Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 7

Walay Nagawan Kioli!

Walay Nagawan Kioli!

1-3. Antoy akaprisoan tayon amin, tan panon itayon ibulos nen Jehova?

IMADYIN mo pan asentensiaan kan napriso legay bilay lapud krimen ya agmo ginawa. Anggapo lay paraan pian nibulos ka. Anggapo lay nagawaan mo, tan singa anggapo lay remedyo. Balet nen awaten mon anggapo lay ilalom, naamtaan mon walay sakey ya walay pakayari ton ibulos ka tan insipan ton tulongan to ka! Antoy naliknam?

2 Amin tayo et singa apriso ed patey. Anggano antoy gawaen tayo, agtayo makatakas. Balet walay pakayari nen Jehova ya ibulos itayod patey. Tan insipan to ya “say unor a kabusol, say patey, et paandien.”​—1 Corinto 15:26.

3 Imadyin mo pay inawa ya naliknam no agmo la takotan so patey! Balet aglabat ekalen nen Jehova so patey. Bilayen to met iramay inatey la. Isip mo pay epekto na satan ed sika. Insipan to ya nabilay lamet iray “naugip ed patey.” (Isaias 26:19) Saya imay tatawagen na Biblia ya kioli.

NO INATEY SO SAKEY YA INAR-ARO

4. (a) Antoy makaligliwa ed sikatayo no inatey so kapamilya odino kaaro tayo? (b) Siopa ray maapit ya kaaro nen Jesus?

4 No inatey so kapamilya odino maapit ya kaaro tayo, singa agtayo nasarag so sakit tan graben ermen ya nalilikna tayo. Anggapo lay nagawaan tayo ta agtayo ra sarag ya bilayen. Balet walay tuan ligliwa ya  iiter na Biblia. (Basaen so 2 Corinto 1:3, 4.) Amtaen tayoy sakey ya alimbawa ya mangipanengneng a talagan labalabay nen Jehova tan Jesus a bilayen iray inatey lan inaro tayo. Nen wadiad dalin si Jesus, mabetbet ton bibisitaen si Lazaro tan saray agagi ton si Marta tan Maria. Maapit ya kaaro nen Jesus irayan talo. Ibabaga na Biblia: “Inar-aro nen Jesus ira di Marta tan say yugtan ton bii tan si Lazaro.” Balet sakey ya agew, inatey si Lazaro.​—Juan 11:3-5.

5, 6. (a) Antoy reaksion nen Jesus nen anengneng toy paneermen na saray kapamilya tan kaaro nen Lazaro? (b) Akin ya makaligliwan naamtaan so liknaan nen Jesus nipaakar ed patey?

5 Linmay Jesus pian ligliwaen si Marta tan Maria. Nen naamtaan nen Marta ya onsasabi lay Jesus, inabet to ed paway na syudad. Maliket ta anengneng toy Jesus, balet imbaga to: “Katawan, no wadia ka labat, agkomon inatey so agik.” Inisip nen Marta ya atrasado so insabi nen Jesus. Insan kayari na satan, anengneng nen Jesus ya onaakis si Maria. Lapud anengneng toy paneermen da, naermenan ya maong si Jesus tan manakis. (Juan 11:21, 33, 35) Alikna toy graben ermen ya resulta na ipatey na inaro ed bilay.

6 Lapud amta tayo ya pareho so liknaan nen Jesus ed nalilikna tayo no walay inatey, makaligliwa itan ed sikatayo. Si Jesus et singa say Ama to. (Juan 14:9) Walay pakapanyari nen Jehova ya ekalen so patey ed andi-anggaan, tan asingger to lan gawaen itan.

“LAZARO, PAWAY KA!”

7, 8. Akin et aglabay nen Marta ya ipaekal so bato ed lubok nen Lazaro, balet antoy ginawa nen Jesus?

7 Nen sinmabi si Jesus ed lubok ya anginan ed si  Lazaro, walay baleg ya baton akasara. Imbaga nen Jesus: “Ekal yoy bato.” Balet binano ira nen Marta, ta apat agew la ed lubok so bangkay nen Lazaro. (Juan 11:39) Ag-amta nen Marta ya walay gawaen nen Jesus ed agi to.

Imadyin mo pay liket na saray kapamilya tan kakaaro nen Lazaro nen sikatoy pinaoli!​—Juan 11:38-44

8 Imbaga nen Jesus: “Lazaro, paway ka!” Makapakelaw so sinmublay ya anengneng nen Marta tan Maria. “Pinmaway imay toon inatey, a saray sali tan lima to et apotipotan na saray abel.” (Juan 11:43, 44) Abilay si Lazaro! Akaiba to lamet iray kapamilya tan kakaaro to. Nadiwit, nabembenan, tan napitongtongan da lamet. Sakey itan ya milagro! Pinaoli nen Jesus si Lazaro.

“UGAW A BII, BANGON KA!”

9, 10. (a) Siopay angiter ed si Jesus na pakapanyarin paolien iray inaatey? (b) Akin ya importante ed sikatayo iray salaysay na impamaoli?

9 Kasin pinaoli nen Jesus iray totoo diad sarili ton pakapanyari? Andi. Antis ton paolien si Lazaro, nampikasi ed si Jehova, tan inikdan nen Jehova na pakapanyari ya bilayen si Lazaro. (Basaen so Juan 11:41, 42.) Aliwan si Lazaro labat so pinaoli. Nabasa tayod Biblia so nipaakar ed ugaw a bii ya mantaon na 12 ya grabe so sakit to. Desperado lay tatay ton si Jairo, kanian akikasi ed si Jesus ya paabigen to. Say ugaw et saksakey ya anak. Legan ya katongtong nen Jairo si Jesus, wala ray lalakin sinmabi tan imbaga da: “Inatey lay anak mo! Akin et abalaen mo ni so Managbangat?” Balet imbaga nen Jesus ed si Jairo: “Agka natatakot, manisia ka labat, tan sikatoy nabilay.” Akila si Jesus ed abung nen Jairo. Nen asingger la rad abung nen Jairo, anengneng tan nadngel nen Jesus ya onaakis iray totoo.  Imbaga nen Jesus ed sikara: “Agkayo la onaakis, ta sikatoy ag-inatey noagta nanaugip labat.” Seguradon mankelaw so nanay tan tatay na ugaw ed imbaga nen Jesus. Pinapaway nen Jesus iray totoo tan intagar toy Jairo tan say asawa to ed kuarto ya kawalaan na ugaw. Binembenan nen Jesus so lima na ugaw tan imbaga to: “Ugaw a bii, bangon ka!” Imadyin mo pay liket na atateng na ugaw nen biglan inmalagey tan nanakar! Binilay nen Jesus so anak da. (Marcos 5:22-24, 35-42; Lucas 8:49-56) Manlapud saman ya agew, kada no nanengneng day anak da, seguradon nanonotan da imay ginawa nen Jehova ed sikara panamegley nen Jesus. *

10 Saramay pinaoli nen Jesus et inatey lanlamang. Balet importante iratan ya salaysay lapud mangiiter iratan ed sikatayo na tuan ilalo. Labay nen Jehova ya paolien iray totoo, tan seguradon gawaen to itan.

NO ANTOY NAARALAN TAYOD SARAY AGAWA YA IMPAMAOLI

Pinaoli nen apostol Pedro so Kristianon bii ya si Dorcas.​—Gawa 9:36-42

Pinaoli nen Elias so anak na balon bii.​—1 Arari 17:17-24

11. Antoy naaralan tayod Eclesiastes 9:5 diad samay agawad si Lazaro?

11 Malinew ya ibabaga na Biblia ya “saray inatey et anggapon balot so amta ra.” Ontan so agawad si Lazaro. (Eclesiastes 9:5) Singa imbaga nen Jesus, si Lazaro et singa naugip labat. (Juan 11:11) Legan ya walad lubok, “anggapon balot so amta” nen Lazaro.

12. Panon tayon amta ya talagan apaoli si Lazaro?

 12 Nen binilay nen Jesus si Lazaro, dakel so akanengneng. Anggan saray mamubusol ed si Jesus et amta ran ginawa to iyan milagro. Mabilay si Lazaro, tan ebidensya iya a sikatoy talagan apaoli. (Juan 11:47) Ontan met, dakel so binmisita ed si Lazaro kanian dakel so anisia ya si Jesus et imbaki na Dios. Ag-itan agustoan na saray mamubusol ed si Jesus, kanian implano dan pateyen si Jesus tan si Lazaro.​—Juan 11:53; 12:9-11.

13. Akin ya makaseguro tayon bilayen nen Jehova iray inaatey?

13 Imbaga nen Jesus ya “amin a walad pakanodnonotan iran lubok” et napaoli. (Juan 5:28) Kabaliksan na saya ya bilayen nen Jehova iramay walad nonot to. Balet pian nagawaan nen Jehova itan, kaukolan ya tandaan to so amin ya detalye na kada too. Talaga kasin nagawaan to itan? Isipen pa, binilyon so bitewen ed uniberso. Ibabaga na Biblia ya amta nen Jehova so ngaran na kada bitewen. (Basaen so Isaias 40:26.) No natandaan to so ngaran na kada bitewen, seguradon mainomay to met ya natandaan so amin ya detalye na saray paolien to. Manuna ed amin, si Jehova so amalsa ed amin ya bengatla, kanian amta tayo ya walay pakapanyari to ya bilayen iray inaatey.

14, 15. Antoy naaralan tayo nipaakar ed kioli diad samay imbaga nen Job?

14 Manisia ed kioli so matoor ya lakin si Job. Intepet to: “No ompatey so sakey a too, nabilay lamet kasi?” Insan imbaga tod si Jehova: “Ontawag ka, tan onebat ak ed sika. Pirawaten mo so kimey na saray limam.” On, amta nen Job ya labalabay la nen  Jehova ya onsabi so panaon ya paolien to iray inaatey.​—Job 14:13-15.

15 Antoy epektod sika na ilalon kioli? Nayarin isipen mo, ‘Panon to balet iramay kapamilyak tan kakaarok ya inatey la, kasin napaoli met ira?’ Makaligliwa ya naamtaan ya talagan labay nen Jehova ya bilayen iray inaatey. Amtaen tayo so ibabaga na Biblia no siopa ray paolien tan no iner so panayaman da.

“NARENGEL DAY BOSES TO TAN OMPAWAY IRA”

16. Anton klase na bilay so panliketan na saramay paolien ed dalin?

16 Saramay apaoli nensaman et akaiba da lamet iray kapamilya tan kakaaro da dia ed dalin. Ontan met so nagawa ed arapen, balet mas marakep ni. Akin? Lapud saramay bilayen ed dalin et walay pankanawnawa dan manbilay na andi-anggaan tan agla ran balot ompatey. Tan say mundon pambilayan da et aliwan singa say mundon pambibilayan tayo natan. Anggapo lay guerra, krimen, tan sakit.

17. Siopa ray paolien?

17 Siopa ray paolien? Imbaga nen Jesus ya “saray amin a walad pakanodnonotan iran lubok et narengel day boses to.” (Juan 5:28, 29) Tan ibabaga na Apocalipsis 20:13: “Inter na dayat iray inaatey a wadtan, tan say patey tan say Lubok et inter da ray inaatey da.” On, binilyon ya totoo so bilayen. Imbaga met nen apostol Pablo ya “saray matunong tan saray agmatunong” et paolien. (Basaen so Gawa 24:15.) Antoy labay ya ibaga na satan?

Diad Paraiso, saray inaatey et paolien tan nakaiba da lamet iray inaro da ed bilay

18. Siopay kaiba ed “saray matunong” ya paolien?

18 Kaiba ed “saray matunong” iray matoor ya lingkor  nen Jehova ya nambilay antis a linmad dalin si Jesus. Napaoli ed dalin si Noe, Abraham, Sara, Moises, Ruth, tan Ester. Nabasam so nipaakar ed sarayan lalaki tan bibii diad Hebreo kapitulo 11. Panon to balet iray lingkor nen Jehova ed panaon tayo ya inatey a matoor? Kaiba ira ed saray “matunong,” kanian paolien met ira.

19. Siopay kaiba ed “saray agmatunong”? Anton pankanawnawa so iter nen Jehova ed sikara?

 19 Kaiba ed “saray agmatunong” iray binilyon a totoo ya agda akabat si Jehova. Anggano inatey ira, ag-ira lingwanan nen Jehova. Paolien to ra, tan walay pankanawnawa dan aralen so nipaakar ed si Jehova tan manlingkor ed sikato.

20. Akin ya aliwan amin et paolien?

20 Kasin say labay ya ibaga na satan et paolien so amin ya inaatey? Andi. Imbaga nen Jesus ya wala ray totoon agla paolien. (Lucas 12:5) Siopay mandesisyon no kasin say sakey a too et paolien odino andi? Si Jehova so Manunan Ukom, balet inikdan to met si Jesus na autoridad a “magmaliw ya ukom na saray mabilay tan inaatey.” (Gawa 10:42) Siopaman ya naukom ya mauges tan agmalabay ya manguman et agla paolien.​—Nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 19.

KIOLI ED TAWEN

21, 22. (a) Antoy ibabaga na Biblia nipaakar ed saray paolien ed tawen? (b) Siopa so sankaunaan ya pinaoli ed tawen?

21 Ibabaga na Biblia ya wala ray totoon manbilay ed tawen. No say sakey et paolien ed tawen, sikatoy agbilayen bilang too ya walaan na laman. Sikatoy paolien ed tawen bilang espiritu.

22 Si Jesus so sankaunaan ya pinaoli ed tawen. (Juan 3:13) Taloran agew kayari na impatey nen Jesus, sikatoy pinaoli nen Jehova. (Salmo 16:10; Gawa 13:34, 35) Agpinaoli si Jesus bilang too ya walaan na laman. Impaliwawa nen apostol Pedro ya si Jesus et “pinatey ed laman balet binilay ed espiritu.” (1 Pedro 3:18)  Si Jesus et binilay bilang sakey ya makapanyarin espiritu! (1 Corinto 15:3-6) Ibabaga na Biblia ya aliwan sikato so sampot ya paolien ed ontan ya paraan.

23, 24. Siopa ray “melag a pulok” ya binitla nen Jesus, tan pigara ira?

23 Antis ya ompatey si Jesus, imbaga to ed saray matoor ya disipulo to: “Onla ak a mangiparaan na sakey a pasen parad sikayo.” (Juan 14:2) Kabaliksan na satan ya saray arum ya papatumbok to et paolien ed tawen pian nakaiba to ra diman. Pigara ira? Imbaga nen Jesus ya daiset labat ira, sakey a “melag a pulok.” (Lucas 12:32) Imbaga nen apostol Juan so eksakton bilang da nen anengneng to ed pasingawey si Jesus ya “akaalagey diad Palandey Sion [ed tawen], tan kaiba to so 144,000.”​—Apocalipsis 14:1.

24 Kapigan paolien so 144,000 ya Kristiano? Ibabaga na Biblia ya nagawa iya no ginmapo lan manuley ed tawen si Jesu-Kristo. (1 Corinto 15:23) Manbibilay tayo la natan ed satan ya panaon, tan dakel ed saray 144,000 et apaoli la ed tawen. Saramay wadia ni ed dalin tan ompatey ed panaon tayo et tampol ya paolien ed tawen. Balet karaklan ed saray totoo et paolien ed arapen pian manbilay diad Paraison dalin.

25. Antoy aralen tayo ed ontumbok ya kapitulo?

25 Asingger lan ekalen nen Jehova so patey tan anggapo lan balot so toon ompatey! (Basaen so Isaias 25:8.) Balet antoy gawaen na saramay paolien ed tawen? Ibabaga na Biblia ya nakaiba ira nen Jesus ya manuley ed sakey ya Panarian. Naaralan tayo so nipaakar ed satan ya panarian diad ontumbok ya kapitulo.

^ par. 9 Diad arum iran salaysay na Biblia, nabasa so nipaakar ed arum nin impamaoli, kaiba la ray ugugaw tan mamatatken, lalaki tan bibii, tan Israelita tan dayo. Nabasa iratan diad 1 Arari 17:17-24; 2 Arari 4:32-37; 13:20, 21; Mateo 28:5-7; Lucas 7:11-17; 8:40-56; Gawa 9:36-42; 20:7-12.