Unona ed Saray Taga Corinto 13:1-14

  • Unor iran pasakbay tan panamaseseg (1-14)

    • “Itultuloy yon suboken no kasin wala kayo ed pananisia” (5)

    • Paipetek; mankakasakey ed kanonotan (11)

13  Komatlo la yan pankanawnawa ya onla ak ed sikayo. “Diad testimonya* na duara odino taloran tasi et napekderan so amin ya imbaga.”+  Anggano anggapo ak ditan natan, ipasen yon singa kaiba yo ak ed komaduan pankanawnawa, tan papasakbayan ko la iramay nankasalanan nensaman tan arum ni, ya anggapoy ipuerak ed sikara no bilang ta makaonla ak lamet ditan,  lapud manaanap kayo na paneknek a diad panamegley ko et talagan mansasalita si Kristo, samay agmangipapanengneng na kakapuyan ed sikayo noagta mabiskeg ed limog yo.  On, tua a sikatoy nipasak lapud kakapuyan, balet sikatoy mabilay lapud pakapanyari na Dios.+ Tua a makapuy kami met natan a singa sikato nensaman, balet manbilay kami a kaiba to+ lapud pakapanyari na Dios ed sikayo.+  Itultuloy yon suboken no kasin wala kayo ed pananisia; itultuloy yon paneknekan no anto kayo.+ Odino agyo ta bibidbiren a si Jesu-Kristo et nikasakey ed sikayo? Likud labat no agkayo naabobonan.  Komon ta bidbiren yon naabobonan kami.  Natan et ipipikasi mid Dios ya agkayo komon makagaway lingo, aliwan pian abobonan kami na arum, noagta pian manggawa kayoy maabig, anggano agkami abobonan na arum.  Ta anggapoy nagawaan mi a sumpad katuaan, noagta para labat ed katuaan.  Maliket kami sano mabiskeg kayo anggano makapuy kami. Tan say ipipikasi mi et nipetek kayo komon. 10  Kanian insulat ko iraya legan ya anggapo ak ditan, pian sano wadtan ak et agak magmaliw a sobran estrikto a mangusar na autoridad ya inter ed siak na Katawan,+ pian napabiskeg ta kayo aliwan pian napakapuy kayo. 11  Diad kaunoran, agagi, itultuloy yoy manliket, paipetek, paligliwa,+ mankakasakey ed kanonotan,+ manbilay a mareen;+ tan say Dios na aro tan kareenan+ et niwalad sikayo. 12  Ibano yoy sakey tan sakey diad panamegley na inaagin angob.* 13  Manpapakumusta ed sikayo so amin a masanto. 14  Niwala komon ed sikayon amin so agnaparaan a kaabigan na Katawan a Jesu-Kristo tan say aro na Dios tan say masanton espiritu a pakakagunggonaan tayon amin.

Paimanod leksab

Literal, “sangi.”
Literal, “masanton angob.”