Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 8

Anto so Panarian na Dios?

Anto so Panarian na Dios?

1. Anton pikakasi ya kabisado na dakel a totoo so aralen tayo natan?

KABISADO na minilyon ya totoo so pikakasi ya Ama Mi, odino Pikakasi na Katawan. Inusar itan nen Jesus pian ibangat iray disipulo to no panon so pampikasi. Antoy impikasi to? Tan akin ya importante ed sikatayo natan iyan pikakasi?

2. Anto ran taloran importantin bengatla so imbangat nen Jesus ya ipikasi tayo?

2 Imbaga nen Jesus: “Onia sirin so nepeg a pampikasi yo: ‘Ama mi a walad tawen, napasanto komon so ngaran mo. Onsabi la komon so Panarian mo. Nagawa komon so linawam, a singa ed tawen, ontan met diad dalin.’” (Basaen so Mateo 6:9-13.) Akin ya imbangat nen Jesus ya ipikasi tayo iratan ya taloran bengatla?—Nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 20.

3. Antoy kaukolan tayon naamtaan nipaakar ed Panarian na Dios?

3 Naaralan tayo la ya say ngaran na Dios et Jehova. Tan apantongtongan tayo la no antoy gagala na Dios parad totoo tan dalin. Balet antoy tutukoyen nen Jesus sanen imbaga ton: “Onsabi la komon so Panarian mo”? Amtaen tayo no anto so Panarian na Dios, no antoy gawaen na satan, tan no panon a pasantoen na satan so ngaran na Dios.

ANTO SO PANARIAN NA DIOS?

4. Anto so Panarian na Dios, tan siopa so Ari na satan?

4 Angiletneg si Jehova na gobierno ed tawen tan pinili toy Jesus pian magmaliw ya Ari na satan. Satan a gobierno et tinawag na Biblia ya Panarian na Dios. Si Jesus  so “Ari na saray arari tan Katawan na saray katawan.” (1 Timoteo 6:15) Mas dakel so maabig ya nagawaan nen Jesus nen say anggan siopa ya toon manuley, tan si Jesus et mas makapanyari anggano paniibaen ni so amin ya totoon manuley.

5. Iner so kawalaan na gobierno na Dios? Anto so uleyan na satan?

5 Kalabas na 40 agew manlapud inkioli to, pinmawil ed tawen si Jesus. Ag-abayag, sikatoy tinuro nen Jehova bilang Ari na Panarian. (Gawa 2:33) Manlapud tawen, uleyan na gobierno na Dios so interon dalin. (Apocalipsis 11:15) Atan so rason no akin ya tinawag na Biblia so Panarian na Dios bilang ‘Panarian ed tawen.’—2 Timoteo 4:18.

6, 7. Akin ya si Jesus et mas maong nen say anggan siopan toon manuley?

6 Ibabaga na Biblia ya si Jesus et mas maong nen say anggan siopan toon manuley lapud sikato so “alenleneg a walaan na imortal a bilay.” (1 Timoteo 6:16) Amin ya totoon manuley et ompatey, balet si Jesus et agbalot ompatey. Kanian amin ya maong a gawaen nen Jesus parad sikatayo et mansiansia ed andi-anggaan.

7 Ibabaga na propesiya ed Biblia ya si Jesus et patas tan mapangasi ya Ari: “Sikatoy napano na espiritu nen Jehova, say espiritu na karunongan tan pakatalos, say espiritu na pananimbawa tan inkabiskeg, say espiritu na pikakabat tan say takot ed si Jehova. Tan panliketan to so ontakot ed si Jehova. Agto mangukom a base labat ed nanengneng to, odino mangipetek a base labat ed narengelan to. Patas so pangukom to ed saray pobri.” (Isaias 11:2-4) Agta ontan so labay mon manuley?

8. Panon tayon amta ya wala ray kaiba nen Jesus ya manuley?

8 Wala ray totoo ya pinili na Dios ya kaiba nen Jesus a manuley diad gobierno ed tawen. Singa bilang, imbaga nen apostol Pablo ed si Timoteo: “No mantultuloy  itayon mansungdo, sankakaiba itayo met a manuley bilang arari.” (2 Timoteo 2:12) Pigaray kaiba nen Jesus ya manuley bilang arari?

9. Pigaray kaiba nen Jesus ya manuley? Kapigan ginmapo so Dios ya manpili na saray magmaliw ya kabiangan na 144,000?

9 Singa naaralan tayod Kapitulo 7, diad sakey a pasingawey et anengneng nen apostol Juan si Jesus bilang Ari ed tawen ya kaiba toy 144,000 ya arari. Siopa irayan 144,000? Impaliwawa nen Juan ya “akasulat ed saray moling da so ngaran [nen Jesus] tan say ngaran na Ama to.” Tan inyarum to: “Saraya may nantultuloy a tinmumbok ed Kordero [si Jesus] anggan iner so laen to. Sinaliw iraya ed limog na katooan.” (Basaen so Apocalipsis 14:1, 4.) Sarayan 144,000 et matoor ya Kristiano a pinili na Dios ya nakaiba nen Jesus ed tawen a ‘manuley bilang arari ed dalin.’ No ompatey ira, paolien ira ed tawen. (Apocalipsis 5:10) Manlapu lad panaon na saray apostol, manpipili lay Jehova na saray matoor ya Kristiano a magmaliw ya kabiangan na 144,000 ya arari.

10. Akin ya nibagan inar-aro itayo nen Jehova diad impamili tod si Jesus tan saray 144,000 ya manuley ed totoo?

10 Inar-aro itayo nen Jehova kanian inyuksoy to ya wala ray totoon kaiba nen Jesus ya manuley. Magmaliw ya maong a manuley si Jesus ta natatalosan to itayo. Asali toy nambilay bilang too tan asali toy nanirap. Imbaga nen Pablo ya amta nen Jesus iray nalilikna tayo, “makapilikna ed saray kakapuyan tayo,” tan “asali to so amin a klase na subok a nasasali tayo.” (Hebreo 4:15; 5:8) Asali met na 144,000 so nambilay bilang too. Nilabanan da met so ag-inkaperpekto tan asali day nansakit. Kanian makaseguro tayo ya natalosan nen Jesus tan saray kaiba ton 144,000 iray liknaan tayo, pati saray kakapuyan ya lalabanan tayo.

 ANTOY GAWAEN NA PANARIAN NA DIOS?

11. Akin ya imbangat nen Jesus iray disipulo to ya ipikasi dan nagawa so linawa na Dios ed tawen?

11 Imbangat nen Jesus iray disipulo to ya ipikasi dan nagawa so linawa na Dios ed tawen. Akin? Naaralan tayod Kapitulo 3 ya nanrebelde ed si Jehova si Satanas a Diablo. Kayari na impanrebelde to, inabuloyan nen Jehova si Satanas tan saray rebelden anghel, odino saray demonyo, ya mansiansia ed tawen. Kanian aliwan amin ya walad tawen et manggagawa na linawa na Dios. Diad Kapitulo 10, naaruman so amta tayo nipaakar ed si Satanas tan saray demonyo.

12. Anton duaran importantin nagawa so abitla ed Apocalipsis 12:10?

12 Ipapaliwawa na Biblia ya agmanbayag kayarin itrono si Jesus bilang Ari na Panarian na Dios, sikatoy miguerra ed si Satanas. (Basaen so Apocalipsis 12:7-10.) Abitla ed bersikulo 10 so duaran importantin nagawa. Onggapon manuley si Jesus bilang Ari ed Panarian na Dios, tan manlapud tawen et ibantak tod dalin si Satanas. Amtaen tayo ray paneknek ya agawa la iraya.

13. Antoy agawa ed tawen nen imbantak ed dalin si Satanas?

13 Adeskribe ed Biblia so liket na saray matoor ya anghel nen imbantak manlapud tawen si Satanas tan saray demonyo to. Nabasa tayo: “Manliket kayo katawenan tan sikayo ran manaayam ditan!” (Apocalipsis 12:12) Talagan mareen la ed tawen tan walay pankakasakey lapud amin lan wadman et manggagaway linawa na Dios.

Manlapu nen imbantak si Satanas tan saray demonyo to, linmoor so paniirap diad dalin. Asingger lan manampot iyan paniirap

14. Antoy agawa nen imbantak ed dalin si Satanas?

14 Duma balet so situasyon ed dalin. Makapataktakot  iray naeeksperiensya na totoo ‘lapud linmeksab so Diablo’ tan “agaylay pasnok to, ta amta ton antikey lay panaon to.” (Apocalipsis 12:12) Agaylay pasnok nen Satanas. Manlapud tawen et sikatoy imbantak ed dalin, tan amta ton asingger lay pakaderal to. Kanian gagawaen toy amin a paraan pian say interon dalin et magmaliw ya magulo, maermen, tan mairap.

15. Antoy gagala na Dios parad dalin?

15 Ag-anguman so gagala na Dios parad dalin. Labay ton manbilay na andi-anggaan iray perpekton totoo diad paraison dalin. (Salmo 37:29) Panon itan ya nagawaan na Panarian na Dios?

16, 17. Antoy ibabaga na Daniel 2:44 nipaakar ed Panarian na Dios?

16 Oniay ibabaga na propesiya ed Daniel 2:44: “Diad saray agew na saratan ya arari, say Dios na tawen et mangiletneg na panarian ya agbalot naderal. Tan sayan panarian et agniiter ed anggan siopan totoo. Buyaken tan panganggaen to irayan amin a panarian, tan saya labat so mansiansia ed andi-anggaan.” Antoy naaralan tayod sayan propesiya nipaakar ed Panarian na Dios?

17 Unona, say Panarian na Dios et onggapo ya manuley “diad saray agew na saratan ya arari.” Kabaliksan na satan ya wala ni ray arum ya gobierno a manuuley diad dalin no onggapon manuley so Panarian. Komadua, say Panarian na Dios et mansiansia ed andi-anggaan tan agbalot nasalatan na sananey a gobierno. Tan komatlo, man-guerra so Panarian na Dios tan saray gobierno na sayan mundo. Manalo so Panarian na Dios tan satan labat so gobierno ya manuley ed interon mundo. Diad satan et panliketan na totoo so sankaabigan ya gobierno ya agda nin balot asali.

18. Antoy tawag ed sampot ya guerra na Panarian na Dios tan saray gobierno na sayan mundo?

 18 Antoy nagawa antis ya man-guerra so Panarian na Dios tan saray gobierno na sayan mundo? Antis ya nagawa so sampot a guerra, ya tatawagen ya Armagedon, impluensyaan na saray demonyo iray “arari na interon dalin, pian tiponen da ra ed guerra a nagawa ed baleg ya agew na Dios a Makapanyarin-amin.” On, kalabanen na saray gobierno na totoo so Panarian na Dios.​—Apocalipsis 16:14, 16; nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 10.

19, 20. Akin ya kaukolan tayoy Panarian na Dios ya manuley ed interon dalin?

19 Akin ya kaukolan tayo so Panarian na Dios? Walay taloran rason. Unona, makasalanan itayo, kanian mansakit tan ompatey tayo. Ibabaga na Biblia ya diad uley na Panarian na Dios, manbilay tayo na andi-anggaan. Oniay ibabaga na Juan 3:16: “Ontan lay panangaro na Dios ed mundo ya inter to so bogbogtong ya Anak to, pian kada sakey a mangipapanengneng na pananisia ed sikato et agnaderal noagta nawalaan na bilay ya andi-anggaan.”

20 Say komaduan rason no akin ya kaukolan tayoy Panarian na Dios et lapud apaliberan itayo na mauges ya totoo. Dakel so mantitila, mansasaol, tan imoral. Anggapoy nagawaan tayo pian ekalen iratan, balet say Dios so mangekal ed saratan. Saray totoon ag-ontutundan manggaway mauges et naderal diad Armagedon. (Basaen so Salmo 37:10.) Say komatlon rason no akin ya kaukolan tayo so Panarian na Dios et lapud maruksa tan kurakot iray gobierno na too tan agda niiter so permanentin solusyon ed saray problemad mundo. Agda tutulongan iray totoo ya unoren so Dios. Ibabaga na Biblia ya “say  too et uuleyan toy kapara ton too diad pankaugsan to.”​—Eclesiastes 8:9.

21. Antoy gawaen na Panarian na Dios pian seguradon nagawa so linawa na Dios diad dalin?

21 Kayari Armagedon, seguroen na Panarian na Dios ya nagawa so linawa na Dios diad dalin. Singa bilang, ekalen toy Satanas tan saray demonyo to. (Apocalipsis 20:1-3) Anggapo lay mansakit tan ompatey. Lapud dondon, amin ya matoor a totoo et manbilay na andi-anggaan diad Paraiso. (Apocalipsis 22:1-3) Pasantoen na Panarian so ngaran na Dios. Antoy labay ya ibaga na satan? No manuley lay gobierno na Dios diad dalin, pagalangan na amin ya totoo so ngaran nen Jehova.​—Nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 21.

KAPIGAN NAGMALIW YA ARI SI JESUS?

22. Panon tayon amta ya agni nagmaliw ya Ari si Jesus nen wadiad dalin odino kayarin mismo na inkioli to?

22 Imbangat nen Jesus ya ipikasi na saray disipulo to: “Onsabi la komon so Panarian mo.” Kanian mapatnag ed satan ya dia nid arapen so isabi na gobierno na Dios. Iletneg nin unona nen Jehova so gobierno to tan itrono ton Ari si Jesus. Kasin tampol a nagmaliw ya Ari si Jesus  kapawil tod tawen? Andi, nanalagar ni. Ag-abayag kayari inkioli nen Jesus, impalinew iya nen Pedro tan Pablo nen inyaplika da ed si Jesus so propesiya ed Salmo 110:1. Diad satan ya propesiya et oniay imbaga nen Jehova: “Yurong kad nikawanan ko anggad iyan ko ray kakabusol mo a toonan na saray salim.” (Gawa 2:32-35; Hebreo 10:12, 13) Panon kabayag so panalagar nen Jesus antis ya itrono nen Jehova bilang Ari?

Seguroen na Panarian na Dios ya nagawa so linawa na Dios diad dalin

23. (a) Kapigan ginmapo si Jesus ya nanuley bilang Ari ed gobierno na Dios? (b) Antoy aralen tayod ontumbok ya kapitulo?

23 Dakel a taon antis na 1914, atalosan na sakey a grupo na matoor iran Kristiano ya importante itan a taon ed propesiya na Biblia. Paneknekan na saray agawa ed mundo manlapu nen 1914 ya dugay pakatalos da. Ginmapo si Jesus ya manuley bilang Ari ed satan ya taon. (Salmo 110:2) Ag-abayag kayari na satan, imbantak ed dalin si Satanas, tan natan et “antikey lay panaon to.” (Apocalipsis 12:12) Diad ontumbok ya kapitulo, amtaen tayo ray arum nin paneknek ya manbibilay tayo lad satan ya panaon. Naaralan tayo met ya asingger lan gawaen na Panarian na Dios so linawa To diad dalin.​—Nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 22.