Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 9

Kasin Asingger Lay Anggaan na Mundo?

Kasin Asingger Lay Anggaan na Mundo?

1. Panon tayon naamtaan so nagawad arapen?

KASIN asalim la ya legan kan manbabantay na balita ed TV odino ondedengel na radyo et naisip mo, ‘Anto kasi pansumpalan na sayan mundo?’ Amayamay so nagagawan trahedya tan panagpairap kanian panisiaan na arum ya asingger lay anggaan na mundo. Tua kasi itan? Wala kasi paraan pian naamtaan tayoy nagawad arapen? On. Anggano anggapoy toon sarag ton ibaga no antoy eksakton nagawad arapen, sarag itan nen Jehova. Ibabaga to ed sikatayo panamegley na Biblia so nipaakar ed arapen tayo tan say arapen na dalin.​—Isaias 46:10; Santiago 4:14.

2, 3. Antoy labay ya naamtaan na saray disipulo nen Jesus, tan panon so inyebat nen Jesus?

2 No nabasa tayod Biblia so nipaakar ed anggaan na mundo, say tutukoyen na satan et aliwan say anggaan na planetan Dalin, noagta say anggaan na kaugsan. Imbangat nen Jesus ya uleyan na Panarian na Dios so interon dalin. (Lucas 4:43) Labay ya naamtaan na saray disipulo to no kapigan onsabi so Panarian na Dios, kanian intepet da: “Kapigan iraya nagawa, tan antoy tanda na kiwawalam tan say kaunoran a parte na sistema na mundo?” (Mateo 24:3) Ag-imbaga nen Jesus so eksakton petsa, balet imbaga tod sikara no anto ray nagawa antis na mismon anggaan na sayan mundo. Nagagawa la natan imay imbaga nen Jesus.

3 Diad sayan kapitulo, pantongtongan tayo iray ebidensya a manbibilay tayo la ed panaon antis na mismon  anggaan na mundo. Unona, nepeg tayon amtaen so nipaakar ed guerra ya agawad tawen pian natalosan tayo no akin ya grabe so kaugsan ed dalin.

GUERRA ED TAWEN

4, 5. (a) Antoy agawa ed tawen kayarin mismo ya nagmaliw ya Ari si Jesus? (b) Base ed Apocalipsis 12:12, antoy nagawa kayarin ibantak si Satanas ed dalin?

4 Diad Kapitulo 8, naaralan tayo ya si Jesus et nagmaliw lan Ari ed tawen nen 1914. (Daniel 7:13, 14) Nabasa ed libro na Apocalipsis so agawa: “Walay agawan guerra ed tawen: Si Miguel [ya ontutukoy ed si Jesus] tan saray anghel to et akilaban ed dragon [si Satanas], tan say dragon tan saray anghel to et akilaban.” * Atalo si Satanas tan saray demonyo to tan imbantak ira ed dalin. Isipen pay liket na saray anghel! Panon to balet iray totoo ed dalin? Ibabaga na Biblia ya magmaliw ya pakaskasi iray totoo. Akin ey? Lapud agaylay pasnok na Diablo, “ta amta ton antikey lay panaon to.”​—Apocalipsis 12:7, 9, 12.

5 Gagawaen na Diablo so amin a paraan pian guloen iray totoo ed mundo. Agaylay pasnok nen Satanas lapud antiktikey lay akeran panaon antis ya patundaen na Dios iray gagawaen to ed dalin. Amtaen tayo iray imbaga nen Jesus ya nagawa legan na kaunoran iran agew.​—Nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 24.

SAY KAUNORAN IRAN AGEW

6, 7. Antoy nagagawa natan nipaakar ed guerra tan eras?

6 Guerra. Imbaga nen Jesus: “Manlalaban iray bansa ontan met ed saray panarian.” (Mateo 24:7) Mas dakel ni inatey ed guerra diad panaon tayo nen say diad  arum ya panaon. Ipapanengneng na sakey a report na Worldwatch Institute ya manlapu la nen 1914 et masulok ya 100 milyon so inatey lapud guerra. Masulok ya mamitlo so karakel na inatey ed guerra diad apalabas ya 100 taon manlapud 1900 anggad 2000 nen say diad apalabas ya 1,900 taon antis na satan. Isipen pa labat so graben ermen tan sakit ya alikna na minilyon lapud guerra!

7 Eras. Imbaga nen Jesus: “Wala ray eras.” (Mateo 24:7) Anggano mas dinmakel lay napapawalan naakan natan, dakdakel ni totoon kulang so naakan da. Akin? Lapud kulang so kuarta dan isaliw na naakan odino anggapoy dalin ya napantaneman da. Masulok a sakey bilyon a totoo so mair-irap ya maong so panagbilay da. Ibabaga na World Health Organization ya minilyon ya ugugaw so ompapatey kada taon, tan say manunan rason et kulang so naakan da pian mansiansian maksil so laman da.

8, 9. Antoy paneknek ya agawa iray impropesiya nen Jesus nipaakar ed yegyeg tan sakit?

8 Yegyeg. Impropesiya nen Jesus: “Wala ray maksil a yegyeg.”  (Lucas 21:11) Kada taon et iilaloan so dakel ya maksil a yegyeg. Manlapu la nen 1900, masulok ya duaran milyon a totoo so inatey lapud yegyeg. Tan anggano akatulong so teknolohiya pian naamtaan so posiblin pakagawa na yegyeg, siansia nin amayamay a totoo so ompapatey.

9 Sakit. Impasakbay nen Jesus ya wala ray onlesan “salot.” Maples ya onkayat iray delikadon sakit tan amayamay so ompatey. (Lucas 21:11) Anggano adiskobre la na saray doktor no panon ya tambalen so dakel a sakit, wala nin siansia iray sakit ya agnatambal. Diad tua, impaliwawa na sakey a report ya kada taon et minilyon a totoo so ompapatey lapud sakit a singa say tuberculosis [o TB], malaria, tan cholera. Niarum ni, diad apalabas ya 40 taon et adiskobre na saray doktor so 30 balon sakit, tan agnatambal so arum ed saratan.

SARAY TOTOO ED KAUNORAN IRAN AGEW

10. Panon ya nasusumpal natan so 2 Timoteo 3:1-5?

10 Diad 2 Timoteo 3:1-5, ibabaga na Biblia: “Diad kaunoran iran  agew et onsabi iray mapeligro tan mair-irap a panaon.” Impaamta nen apostol Pablo no antoy ugali na dakel a totoo legan na kaunoran iran agew. Imbaga to ya saray totoo et

  • makasarili

  • maaro ed kuarta

  • agmatulok ed atateng da

  • aliwan matoor

  • anggapoy panangaro ra ed kapamilyaan da

  • anggapoy kontrol da ed sarili ra

  • bayolenti tan masesebeg

  • mas inaro ray panliliket nen say Dios

  • kunwarin inaro day Dios balet agda labay ya unoren

11. Base ed Salmo 92:7, antoy nagawa ed saray mauges a totoo?

11 Kasin ontan so ugali na dakel a totoo ed lugar yo? Dakel so ontan diad interon mundo. Balet magano lan onkiwas so Dios. Insipan to: “Say itutubon singa dika na marelmeng tan say ibubulaslas na amin a manggagaway mauges et nagagawa pian naderal ira ya anggad angga.”​—Salmo 92:7.

 MAONG A BALITA ED KAUNORAN IRAN AGEW

12, 13. Anto ray ibabangat ed sikatayo nen Jehova legan na kaunoran iran agew?

12 Impasakbay na Biblia ya legan na kaunoran iran agew, onggrabe so sakit tan kairapan. Balet ibabaga met na Biblia ya wala ray balibalin nagawa.

“Sayan maong a balita na Panarian et nipulong ed interon dalin.”​—Mateo 24:14

13 Pakatalos ed Biblia. Walay insulat nen propeta Daniel nipaakar ed kaunoran iran agew. Inkuan to: “Ondakel so tuan kakabatan.” (Daniel 12:4) Ikdan na Dios iray totoo to na abilidad ya mas natalosan so Biblia. Manlapu la nen 1914, mas sankapatnagan iyan gagawaen nen Jehova. Singa bilang, imbangat tod sikatayo so kaimportantian na ngaran to tan say gagala to parad dalin ontan met ed katuaan nipaakar ed dondon, no antoy nagawad sikatayo no ompatey tayo, tan say kioli. Naaralan tayo ya say Panarian na Dios labat so makasolusyon ed amin ya problema tayo. Naaralan tayo met no panon so magmaliw a maliket tan manbilay ed paraan ya makapaliket ed Dios. Balet, antoy gawaen na saray lingkor na Dios ed nanaaralan da? Naamtaan tayoy ebat ed sakey nin propesiya.​—Nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 21 tan 25.

14. Iner ipupulong so maong a balita na Panarian, tan siopa ray manpupulong?

14 Say kimey a panagpulong ed interon dalin. Onia ni imbaga nen Jesus nipaakar ed kaunoran iran agew: “Sayan maong a balita na Panarian et nipulong ed interon dalin.” (Mateo 24:3, 14) Say maong a balita na Panarian et ipupulong la ed 240 dalin tan ed masulok ya 900 lenguahe. On, diad interon dalin, saray Tasi nen Jehova diad “amin a nasyon tan tribu” et tutulongan da ray totoo ya natalosan no anto so Panarian tan no antoy gawaen na satan parad totoo. (Apocalipsis  7:9) Anggapoy sueldo da ed panggagawa rad satan. Tan anggano bubusolen tan papairapen ira na dakel ya onkokontra, anggapoy makapatunda ed kimey a panagpulong, a singa impropesiya nen Jesus.​—Lucas 21:17.

ANTOY GAWAEN MO?

15. (a) Kasin manisia ka ya manbibilay tayo la ed kaunoran iran agew, tan akin? (b) Antoy nagawa ed saramay mangunor ed Dios tan ed saramay agmalabay ya mangunor ed sikato?

15 Kasin manisia ka ya manbibilay tayo la ed kaunoran iran agew? Nagagawa la so dakel ya propesiya na Biblia nipaakar ed kaunoran iran agew. Asingger lan patundaen nen Jehova so pangipupulong ed maong a balita, insan la onsabi so “anggaan.” (Mateo 24:14) Anto itan ya anggaan? Say Armagedon, sano ekalen la na Dios so amin ya kaugsan. Usaren nen Jehova si Jesus tan saray makapanyarin anghel to pian deralen so siopaman ya agmalabay ya mangunor ed Sikato tan ed Anak to. (2 Tesalonica 1:6-9) Kayari na satan, agla naloko nen Satanas tan saray demonyo to iray totoo. Saray amin ya mangunor ed Dios tan manpasakop ed Panarian to et nanengneng dan nagawa so amin ya insipan na Dios.​—Apocalipsis 20:1-3; 21:3-5.

16. Lapud asingger lay anggaan, antoy kaukolan mon gawaen?

16 Sayan mundo nen Satanas et asingger lan mangangga. Kanian importantin tepetan tayoy sarili tayo, ‘Antoy kaukolan kon gawaen?’ Labay nen Jehova ya dakel so naaralan mo ed Biblia. Kaukolan mon seryosoen so panaaral mo ed satan. (Juan 17:3) Wala ray sinimban pantitipon na Saray Tasi nen Jehova pian tulongan iray totoo ya natalosan so Biblia. Maabig no regular kan onatendi ed saratan ya pantitipon. (Basaen so Hebreo 10:24, 25.) No naamtaan mon wala ray kaukolan mon umanen, agka natatakot ya gawaen iratan. Legan mon  uumanen so kabibilay mo, mas onelet so pikakaarom ed si Jehova.​—Santiago 4:8.

17. Akin et nabigla so dakel a totoo no onsabi so anggaan?

17 Impaliwawa nen apostol Pablo ya say kaderal na saray mauges et nagawa ed panaon ya ag-iilaloan na dakel a totoo, ta onsabi itan a “singa matakew ed labi.” (1 Tesalonica 5:2) Impropesiya nen Jesus ya dakel so mangibaliwala ed ebidensya ya manbibilay tayo lad kaunoran iran agew. Imbaga to: “Singa ed panaon nen Noe, ontan met naani ed kiwawala na Anak na too [odino, say kaunoran iran agew]. Ta singa ed saraman ya agew antis na Delap, saray totoo et nan-aakan tan naniinum, angasawa tan akiasawa ra, anggad agew a linmoob ed biong si Noe, tan ag-ira nanimano ya anggad sinmabi so Delap tan niyanor iran amin, ontan met naani ed kiwawala na Anak na too.”​—Mateo 24:37-39.

18. Anton pasakbay so inter nen Jesus ed sikatayo?

18 Pinasakbayan itayo nen Jesus ya agtayo nepeg ya abuloyan ya napaulyan tayoy relasyon tayod Dios lapud “sobran panangan tan alabas a panag-inum tan saray kapagaan ed bilay.” Imbaga nen Jesus ya biglan onsabi so anggaan, “a singa sakey a patit.” Imbaga to met ya “onsabi itan ed amin a manaayam diad tapew na interon dalin.” Insan inyarum to: “Mansiansia kayon aliing, a manpikasi kayon masimoon ed amin a panaon pian makaliktar kayod sarayan amin a nepeg a nagawa, tan makatalindeg kayod arapan na Anak na too.” (Lucas 21:34-36) Akin ya importantin dengelen tayo iyan pasakbay nen Jesus? Lapud asingsingger lan naderal so mauges a mundo nen Satanas. Saraman labat so abobonan nen Jehova tan nen Jesus so makaliktar tan manbilay na andi-anggaan diad balon mundo.​—Juan 3:16; 2 Pedro 3:13.

^ par. 4 Say Miguel et sananey a ngaran nen Jesu-Kristo. Parad kaaruman ya detalye, nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 23.