Unona ed Saray Taga Corinto 4:1-18

  • Liwawa na maong a balita (1-6)

    • Abulag so kanonotan na saray agmananisia (4)

  • Kayamanan ed saray pananginan a gawad pitek (7-18)

4  Kanian lapud sayan ministeryo ya impabtang ed sikami unong ed panangasi ya impanengneng ed sikami, agkami onsusuko.  Balet impulisay mi la ray makapabaing tan iyaamot a kagagawa, agkami mamapalikdo odino agmi met lalaokan so salita na Dios;+ ingen ta diad pangipaparungtal mi ed katuaan, irerekomenda mi inkasikami ed balang konsiensia na too diad arapan na Dios.+  No talagan asakbongan so maong a balitan iyaabawag mi, asakbongan itan diad saramay nadederal la,  a diad limog da et binulag na dios na sayan sistema na mundo*+ so kanonotan na saray agmananisia,+ pian ag-onsinag ed sikara so liwawa na maglorian maong a balita nipaakar ed Kristo, a kaulibay na Dios.+  Ta say ipupulong mi et aliwan nipaakar ed sikami, noagta nipaakar ed si Jesu-Kristo bilang Katawan tan sikami bilang ariripen yo nisengeg ed si Jesus.  Ta say Dios so angibaga: “Onsinag komon so liwawa manlapud kabilungetan,”+ tan sikatoy sinminag ed kapusoan mi pian naliwawaan iraya+ na maglorian kakabatan nipaakar ed Dios diad panamegley na lupa nen Kristo.  Anggaman ontan, walaan kami na sayan kayamanan+ ed saray pananginan* a gawad pitek,+ pian napatnagan a say pakayari mi a mas mabiskeg nen say pakayari na too et manlalapud Dios, aliwan diad sikami.+  Nadedetdetan kami ed amin a paraan, balet aliwan diad paraan ya agkami la makagalaw; nawewetwet kami, balet wala nin siansiay napawayan mi;*+  napapasegsegang kami, balet agkami tataynanan;+ itutumba kami, balet agkami nadederal.+ 10  Naynay min susungdoan* so makapatey a panagtrato a singa asagmak nen Jesus,+ pian say bilay nen Jesus et napatnagan met ed sikami.* 11  Ta sikamin mabilay et naynay a nipapaarap ed ipapatey+ nisengeg ed si Jesus, pian say bilay nen Jesus et napatnagan met ed ompatey a laman mi. 12  Kanian anggaman kaukolan min arapen so ipapatey, manresulta iya ed bilay parad sikayo. 13  Oniay nisulat: “Impatnag koy pananisia, kanian nansalita ak.”+ Ipapatnag mi met so ontan a pananisia kanian mansasalita kami, 14  ya amta mi a samay amaoli ed si Jesus et paolien to kami met a singa ed si Jesus tan iyarap to kami a kaiba yo.+ 15  Ta amin irayan bengatla et nisengeg ed sikayo, pian say daakan ya agnaparaan a kaabigan et lalo nin naaruman lapud ondarakel ni so misasalamat parad kigloriaan na Dios.+ 16  Kanian ag-itayo onsusuko, noagta anggano onkakapuy so laman tayo, seguradon napapasimbalo ya inagew-agew so walad dalem ya inkatoo tayo. 17  Ta anggano say irap* et magano tan anlemew, mamapawala itan ed sikatayo na gloria a manbaleg lan manbaleg tan agmangangga;+ 18  legan tayon iteteen so kamataan tayo ed saray bengatlan agnanengneng, aliwan diad saray bengatlan nanengneng.+ Ta saray bengatlan nanengneng et temporaryo, balet saray bengatlan agnanengneng et andi-anggaan.

Paimanod leksab

Odino “sayan panaon.” Nengnengen so Glosaryo.”
Odino “buyog.”
Odino posiblin, “agkami pinaulyan ya anggapoy ilalo.”
Literal, “a susungdoan na laman mi.”
Literal, “laman mi.”
Odino “subok.”