Onlad karga

Onlad saray karga

Komaduan Sulat ed Saray Taga Corinto

Saray Kapitulo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sumaryo na Saray Karga

 • 1

  • Maabig iran balikas (1, 2)

  • Say ligliwa a manlalapud Dios diad amin ya irap (3-11)

  • Anguman iray plano nen Pablo a pambiahe (12-24)

 • 2

  • Say intension nen Pablo a mamaliket (1-4)

  • Pinerdona so makasalanan tan nipawil (5-11)

  • Si Pablo diad Troas tan Macedonia (12, 13)

  • Say ministeryo, sakey a parada na pananalo (14-17)

   • Aliwan managlako na salita na Dios (17)

 • 3

  • Saray sulat na rekomendasyon (1-3)

  • Saray ministro na balon sipanan (4-6)

  • Mas baleg a gloria na balon sipanan (7-18)

 • 4

  • Liwawa na maong a balita (1-6)

   • Abulag so kanonotan na saray agmananisia (4)

  • Kayamanan ed saray pananginan a gawad pitek (7-18)

 • 5

  • Isulong so mangatatawen ya ayaman (1-10)

  • Ministeryo na pikakareenan (11-21)

   • Sakey a balon pinalsa (17)

   • Saray embahador nen Kristo (20)

 • 6

  • Ag-ibabaliwala so kaabigan na Dios (1, 2)

  • Deneskribe so ministeryo nen Pablo (3-13)

  • Agmikakasakey ed saray agmananisia (14-18)

 • 7

  • Linisan so sarili tayo ed amin a karutakan (1)

  •  Naliliketan si Pablo ed saray taga Corinto (2-4)

  • Saray maabig a bengatlan imbalita nen Tito (5-7)

  • Say panermen tan pagbabawi unong ed linawa na Dios (8-16)

 • 8

  • Panagkolekta parad saray Kristiano ed Judasa (1-15)

  • Ibaki si Tito ed Corinto (16-24)

 • 9

  • Pamakiwas a mangiter (1-15)

   • Aaroen na Dios so maliket a mangiiter (7)

 • 10

  • Idedepensa nen Pablo so ministeryo to (1-18)

   • Saray armas mi et aliwan makalaman (4, 5)

 • 11

  • Si Pablo tan saray sankamaongan ya apostol (1-15)

  • Saray impanirap nen Pablo bilang apostol (16-33)

 • 12

  • Saray pasingawey ya anengneng nen Pablo (1-7a)

  • “Sabit ed laman” nen Pablo (7b-10)

  • Aliwan abeba nen saray sankamaongan ya apostol (11-13)

  • Say pampapaga nen Pablo ed saray taga Corinto (14-21)

 • 13

  • Unor iran pasakbay tan panamaseseg (1-14)

   • “Itultuloy yon suboken no kasin wala kayo ed pananisia” (5)

   • Paipetek; mankakasakey ed kanonotan (11)