Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 6

Iner so Laen Tayo no Ompatey Tayo?

Iner so Laen Tayo no Ompatey Tayo?

1-3. Anto ray itetepet na totoo nipaakar ed patey, tan antoy ebat na saray relihyon ed saratan?

INSIPAN na Biblia ya onsabi panaon et “anggapo lay patey.” (Apocalipsis 21:4) Diad Kapitulo 5, naaralan tayo ya lapud dondon et sarag tayoy manbilay na andi-anggaan. Balet ompapatey ni ray totoo natan. (Eclesiastes 9:5) Kanian say sakey ed saray tepet tayo et ‘Antoy nagawad sikatayo no ompatey itayo?’

2 Say ebat ed satan et importante ed sikatayo lalo la no walay inatey ya inar-aro tayo. Nayarin iisipen tayo: ‘Iner lay kawalaan to? Kasin babantayan to tayo? Kasin natulongan to tayo? Kasin napinengnengan tayo lamet?’

3 Nanduruma so ebat na saray relihyon ed saratan ya tepet. Ibabangat na arum a relihyon ya no maong ka ya too, onla kad tawen, balet no mauges ka, napoolan kad impierno. Ibabaga met na arum ya no ompatey ka, magmaliw kan espiritu tan nakaibam iray inatey lan kapamilyam. Tan wala ray mangibabaga ya no inatey ka tan naukom ka la, iyanak ka lamet, odino nabilay ka lamet balet diad duma lan laman, nayarin diad sananey a too odino sakey ya ayep.

4. Anton saksakey ya ideya so ibabangat na saray relihyon nipaakar ed patey?

4 Singa mandurumaan so ibabangat na saray relihyon. Balet amin da lawari et ibabangat day saksakey ya ideya. Ibabangat da ya no ompatey so too, walay onsian ed sikato ya tuloytuloy ya mabilay. Kasin tua itan?

 INER SO LAEN TAYO NO OMPATEY TAYO?

5, 6. Antoy nagawad sikatayo no ompatey itayo?

5 Amta nen Jehova no antoy nagawa ed sikatayo no ompatey tayo, tan imbaga to ya no ompatey so sakey a too, manampot lay bilay to. Say patey et kabaliktaran na bilay. Kanian no ompatey so sakey ya too, anggapoy espiritu to ya walaan na liknaan tan memorya to ya tuloytuloy a mabilay ed arum a pasen. * No ompatey tayo, agtayo la makanengneng, makarengel, tan makapannonot.

6 Insulat nen Arin Solomon ya “saray inatey et anggapon balot so amta ra.” Saray inatey et agda la nayariay mangaro o manbusol, tan “anggapo so kimey odino plano odino kakabatan odino karunongan diad Lubok.” (Basaen so Eclesiastes 9:5, 6, 10.) Tan diad Salmo 146:4, ibabaga na Biblia ya no ompatey so sakey, ompatey met so “nonot to.”

NO ANTOY IMBAGA NEN JESUS NIPAAKAR ED PATEY

Pinalsa nen Jehova iray totoo pian manbilay na andi-anggaan diad dalin

7. Antoy imbaga nen Jesus nipaakar ed patey?

7 Nen inatey so kaaro ton si Lazaro, imbaga nen Jesus ed saray disipulo to: “Say kaaro tayon si Lazaro et naugip.” Balet agkabaliksan na satan ya manpapainawa labat si Lazaro. Inyarum nen Jesus: “Inatey lay Lazaro.” (Juan 11:11-14) Kanian diad satan et inkompara nen Jesus so patey ed ugip. Ag-imbaga nen Jesus ya si Lazaro et linmad tawen odino kaiba to la ray inaatey ya kapamilya to. Tan agto imbaga ya si Lazaro et maniirap ed impierno odino niyanak lamet bilang sananey ya too odino sakey ya ayep. Say labay ton ibaga, singa araldalem so ugip nen Lazaro. Inkompara na arum ya teksto so patey ed aralem ya ugip. Ibabaga  na Biblia ya nen pinatey si Esteban, “sikatoy naugip ed patey.” (Gawa 7:60) Insulat met nen apostol Pablo ya saray arum ya Kristiano et “naugip lad patey.”​—1 Corinto 15:6.

8. Akin ya nibaga tayon agpinalsa na Dios iray totoo ya ompatey lanlamang?

8 Kasin pinalsa na Dios si Adan tan Eva ya ompatey lanlamang? Andi! Pinalsa ira nen Jehova ya maliket a manbilay na andi-anggaan ya perpektoy laman da. Nen ginawa nen Jehova iray totoo, inikdan to ray pilalek ya manbilay na andi-anggaan. (Eclesiastes 3:11) Aglabay na atateng ya nanengneng ya ontatken tan ompatey iray ananak da, tan ontan met so nalilikna nen Jehova ed sikatayo.  Balet no pinalsa na Dios iray totoo pian manbilay na andi-anggaan, akin balet et ompapatey iray totoo?

AKIN ET OMPAPATEY IRAY TOTOO?

9. Akin ya samay ganggan ya inter nen Jehova ed si Adan tan Eva et aliwan mairap ya unoren?

9 Diad hardin na Eden et imbaga nen Jehova ed si Adan: “Manlapud amin a kiew ed hardin et nayarian moy mangan na bunga anggad napesel ka. Balet agka nepeg a mangay bunga na kiew na pikakabat ed maong tan mauges, ta diad agew a pangan mo ed satan et seguradon ompatey ka.” (Genesis 2:9, 16, 17) Satan ya malinew ya ganggan et aliwan mairap ya unoren, tan walay kanepegan nen Jehova ya ibaga ed si Adan tan Eva no antoy maong tan mauges. No unoren day Jehova, nipanengneng dad sikato ya rerespetoen day autoridad to. Nipanengneng da met ya talagan aapresyaen day amin ya inter tod sikara.

10, 11. (a) Panon ya inimpluensyaan nen Satanas si Adan tan Eva? (b) Akin ya anggapoy nibaraan nen Adan tan Eva ed ginawa ra?

10 Makapaermen ta pinili nen Adan tan Eva ya ag-unoren si Jehova. Imbaga nen Satanas ed si Eva: “Talaga ta’n imbaga na Dios ya agkayo nepeg a mangay bunga na amin a kiew ed hardin?” Inmebat si Eva: “Nayarian mi mangay bunga na saray kiew ed hardin. Balet oniay inkuan na Dios nipaakar ed bunga na kiew a walad pegley na hardin: ‘Agkayo nepeg a mangan ed satan, andi, agyo nepeg a diwiten itan; ta no ontan so gawaen yo, ompatey kayo.’”—Genesis 3:1-3.

11 Insan imbaga nen Satanas: “Seguradon agkayo ompatey. Ta amta na Dios a diad mismon agew a pangan yo ed satan et nalukasan iray mata yo tan magmaliw kayon singa Dios, ya amta yoy maong tan mauges.” (Genesis 3:4-6) Labay nen Satanas ya isipen nen Eva ya sarag toy mandesisyon no antoy maong tan mauges. Ontan met, tinilaan nen Satanas si Eva nipaakar ed no antoy nagawa  no agto unoren so ganggan. Imbaga nen Satanas ya ag-ompatey si Eva, kanian angan na bunga na kiew si Eva tan inikdan to met so asawa to. Amta nen Adan tan Eva ya ingganggan ira nen Jehova ya agmangan na bunga. Nen angan ira, nandesisyon iran ag-unoren so duga tan malinew ya ganggan. Lapud angan ira, impanengneng da ya agda rerespetoen so maaron Ama ra ed tawen. Anggapoy nibaraan dad satan ya ginawa ra!

12. Akin ya makapadismaya so ag-impangunor nen Adan tan Eva ed si Jehova?

12 Talagan makapadismaya so ag-impanrespeto na inmunan atateng tayo ed amalsa ed sikara! Antoy naliknam no ginawam so anggaay nayarian mon pabalegen iray ananak mo balet ta nanrebelde rad sika tan kabaliktaran na igaganggan mo so ginawa ra? Agta nasakitan ka?

Si Adan et nanlapud dabok, tan pinmawil ed dabok

13. Antoy labay ya ibaga na samay imbaga nen Jehova ya “ompawil ka ed dabok”?

13 Nen ag-inunor nen Adan tan Eva so Dios, pinerdi day pankanawnawan manbilay na andi-anggaan. Imbaga nen Jehova ed si Adan: “Lapud dabok ka, ompawil ka ed dabok.” (Basaen so Genesis 3:19.) Kanian nen nankasalanan si Adan, sikatoy inatey tan nagmaliw lamet ya dabok a singa nen antis ya palsaen. Anggapo lay bilay to tan agnagmaliw ya espiritu.​—Genesis 2:7.

14. Akin ya ompapatey iray totoo?

14 No inunor komon nen Adan tan Eva so Dios, mabilay ni ra natan. Balet  nen agda inunor so Dios, nankasalanan ira, tan ag-abayag et inatey ira. Say kasalanan et singa graben sakit ya atawir tayod saray inmunan atateng tayo. Amin ya totoo et niyanak ya makasalanan, kanian ompapatey ira. (Roma 5:12) Balet aliwan satan so gagala na Dios parad totoo. Agbalot labay na Dios ya ompatey iray totoo, tan diad Biblia, say patey et tinawag ya “kabusol.”​—1 Corinto 15:26.

SAY KATUAAN SO MANGIBULOS ED SIKATAYO

15. Panon itayon ibulos na katuaan nipaakar ed patey?

15 Say katuaan nipaakar ed patey so mangibulos ed sikatayo ed dakdakel ya lingon bangat. Ibabangat na Biblia ya saray inatey et agla makaliknay sakit o ermen. Agtayo ra nakatongtong tan agda tayo met nakatongtong. Agtayo natulongan iray inatey tan agda tayo met natulongan. Agda tayo nasakitan, kanian agtayo ra nepeg ya takotan. Balet ibabaga na dakel ya relihyon ya saray inaatey et mabilay ed arum ya pasen tan natulongan tayo ra no manbayar tayo ed pari odino arum nin lider na relihyon parad misa o dasal. Balet no amta tayoy katuaan nipaakar ed patey, ag-itayo naloko na saratan ya katilaan.

16. Anton katilaan nipaakar ed inaatey so ibabangat na dakel a relihyon?

16 Uusaren nen Satanas so palson relihyon pian tilaan itayo tan panisiaen ya saray inatey et mabilay ni. Singa bilang, ibabangat na arum ya relihyon ya no ompatey tayo, walay onsian ed sikatayo ya tuloytuloy a mabilay ed arum ya pasen. Kasin ontan so ibabangat na relihyon mo, odino kasin say ibabangat da et say ibabaga na Biblia nipaakar ed saray inaatey? Manguusar si Satanas na saray katilaan pian iyarawi iray totoo ed si Jehova.

17. Akin ya insulto ed si Jehova so bangat ya popoolan iray totoo ed impierno?

17 Makapabigla so ibabangat na dakel a relihyon. Singa  bilang, wala ray mangibabangat ya saray mauges ya totoo et tuloytuloy ya napoolan diad impierno. Satan ya katilaan et insulto ed si Jehova. Agton balot iyabuloy ya manirap iray totoo diad ontan ya paraan! (Basaen so 1 Juan 4:8.) Antoy naliknam no walay toon poolan toy lima na ugaw pian dusaen to? Seguradon ibagam ya sikatoy maruksan maong. Agmo labay ya nakaaro itan ya too. Ontan ya mismo so labay nen Satanas ya nalikna tayo ed si Jehova!

18. Akin ya agtayo nepeg a takotan iray inaatey?

18 Wala ray relihyon ya mangibabagan no ompatey iray totoo, magmaliw iran espiritu. Ibabangat na saratan ya relihyon ya kaukolan tayon respetoen tan takotan ni ingen iray espiritu ta sarag day magmaliw ya makapanyarin kaaro o makapataktakot ya kalaban. Dakel ya totoo so manisia ed satan ya katilaan. Antakot iray totoo ed inaatey, kanian dadayewen da ra imbes ya si Jehova. Tandaan ya saray inaatey et anggapo lay pakalikna o pakalikas da kanian agtayo ra nepeg ya takotan. Si Jehova so amalsa ed sikatayo. Sikato so tuan Dios, tan sikato labat so nepeg tayon dayewen.​—Apocalipsis 4:11.

19. Akin ya importantin amta tayoy katuaan nipaakar ed patey?

19 No amta tayoy katuaan nipaakar ed patey, nibulos itayo ed saray katilaan ya ibabangat na saray relihyon. Tan satan ya katuaan so ontulong ed sikatayon natalosan iray balibalin sipan nen Jehova nipaakar ed bilay tayo tan ed arapen tayo.

20. Antoy aralen tayod ontumbok ya kapitulo?

20 Nensaman, oniay intepet na lingkor na Dios ya si Job: “No ompatey so sakey a too, nabilay lamet kasi?” (Job 14:14) Talaga kasin posible ya nabilay so toon inatey la? Say ebat na Dios a walad Biblia et makapaliket. Naamtaan tayo itan diad ontumbok ya kapitulo.

^ par. 5 Papanisiaan na arum ya walay kamarerwa odino espiritu ya onsian tan tuloytuloy ya mabilay no ompatey so too. Parad arum nin detalye, nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 17 tan 18.