Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 19

Mansiansian Maapit ed si Jehova

Mansiansian Maapit ed si Jehova

1, 2. Siopay manprotekta ed sikatayo natan?

IMADYIN mon manaakar kad paway tan ombabagyo. Manbilunget so tawen, mankirmat, tan mankarol. Insan biglan inmuran na makmaksil. Nananap kay nasiroman mo. Akainawa kan siansia nen akaromog kay pasen ya matibay tan agka nabasa!

2 Ontan met so situasyon tayo natan. Lalon onuuges iray nagagawa ed mundo. Kanian nayarin naisip mo, ‘Siopay manprotekta ed siak?’ Oniay insulat na salmista ed Biblia: “Ibagak ed si Jehova: ‘Sikay pansasalimbengan ko tan say panag-amotan ko, say Dios ko a panmamatalkan ko.’” (Salmo 91:2) On, natulongan itayo nen Jehova ed saray problema tayo natan, tan iikdan to tayoy balibalin ilalo parad arapen.

3. Antoy gawaen tayo pian nailaloan tayoy tulong nen Jehova?

3 Panon itayon protektaan nen Jehova? Sarag to tayon tulongan ya nasarag so anggan anton problema, tan sikatoy mas makapanyari nen say anggan siopa ya malabay ya mangipeligro ed sikatayo. Anggano walay mauges ya nagawa ed sikatayo natan, makaseguro tayo ya diad arapen et apigeren nen Jehova so antokaman a mauges ya epekto na satan. Oniay ipapaseseg na Biblia: “Mansiansia kayo ed panangaro na Dios.” (Judas 21) Nepeg ya mansiansia tayon maapit ed si Jehova pian nailaloan tayoy tulong to diad mairap iran situasyon. Balet antoy gawaen tayo pian mansiansia tayon maapit ed sikato?

AROEN SO DIOS YA MANGAARO ED SIKA

4, 5. Panon ya impanengneng nen Jehova so panangaro to ed sikatayo?

4 Pian mansiansia tayon maapit ed si Jehova, kaukolan  tayon natalosan no panon kabaleg so panangaro tod sikatayo. Isip mo pa so amin ya ginawa nen Jehova. Inikdan to tayoy balibalin dalin tan pinano to itan na marakdakep iran tanaman tan ayayep. Inikdan to tayo met na mananam iran naakan tan malinis a danum ya inumen. Panamegley na Biblia, imbangat nen Jehova so ngaran to tan saray makapadinayew a kualidad to. Manuna ed amin, impanengneng tod sikatayoy panangaro to nen imbaki tod dalin so inar-aro ton Anak, si Jesus, pian iter so bilay to parad sikatayo. (Juan 3:16) Tan lapud satan ya impansakripisyo to, walay balibalin ilalo tayo ed arapen.

5 Inletneg nen Jehova so Mesianikon Panarian, sakey a gobierno ed tawen ya magano lan mangekal ed amin ya paniirap. Pagmaliwen na Panarian ya paraiso so interon dalin, tan saray totoo et manayam ditan ya mareen tan maliket diad andi-anggaan. (Salmo 37:29) Say sakey nin paraan ya ipapanengneng nen Jehova so panangaro to et diad pangibabangat tod sikatayo no panon so manbilay natan diad sankaabigan a paraan. Papasesegen to tayo met ya manpikasi ed sikato, tan sikatoy lanang ya akaparaan ya ondengel ed saray pikakasi tayo. Talagan inar-aro itayo nen Jehova.

6. Antoy nepeg ya ibales mo ed panangaro nen Jehova?

6 Antoy nepeg ya ibales mo ed panangaro nen Jehova? Ipanengneng mo ya talagan misasalamat kad sikato diad amin ya ginawa to parad sika. Makapaermen balet ta dakel a totoo so agda amtay misalamat. Naeksperiensya met itan nen Jesus nen wadiad dalin. Aminsan, amaabig si Jesus na samploran akating, balet saksakey so akisalamat. (Lucas 17:12-17) Labay tayon aligen imay akisalamat ed si Jesus. Labay tayon lanang ya pisalamatan si Jehova.

7. Panon kaaralem so nepeg ya pangaro tayo ed si Jehova?

7 Kaukolan tayo met ya ipanengneng so panangaro tayo ed si Jehova. Imbaga nen Jesus ed saray disipulo to ya  nepeg dan aroen si Jehova diad interon puso ra, interon kamarerwa ra, tan interon nonot da. (Basaen so Mateo 22:37.) Antoy labay ya ibaga na satan?

8, 9. Panon tayon nipanengneng ed si Jehova ya inaro tayo?

8 Kasin magenap la so pangibaga ya inaro tayoy Jehova? Andi. No inaro tayoy Jehova diad interon puso, kamarerwa, tan nonot tayo, kaukolan tayon ipanengneng diad saray gagawaen tayo. (Mateo 7:16-20) Malinew ya ibabangat na Biblia ya no inaro tayoy Dios, unoren tayo ray ganggan to. Kasin mairap itan? Andi, lapud “saray ganggan to et aliwan makapabelat.”​—Basaen so 1 Juan 5:3.

9 No unoren tayoy Jehova, magmaliw tayon maliket tan kontento. (Isaias 48:17, 18) Balet antoy makatulong pian mansiansia tayon maapit ed si Jehova? Nengnengen tayo.

TULOYTULOY YA ONAPIT ED SI JEHOVA

10. Akin et kaukolan mon tuloytuloy ya aralen so nipaakar ed si Jehova?

10 Panon kan nagmaliw ya kaaro nen Jehova? Diad impanaral moy Biblia, mas akabat moy Jehova tan nagmaliw kan kaaro to. Satan ya pikakaarom ed sikato et singa apoy ya labay mon mansiansian marlang. No panon ya kaukolan a tuloytuloy mon sungloran so apoy, kaukolan met ya tuloytuloy mon aralen so nipaakar ed si Jehova pian mansiansian malet so pikakaarom ed sikato.​—Proverbio 2:1-5.

Singa say apoy, kaukolan mon tuloytuloy ya sungloran so panangarom ed si Jehova pian mansiansian marlang

11. Antoy epekto ed sika na saray nanaaralan mo ed Biblia?

11 Legan mon itutuloy so panaaral moy Biblia, dakel ni naaralan mo ya talagan nasabi toy pusom. Imanoen no antoy alikna na duaran disipulo nen Jesus legan ton ipapaliwawa ed sikara iray propesiya na Biblia. Imbaga ra: “Agta singa onaapoy so puso ta nen mitotongtong ed sikata diad dalan, legan ton lulukasan ed sikata so Kasulatan?”—Lucas 24:32.

12, 13. (a) Antoy nayarin nagawa ed panangaro tayo ed Dios? (b) Antoy gawaen tayo pian mansiansian malet so panangaro tayo ed si Jehova?

12 No panon ya asabi so puso na saray disipulo nen  atalosan day Kasulatan, nayarin ontan met so aliknam nen atalosan moy ibabangat na Biblia. Atan so tinmulong ed sika ya nakabat tan naaro si Jehova. Agmo labay ya ombetel so panangarom ed sikato.​—Mateo 24:12.

13 No kaaro ka la na Dios, kaukolan mon pansagpotan ya pansiansiaen a malet so pikakaarom ed sikato. Kaukolan mon itultuloy ya aralen so nipaakar ed sikato tan si Jesus, tan nepeg mon nonoten iray nanaaralan mo tan no panon mo iratan ya iyaplika ed bilay mo. (Juan 17:3) Legan mon babasaen odino aaralen so Biblia, tepetan moy sarilim: ‘Antoy ibabangat na saya nipaakar ed si Jehova a Dios? Akin et nepeg kon aroen si Jehova diad interon puso tan kamarerwak?’—1 Timoteo 4:15.

14. Panon ya makatulong so pikakasi pian napansiansia tayon malet so panangaro tayo ed si Jehova?

14 No walay maapit ya kaarom, segurado ya lanang kan mitotongtong ed sikato kanian mansiasiansian malet so  pankakaaro yo. Ontan met, no lanang tayon mitongtong ed si Jehova diad pikakasi, mansiansian malet so panangaro tayo ed sikato. (Basaen so 1 Tesalonica 5:17.) Say pikakasi et espisyal a regalo ya inter na Ama tayo ed tawen. No mitongtong tayo ed sikato, nepeg ya lanang a nanlapud puso. (Salmo 62:8) Agtayo nepeg ya ipatlep iray pikakasi tayo insan tayo ulit-uliten iratan, noagta nepeg ya masimoon tayo ed saray ibabaga tayo. On, no itultuloy tayon aralen so Biblia tan manpikasi tayo manlapud puso, napansiansia tayon malet so panangaro tayo ed si Jehova.

IPAAMTA ED ARUM SO NIPAAKAR ED SI JEHOVA

15, 16. Antoy pangipapasen mo ed kimey a panagpulong?

15 No labay tayoy mansiansian maapit ed si Jehova, kaukolan tayo met ya ipaamta ed arum so pananisia tayo. Baleg a pribilehyo so pangipaamta ed arum na nipaakar ed si Jehova. (Lucas 1:74) Tan sakey itan ya responsabilidad ya inter nen Jesus ed amin ya tuan Kristiano. Nepeg tayon ipulong so maong a balita na Panarian na Dios. Kasin gagawaen mo la itan?—Mateo 24:14; 28:19, 20.

16 Parad si apostol Pablo et mabmabli so kimey a panagpulong; tinawag to itan ya “kayamanan.” (2 Corinto 4:7) Say pangipaamta ed arum na nipaakar ed si Jehova tan say gagala to so sankaimportantian ya kimey a nagawaan mo. Sakey itan ya paraan pian makapanlingkor ka ed si Jehova, tan papablien toy gagawaen mo parad sikato. (Hebreo 6:10) Say panagpulong et makagunggona ed sika tan saramay ondengel ed sika lapud tutulongan mo ra tan say sarilim ya onapit ed si Jehova tan nawalaan na bilay ya andi-anggaan. (Basaen so 1 Corinto 15:58.) Wala ta ni arum a kimey ya mas mamaliket ed sika?

17. Akin ya apuraan so kimey a panagpulong?

17 Apuraan so kimey ya panagpulong. Kaukolan tayon  ‘ipulong so salita,’ tan nepeg ya ‘maganat tayon gawaen itan.’ (2 Timoteo 4:2) Kaukolan ya naamtaan na totoo so nipaakar ed Panarian na Dios. Ibabaga na Biblia: “Asingger lay baleg ya agew nen Jehova! Asingger la itan tan mapmaples ya onsasabi!” Say isabi na anggaan et ‘agmanbayag’ odino agnaatrasado. (Sofonias 1:14; Habacuc 2:3) On, magano lan deralen nen Jehova so mauges ya mundo nen Satanas. Balet antis ya nagawa itan, kaukolan ya napasakbayan iray totoo pian makapanlingkor ira ed si Jehova.

18. Akin et kaukolan ya miulop tayo ed saray tuan Kristiano diad pandayew tayo ed si Jehova?

18 Labay nen Jehova ya miulop tayo ed saray tuan Kristiano diad pandayew tayo ed sikato. Ibabaga na Biblia: “Nonoten tayoy sakey tan sakey pian makapansasagyatan itayo a mangaro tan manggaway maabig iran kimey, ya agtayo papaulyanan so pantitipon tayo, a singa niyugali na arum, noagta manpapasesegan itayo, nagkalalo la ta nanenengneng yon manasingger lay agew.” (Hebreo 10:24, 25) Kaukolan tayon gawaen so anggaay nayarian tayo ya makaatendi ed amin ya aral tan arum nin pantitipon. Diad saray aral et pankanawnawa tayon pasesegen tan pabiskegen so sakey tan sakey.

19. Antoy ontulong ed sikatayo pian naaro tayo ray Kristianon agagi tayo?

19 No miaral ka, makaromog kay maong iran kakaaro ya ontulong ed sika ya mandayew ed si Jehova. Nakabat mo ray dakel ya agagin kaparam ya gagawaen day anggaay nayarian dan mandayew ed Dios. Tandaan mo ya aliwa met iran perpekto tan nalilingo ira. No makagawa iray lingo ed sika, komon ta mabulos mo ran perdonaen. (Basaen so Colosas 3:13.) Manpokus kad saray maong ya kualidad na saray Kristianon agagim, ta ontulong itan ed sika pian naarom ira tan mas onapit ka ed si Jehova.

 SAY TUAN BILAY

20, 21. Anto so “tuan bilay”?

20 Labay nen Jehova ya nawalaan na sankaabigan ya bilay so amin ya kaaro to. Ibabangat ed sikatayo na Biblia ya say bilay tayo ed arapen et duman maong ed bilay tayo natan.

Labay nen Jehova ya panliketan moy “tuan bilay.” Sika ey, labay mo?

21 Diad arapen, manbilay tayo na andi-anggaan, aliwa labat ya 70 o 80 taon. Panliketan tayoy “bilay ya andi-anggaan” ya walaay perpekton laman, kareenan, tan liket diad marakdakep ya paraiso. Atan so tatawagen na Biblia ya “tuan bilay.” Insipan nen Jehova ya iter to ed sikatayo itan ya tuan bilay, balet kaukolan tayon pansagpotan natan ya ‘bembenan itan a malet.’​—1 Timoteo 6:12, 19.

22. (a) Antoy gawaen tayo pian ‘nabembenan tayon malet so tuan bilay’? (b) Akin ya say bilay ya andi-anggaan et aliwan bayar na sagpot tayo?

22 Antoy gawaen tayo pian ‘nabembenan tayon malet so tuan bilay’? Kaukolan tayoy ‘manggawa na maong tan magmaliw a mayaman ed saray maabig a gawa.’ (1 Timoteo 6:18) Kabaliksan na satan ya kaukolan tayon iyaplika iray nanaaralan tayo ed Biblia. Balet, say pakawalaan tayo na tuan bilay et ag-akadepende ed pansasagpot tayo. Say bilay ya andi-anggaan et aliwan bayar na sagpot tayo. Regalo itan ya libren iter nen Jehova ed saray matoor ya lingkor to, sakey ya alimbawa na “agnaparaan a kaabigan” to. (Roma 5:15) Talagan labalabay na Ama tayo ed tawen ya iregalo itan ed saray matoor ya lingkor to.

23. Akin et kaukolan moy manggawa na dugan desisyon natan?

23 Tepetan moy sarilim, ‘Kasin aabobonan na Dios so paraan na panagdayew ko?’ No wala ray pananguman ya kaukolan mon gawaen, uman mo lan tampol natan. No manmatalek tayo ed si Jehova tan gawaen tayoy anggaay nayarian tayo pian naunor tayo, salimbengan itayo nen Jehova. Protektaan to ray matoor ya totoo to  legan na kaunoran iran agew na mauges ya mundo nen Satanas. Tan seguroen nen Jehova ya manbilay tayo na andi-anggaan diad insipan ton Paraiso. On, nawalaan kay tuan bilay no manggawa kay dugan desisyon natan!