy sarili to.” (Marcos 8:34) Antoy kabaliksan na satan? Kabaliksan na satan ya iyunam ed bilay mo so pangunor ed si Jehova. Mas importante la ed sika so panlabayan nen Jehova nen say sarilim ya panlabayan tan plano ed bilay.​—Basaen so 1 Pedro 4:2.

AGNATATAKOT YA OMPAN AGMO NATOOR

17. Akin et wala ray agda ni indedika so sarili da ed si Jehova?

17 Wala ray agda ni indedika so sarili da ed si Jehova ta natatakot ira ya ompan agda natoor so sipan dan  panlingkor ed sikato. Agda labay ya nadismaya si Jehova, odino nayarin irason da ya no agda idedika so sarili da, anggapoy eebatan da ed si Jehova diad saray gagawaen da.

18. Antoy ontulong ed sika ya daegen so takot ya naliliknam ya ompan nadismayam si Jehova?

18 Say panangarom ed si Jehova so ontulong ed sika ya daegen so takot ya naliliknam ya ompan sikatoy nadismayam. Lapud inarom, gawaen moy anggaay nayarian mo ya tooren so insipan mo. (Eclesiastes 5:4; Colosas 1:10) Seguradon agmon balot naisip ya mair-irap a gawaen so linawa nen Jehova. Oniay insulat nen apostol Juan: “Saya so kabaliksan na panangaro ed Dios, ya unoren tayo ray ganggan to; tan saray ganggan to et aliwan makapabelat.”​—1 Juan 5:3.

19. Akin et agka nepeg a natatakot ya idedika so sarilim ed si Jehova?

19 Agmo kaukolan so magmaliw ya perpekto antis mon idedika so sarilim ed si Jehova. Agton balot iilaloan ya gawaen tayo so agtayo nayarian. (Salmo 103:14) Tulongan to kan gawaen no antoy duga. (Isaias 41:10) Manmatalek ka ed si Jehova diad interon pusom, tan “gawaen ton maptek iray basbas mo.”​—Proverbio 3:5, 6.

PANGIYABAWAG ED PUBLIKO PIAN NILIKTAR

20. Kayarim ya idedika so sarilim ed si Jehova, antoy onsublay ya gawaen mo?

20 Kasin iisipen mo ya akaparaan ka lan idedika so sarilim ed si Jehova? Kayarim ya idedika so sarilim ed si Jehova, akaparaan ka lad onsublay ya kaukolan mon gawaen. Kaukolan moy manpabautismo.

21, 22. Panon mon “iyabawag ed publiko” so pananisiam?

21 Ibagam ed coordinator na ulop na mamatatken ed kongregasyon yo ya indedikam lay sarilim ed si Jehova  tan labay mo lay manpabautismo. Insan sikatoy mangiyasain na pigaran elder ya mangirepaso ed sika na pigaran manunan bangat na Biblia. No napaneknekan dan akaparaan ka la, ibaga dad sika ya sarag mo lay manpabautismo diad onsublay ya asemblea odino kombension na Saray Tasi nen Jehova. Diad asemblea, walay paliwawa nipaakar ed kabaliksan na bautismo. Walay  duaran simplin tepet ya paebatan na espiker ed saray manpabautismo. Diad iyebat mo ed saratan ya tepet, ‘niyabawag mo ed publiko’ so pananisiam.​—Roma 10:10.

22 Kayari na satan et nabautismoan ka la. Say interon laman mo et ipalseb ed danum. Say panpabautismom  so mangipaamta ed amin ya indedikam lay sarilim ed si Jehova tan sakey ka lad Saray Tasi nen Jehova.

NO ANTOY KABALIKSAN NA BAUTISMOM

23. Antoy kabaliksan na nabautismoan “ed ngaran na Ama tan ed ngaran na Anak tan ed ngaran na masanton espiritu”?

23 Imbaga nen Jesus ya saray disipulo to et nabautismoan “ed ngaran na Ama tan ed ngaran na Anak tan ed ngaran na masanton espiritu.” (Basaen so Mateo 28:19.) Antoy kabaliksan na satan? Kabaliksan na satan ya bibidbiren moy autoridad nen Jehova tan say betang nen Jesus ed gagala na Dios, tan no panon ya uusaren na Dios so masanton espiritu to pian nagawa so linawa to.​—Salmo 83:18; Mateo 28:18; Galacia 5:22, 23; 2 Pedro 1:21.

No manpabautismo ka, ipapanengneng mo ya labay mon gawaen so linawa na Dios

24, 25. (a) Antoy irerepresenta na bautismo? (b) Antoy aralen ed ontumbok ya kapitulo?

24 Walay importantin irerepresenta na bautismo. No ipalseb kad danum, kabaliksan na satan ya inatey ka lad datin kabibilay mo, odino tinaynan mo la itan. Kaimwas mo ed danum, igapom lay balon bilay pian gawaen so linawa na Dios. Ipapanengneng na satan ya manlapud natan et manlingkor ka la ed si Jehova. Tandaan ya agmo indedika so bilay mo ed sakey a too, organisasyon, odino trabaho. Indedikam so bilay mo ed si Jehova.

25 Say dedikasyon mo so ontulong ed sika ya magmaliw a mas maapit ya kaaro na Dios. (Salmo 25:14) Aglabay ya ibaga na saya ya segurado lan niliktar so sakey lapud abautismoan la. Oniay insulat nen apostol Pablo: “Itultuloy yon pansagpotan so pakaliktar yo tekep na takot tan giwgiw.” (Filipos 2:12) Say bautismo et gapoan ni labat. Antoy gawaen mo pian mansiansia kan maapit ed si Jehova? Naebatan itan diad sampot ya kapitulo na sayan libro.