Onlad karga

Onlad saray karga

Antoy Gagala na Dios Parad Sikatayo?

Antoy Gagala na Dios Parad Sikatayo?

NO MANBASA kay dyaryo, manbantay kay TV, odino ondengel kad radyo, nanengneng tan narengel mo ray dakdakel ya balita nipaakar ed krimen, guerra, tan terorismo. Ompan sikan mismo et nanairapan lapud sakit odino lapud inatey so inarom ed bilay.

Tepetan moy sarilim:

  • Kasin onia so labay na Dios ya nagawad siak tan ed pamilyak?

  • Antoy makatulong pian nasarag ko ray problemak?

  • Onsabi ni kasi panaon ya walay tuan kareenan?

Nabasa ed Biblia iray dugan ebat ed saratan ya tepet.

 IBABANGAT NA BIBLIA YA GAWAEN NA DIOS IRAYAN MAKAPAKELAW YA BENGATLA DIAD DALIN.

 NAGUNGGONAAN KA ED IBABANGAT NA BIBLIA

Ompan isipen mo ya imposible iray abasam ed gapo na sayan libro. Balet insipan na Dios ya asingger to lan gawaen irayan pananguman ed dalin tan ipapaliwawa na Biblia no panon ton gawaen iratan.

Aliwan satan labat so nitulong na Biblia. Ipapaamta met na satan no antoy kaukolan tayon gawaen pian magmaliw tayon maliket tan na-enjoy tayoy bilay natan. Isip mon magano iray pakakaaburidoan mo. Nayarin kaibad satan so problemad kuarta o pamilya, sakit, odino impatey na inaro ed bilay. Sarag kan tulongan na Biblia ya nasarag irayan problema, tan naligliwa ka na satan lapud naamtaan mo ditan so ebat ed saray tepet ya:

 Ipapanengneng na pambabasam ed sayan libro ya labay mon naamtaan no antoy ibabangat na Biblia. Natulongan ka na sayan libro. Wala ray tepet parad saray parapo ya makatulong ed sikan mas natalosan so Biblia. Labalabay na minilyon a totoo ya pantongtongan so Biblia kaiba iray Tasi nen Jehova. Komon ta labay mo met. Bendisyonan ka komon na Dios legan mon didiskobrien no antoy ibabangat na Biblia!