Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 10

Say Katuaan Nipaakar ed Saray Anghel

Say Katuaan Nipaakar ed Saray Anghel

1. Akin ya kaukolan tayon naamtaan so nipaakar ed saray anghel?

LABAY nen Jehova ya naamtaan tayoy nipaakar ed pamilya to. Saray anghel et kaiba ed pamilya na Dios. Diad Biblia et tinawag iran “ananak na Dios.” (Job 38:7) Antoy gagawaen na saray anghel? Panon dan tinulongan iray totoo nensaman? Tan kasin natulongan da tayo natan?​—Nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 8.

2. Iner so nanlapuan na saray anghel? Panon karakel iray anghel?

2 Kaukolan tayon naamtaan no iner so nanlapuan na saray anghel. Ibabaga na Colosas 1:16 ya kayarin pinalsa nen Jehova si Jesus, “apalsa so amin ni ran bengatlan walad tawen tan walad dalin.” Kaiba ed saratan iray anghel. Panon karakel iray anghel? Ibabaga na Biblia ya nilasus milyon iray anghel.​—Salmo 103:20; Apocalipsis 5:11.

3. Antoy ibabaga na Job 38:4-7 nipaakar ed saray anghel?

3 Ibabangat met na Biblia ya pinalsa nen Jehova iray anghel antis ton pinalsa so dalin. Antoy alikna na saray anghel nen anengneng day dalin? Ibabaga na libro na Job ya malikeliket ira. Sakey iran pamilya ya maapit ed sakey tan sakey diad panlilingkor da ed si Jehova.​—Job 38:4-7.

TUTULONGAN NA SARAY ANGHEL IRAY TOTOO NA DIOS

4. Panon tayon amta ya interesado iray anghel ed saray totoo?

4 Nensaman ni et interesado lan maong iray anghel ed saray totoo, tan no panon ya nagawa so gagala na Dios parad dalin tan ed totoo. (Proverbio 8:30, 31; 1 Pedro  1:11, 12) Seguradon maer-ermen ira nen nanrebelde si Adan tan Eva. Tan mas maermen ira natan ta nanenengneng dan dakdakel so totoon agmanguunor ed si Jehova. Balet no walay magbabawi tan ompawil ed Dios, malikeliket iray anghel. (Lucas 15:10) Iimanoen a maong na saray anghel iray manlilingkor ed Dios. Uusaren nen Jehova iray anghel pian tulongan tan protektaan iray lingkor to diad dalin. (Hebreo 1:7, 14) Nengnengen tayoy pigaran alimbawa.

“Imbaki na Dios ko so anghel to pian pepetan toy sangi na saray leon.”​—Daniel 6:22.

5. Panon ya tinulongan na saray anghel iray lingkor na Dios nensaman?

 5 Angibaki si Jehova na duaran anghel ya ontulong ed si Lot tan say pamilya to pian makaliktar irad pakaderal na saray syudad na Sodoma tan Gomorra. (Genesis 19:15, 16) Kalabas na nilasus ya taon, si propetan Daniel et imbuntok ed ungib na saray leon, balet agsinakitan na saray leon lapud ‘imbaki na Dios so anghel to pian pepetan so sangi na saray leon.’ (Daniel 6:22) Nen apriso si apostol Pedro, angibaki si Jehova na anghel a mangibulos ed sikato. (Gawa 12:6-11) Nen wadiad dalin si Jesus, tinulongan met na saray anghel. Singa bilang, kayari na impanpabautismo to, “nanlingkor iray anghel ed sikato.” (Marcos 1:13) Insan nen antis ya pateyen si Jesus, walay anghel ya “amabiskeg ed sikato.”​—Lucas 22:43.

6. (a) Panon tayon amta ya tutulongan na saray anghel iray totoo na Dios natan? (b) Anto ran tepet so ebatan tayo?

6 Agla manpapanengneng iray anghel ed saray totoo. Balet uusaren ni ran siansia na Dios pian tulongan iray lingkor to. Ibabaga na Biblia: “Say anghel nen Jehova et babantayan to iramay ontatakot ed Sikato, tan isasalba to ra.” (Salmo 34:7) Akin ya kaukolan tayoy tulong da? Lapud wala ray makapanyarin kalaban ya labay da tayon ipeligro. Siopa ira? Iner so nanlapuan da? Anto ray gagawaen da pian ipeligro itayo? Pian naebatan iratan, nengnengen tayoy agawa ag-abayag kayarin pinalsa si Adan tan Eva.

SARAY AGNANENGNENG YA KALABAN TAYO

7. Antoy resulta na panamalikdo nen Satanas ed saray totoo?

7 Naaralan tayod Kapitulo 3 ya nanrebelde ed Dios so sakey ya anghel tan labay ton sikato so manuley. Sikatoy tinawag na Biblia ya Satanas a Diablo. (Apocalipsis 12:9) Labay nen Satanas ya manrebelde met ed Dios so arum. Apalikdo toy Eva, tan manlapu lad saman, dakdakel nin  totoo so apalikdo to. Balet, wala ray nansiansian matoor ed si Jehova, singa si Abel, Enoc, tan Noe.​—Hebreo 11:4, 5, 7.

8. (a) Panon ya nagmaliw a demonyo iray arum ya anghel? (b) Antoy ginawa na saray demonyo pian makaliktar irad Delap?

8 Diad panaon nen Noe, wala ray anghel ya nanrebelde tan tinaynan day ayaman da ed tawen pian manbilay ed dalin bilang totoo. Akin? Ibabaga na Biblia ya labay day nawalaan na asawa. (Basaen so Genesis 6:2.) Balet agmanepeg iman parad saray anghel. (Judas 6) Singa saraman ya mauges ya anghel, dakel met ya totoo ed saman a panaon so nagmaliw ya mauges tan maruksa. Kanian nandesisyon si Jehova ya deralen iray mauges ya totoo panamegley na Delap ed interon dalin. Balet inliktar to ray matoor ya lingkor to. (Genesis 7:17, 23) Pian makaliktar iray mauges ya anghel, pinmawil irad tawen. Diad Biblia, saraman ya mauges ya anghel et tinawag ya demonyo. Pinili day onsuporta ed impanrebelde nen Satanas, kanian say Diablo so nagmaliw ya manuley da.​—Mateo 9:34.

9. (a) Antoy agawa ed saray demonyo nen pinmawil irad tawen? (b) Antoy ontumbok ya amtaen tayo?

9 Lapud rebelde iray demonyo, agla ra inawat nen Jehova bilang kapamilya to. (2 Pedro 2:4) Agla nayarian na saray demonyo so magmaliw ya too, balet anggad natan et ‘ibabalang day interon mundo.’ (Apocalipsis 12:9; 1 Juan 5:19) Amtaen tayo no panon dan ibabalang odino papalikdoen so dakel a totoo.​—Basaen so 2 Corinto 2:11.

NO PANON YA PAPALIKDOEN NA SARAY DEMONYO IRAY TOTOO

10. Panon ya papalikdoen na saray demonyo iray totoo?

10 Dakdakel so uusaren na saray demonyo pian palikdoen iray totoo. Sasalien na totoo so mitongtong ed saray demonyo balanglan direkta odino panamegley na arum, singa saray albularyo odino espiritista. Say tawag ed satan et demonismo  odino espiritismo. Balet igaganggan itayo na Biblia ya nepeg tayon arawian so amin ya walay koneksion tod saray demonyo. (Galacia 5:19-21) Akin? Saray demonyo et singa ra managpatit na ayep, ya manguusar na nanduruman patit pian napalikdo tan nakontrol da ray totoo.​—Nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 26.

11. Anto so panagparles, tan akin et nepeg tayon arawian itan?

11 Say panagparles o panaghula et sakey ed saray panamalikdo ya uusaren na saray demonyo. Atan imay pangusar na pakayarin iiter kuno na saray misteryoson espiritu pian naamtaan so nagawad arapen odino saray bengatlan ag-amta. Gagawaen iya na arum diad inengneng ed saray bitewen, pananap na saray tanda, pangusar na baraha parad panagparles, pangusar na bolan kristal, odino panagpalar. Iisipen na dakel a totoo ya agmet mauges iratan, balet aliwan tua itan. Mapeligron maong iratan. Singa bilang, ipapanengneng na Biblia ya mankakomplot iray demonyo tan managparles. Diad Gawa 16:16-18, nabasa tayo so nipaakar ed “sakey a demonyo na panagparles” ya sinmelep ed sakey ya bii kanian sarag toy ‘manparles.’ Nen pinapaway nen apostol Pablo imay demonyo, agla sarag na samay bii so manparles.

12. (a) Akin et mapeligron maong so pitongtong ed saray inaatey? (b) Akin et agmibibiang iray lingkor na Dios ed saray kustombre ya walay koneksion tod saray demonyo?

12 Wala ni patit ya uusaren na saray demonyo pian palikdoen iray totoo. Sasalien dan panisiaen iray totoo ya nayari nin nakatongtong iray inaatey, tan saray inaatey et manbibilay ni kuno ed arum ya pasen tan sarag da tayon katongtongen o sakitan. Singa bilang, say sakey ya inateyan na kaaro odino kanayon et nayarin onlad sakey ya espiritista, ya mangibabagan sarag to kunoy mitongtong ed samay inatey. Nayarin mangibaga imay espiritista na impormasyon nipaakar ed samay inatey ya  kaaro o kanayon, tan ompan sarag to ni ingen so mansalita ya kaboses na samay inatey. (1 Samuel 28:3-19) Dakel ed saray kustombre no walay inatey et nanlapu met ed pananisia na totoo ya saray inatey et manbibilay ni ed arum ya pasen. Kaiba ed saya iray padasal tan panhanda parad inatey, anibersaryo na impatey, pan-atang parad inatey, odino saray ritual ed panaglamay. No agmibiang iray tuan Kristiano ed sarayan kustombre, ompan balawen, insultoen, odino busolen ira na saray kapamilya o kakaabay da. Balet amta na saray tuan Kristiano ya saray inatey et agla manbibilay ed arum ya pasen. Agla ran balot napitongtongan, tan agda tayo sarag ya sakitan. (Salmo 115:17) Kaukolan tayoy manalwar. Agtayo nepeg ya salien a katongtongen iray inaatey odino saray demonyo tan agtayo mibiang ed anggan anton kustombre ya walay koneksion tod saray demonyo.​—Basaen so Deuteronomio 18:10, 11; Isaias 8:19.

13. Antoy asarag ya gawaen na saray datin natatakot ed saray demonyo?

13 Aglabat papalikdoen na saray demonyo iray totoo noagta tataktakoten da met ira. Diad panaon tayo, amta nen Satanas tan saray demonyo to ya “antikey lay panaon” antis iran ekalen na Dios diad dalin, kanian mas maruksa ra tan mamapasya ran maong. (Apocalipsis 12:12, 17) Anggaman ontan, alabanan na nilibon totoo so datin takot da ed saray demonyo. Panon dan alabanan itan ya takot da?

IPULISAY TAN ARAWIAN IRAY DEMONYO

14. Singa saray Kristiano nen inmunan siglo, antoy gawaen tayo pian naarawian tayo ray demonyo?

14 Ibabaga na Biblia no panon ya ipulisay tan arawian iray demonyo. Singa bilang, wala ray taga syudad na Efeso ya datin mitotongtong ed saray demonyo antis dan naamtaan so katuaan. Antoy ginawa da pian naarawian da  ray demonyo? Ibabaga na Biblia: “Dakel ed saramay datin manmamahiko et tinipon da ray libro ra tan pinoolan dad arapan na amin.” (Gawa 19:19) Lapud labay day magmaliw ya Kristiano, dineral day amin ya libro da nipaakar ed mahiko. Ontan met so nepeg ya gawaen na saray malabay ya manlingkor ed si Jehova. Kaukolan dan ipulisay so amin ya bengatlan walay koneksion to ed saray demonyo. Kaiba ed satan iray libro, magasin, horoscope, pelikula, musika, games, tan pati saray poster o litrato a mangipapanengneng ya singa aliwan mauges noagta makapaliket iray mahiko, demonyo, odino misteryoson pakapanyari. Kaiba met ed satan iray bengatlan isusulong na totoo pian naprotektaan ira kuno ed mauges, singa saray anting-anting odino pampasuerte.​—1 Corinto 10:21.

15. Anto ni ray kaukolan tayon gawaen pian nipulisay tayoy Satanas tan saray demonyo?

15 Kalabas na pigaran taon kayarin pinoolan na saray taga Efeso iray libro da nipaakar ed mahiko, insulat nen apostol Pablo ya kaukolan da nin siansia so ‘mipuligesgesan’ tan labanan iray “armada na mauges ya espiritu.” (Efeso 6:12) On, anggano pinoolan da la ray libro da, guguloen ni ra na saray demonyo. Kanian anto ni kaukolan dan gawaen? Imbaga nen Pablo: “Ala yoy baleg a samper na pananisia, a diad panamegley na satan et naerep yoy amin a mandarlang a pana na samay mauges.” (Efeso 6:16) No panon ya proprotektaan na samper so sakey ya sundalo legan na guerra, protektaan itayo met na pananisia tayo. No mabiskeg so pananisia tayo ya protektaan itayo nen Jehova, nasarag tayon ipulisay si Satanas tan saray demonyo.​—Mateo 17:20.

16. Panon tayon napabiskeg so pananisia tayod si Jehova?

16 Panon tayon napabiskeg so pananisia tayod si Jehova? Kaukolan tayon inagew-agew ya basaen so Biblia tan aralen tayoy manmatalek ya protektaan to tayo. No mabiskeg  so talek tayod si Jehova, ag-itayo sarag ya ipeligro nen Satanas tan saray demonyo.​—1 Juan 5:5.

17. Anto ni kaukolan tayon gawaen pian naprotektaan itayo ed saray demonyo?

17 Anto ni kaukolan ya gawaen na saray Kristiano ed Efeso? Manaayam irad syudad ya maksil so impluensya na saray demonyo. Kanian imbaga nen Pablo ed sikara: “Mantultuloy kayon manpikasi ed amin a pankanawnawa.” (Efeso 6:18) Kaukolan dan kerewen ed si Jehova ya lanang to ran protektaan. Sikatayo balet ey? Manaayam tayo met ed mundon maksil so impluensya na saray demonyo. Kanian kaukolan tayo met ya kerewen ed si Jehova ya protektaan to tayo, tan kaukolan tayon usaren so ngaran to no manpikasi tayo. (Basaen so Proverbio 18:10.) No itultuloy tayon kerewen ed si Jehova ya iliktar to tayo ed si Satanas, ebatan nen Jehova iray pikakasi tayo.​—Salmo 145:19; Mateo 6:13.

18, 19. (a) Antoy gawaen tayo pian manalo tayo ed pilalaban tayod si Satanas tan saray demonyo? (b) Anton tepet so naebatan diad ontumbok ya kapitulo?

18 No ekalen tayod bilay tayo so amin ya bengatlan walay koneksion tod saray demonyo tan manmatalek tayo ya protektaan itayo nen Jehova, nasarag tayon ipulisay si Satanas tan saray demonyo. Agtayo ra nepeg ya takotan. (Basaen so Santiago 4:7, 8.) Mas makapanyari si Jehova nen saray demonyo. Dinusa to ra diad panaon nen Noe, tan diad arapen et deralen to ra. (Judas 6) Tandaan, agtayo bukbukor diad pilalaban tayo. Uusaren nen Jehova iray anghel to pian protektaan itayo. (2 Arari 6:15-17) Makapanmatalek tayo ya diad tulong nen Jehova, manalo tayo ed pilalaban tayod si Satanas tan saray demonyo.​—1 Pedro 5:6, 7; 2 Pedro 2:9.

19 Balet no si Satanas tan saray demonyo so panlalapuan na graben irap, akin ya agni ra dineral na Dios? Naebatan itan diad ontumbok ya kapitulo.